Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Disclaimer

Disclaimer

 

Jobpol - rekruteringssite van de politie - wijzigt zijn privacybeleid

Op 25 mei 2018 is het ‘General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden.

Deze nieuwe Europese tekst zorgt ervoor dat mensen beter geïnformeerd zijn en meer controle hebben over de verzamelde gegevens.

Wat is het doel van de GDPR?

 • Informeren over de verzamelde gegevens en de gebruiksvoorwaarden ervan.
 • Respecteren van uw rechten: u hebt kan vragen om de definitieve verwijdering of dat men u de verzamelde gegevens via de site meedeelt.
 • Ervoor zorgen dat de Federale politie, net als elke andere publieke of private onderneming of instelling, de regels van privacybescherming toepast in elk van haar projecten.

Ons beleid inzake de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens is dan ook gebaseerd op de GDPR (Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Toepasselijk recht

Door deze disclaimer te accepteren gaat u online akkoord met de daarin opgenomen elementen. Elk geschil of elke actie met betrekking tot deze website en de daarin opgenomen gegevens wordt beheerst door het Belgisch recht. Door deze website te raadplegen erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

Toegang tot de website

U kunt de website bezoeken zonder verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken.

Het raadplegen of het gebruik van de rekruteringssite van de politie (www.jobpol.be) houdt de volledige aanvaarding in van deze disclaimer. De toegang tot de informatie op deze website is gratis, maar houdt erkenning en aanvaarding in van de voorwaarden vermeld op deze pagina. Als u de website blijft raadplegen, betekent dit dat u de voorwaarden die daarin zijn opgenomen formeel heeft aanvaard.

Inhoud van de website

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie is verantwoordelijk voor het beheer van de website www.jobpol.be om de internetgebruikers informatie te verstrekken over de politie in het algemeen, maar ook over de activiteiten van de dienst. Indien onjuiste informatie online staat, zal de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie deze zo snel mogelijk te verbeteren. De dienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of als de informatie op de website onvolledig is.

Het doel van deze website is enkel informeren.
De rekruteringen en selecties gebeuren nooit enkel en alleen via de website.
Het geheel van de procedures (inschrijving, selectie en toelating) zullen steeds schriftelijk verwezenlijkt/bevestigd worden.

Auteursrechten

Het logo van de Geïntegreerde Politie (tekening, tekst, striping) werd door de Federale Politie als handelsmerk geregistreerd bij het merkenbureau BENELUX. Het logo van de politie mag alleen worden gebruikt door de politiediensten. Het is derden dan ook ten strengste verboden dit logo te gebruiken.

Alle elementen van de website van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie (www.jobpol.be) zoals foto's, video's, teksten, slogans, enz. zijn door het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht beschermd.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande toestemming van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of op welke wijze dan ook, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te gebruiken of te wijzigen.

De Federale Politie, en in het bijzonder de dienst Rekrutering en Selectie, wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk of frauduleus gebruik van de gegevens die op de website worden meegedeeld.

Elk onwettig gebruik van het geheel of een deel van de website (piraterij, namaak, enz.) kan aanleiding geven tot een strafrechtelijke vervolging overeenkomstig de geldende wetgeving.

De verzamelde persoonsgegevens

Welke gegevens worden verzameld?

 1. IP-adres
 2. DNS-adres
 3. Browser
 4. Schermresolutie
 5. Pagina voorafgaand aan de toegang tot de site van de Rekrutering en de Selectie van de Federale Politie
 6. Naam
 7. Voornaam
 8. E-mailadres
 9. Telefoon
 10. Adres (straat, postcode, gemeente)

 

 

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verzameld?

De verzameling van deze gegevens door de website heeft verschillende doeleinden:

 1. Anoniem het publiek van de website meten om:
  a. de manier waarop bezoekers de website bezoeken te begrijpen
  b. het algemene profiel van de bezoekers van de website te bepalen
  c. analyses uit te voeren om het aanbod te verbeteren en zo de behoeftes van de bezoekers zo goed mogelijk te beantwoorden.
 2. De mogelijkheid te bieden aan de persoon die zich registreert om over relevante informatie in plaats van algemene informatie over zijn specifieke profiel te beschikken
 3. De mogelijkheid te bieden aan de persoon die zijn gegevens verstrekt om zich in te schrijven voor informatiesessies of opendeurdagen georganiseerd binnen de politie.
 4. De mogelijkheid bieden aan de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie om u indien nodig te contacteren.
 5. De mogelijkheid bieden aan de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie om de verzamelde gegevens analyseren om fouten op de website op te sporen en zo de werking van het systeem te verbeteren of de daarin opgenomen informatie te herzien.

Deze gegevens worden enkel verwerkt door het personeel van de Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie en haar onderaannemers, voor de hierboven beschreven doeleinden en ter verbetering van het dienstenaanbod.

Als nieuwe doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens worden overwogen, zal uw toestemming vooraf worden gevraagd.

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie kan echter verplicht zijn om uw gegevens over te maken op verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit, overeenkomstig de wet (bijvoorbeeld: controle- of inspectieorganen, onderzoeksrechter, enz.)

Hoelang worden de verzamelde gegevens bewaard?

De meegedeelde gegevens worden voor onbepaalde duur bewaard zolang u toegang wenst tot de site en zijn functionaliteiten. Geregistreerde gebruikers die zich echter lange tijd niet met hun gebruikersnaam op de website zijn ingelogd, kunnen elektronisch op de hoogte worden gebracht van een toekomstige verwijdering van hun gegevens als zij zich niet binnen de maand volgend op deze waarschuwing aanmelden.

Uw gegevens zullen op uw verzoek – door de hiervoor voorziene procedure te volgen - uit de database worden verwijderd.

Hoe hebt u toegang tot uw gegevens, controleert u de juistheid ervan en corrigeert u ze indien nodig of laat u ze verwijderen?

U hebt steeds het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om de juistheid ervan te controleren en deze zo nodig aan te passen.

U kan vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden verwijderd. Ze kunnen alleen worden gewist wanneer ze niet in verwerking zijn (voorbeeld: u heeft zich geregistreerd voor opendeurdagen en vraagt om uw gegevens te verwijderen. De verwijdering kan niet worden uitgevoerd omdat uw identiteit zal worden opgenomen in de lijst van deelnemers aan deze opendeurdagen. Het wissen van gegevens kan u pas na de datum van opendeurdagen vragen.).

Om de verwijdering van persoonsgegevens aan te vragen, dient u uw aanvraag te richten aan het volgende e-mailadres: rekrutering@police.belgium.eu of op het volgende postadres: Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie, Kroonlaan 145A, 1050 Brussel.

Elke aanvraag per e-mail of per post dient vergezeld te worden van een kopie van uw identiteitskaart en/of een kopie van uw paspoort, zodat de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie de identiteit  van de aanvrager kan controleren.

Deze kopie wordt vernietigd na verwerking van uw aanvraag.