Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Medewerker beleidscel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6030 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6075 - Csd Halle-Vilvoorde - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten.

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

 

De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van de CSD en de FGP in het bijzonder, alsook van de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden in het algemeen. De beleidscel draagt zo fundamenteel bij tot de bepaling van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemene beleid. Het gaat onder andere om de volgende beleidsdomeinen: de strategische analyse, de geïntegreerde en projectmatige werking, de procesbegeleiding, de interne en externe communicatie, de arrondissementele beleidscyclus, het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing, het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid...) en de veiligheid van de informatie.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE:

Uitvoeren van de activiteiten in het kader van de beleids- en organisatieontwikkeling (in ruime zin) en het administratief ondersteunen van de leden van de beleidscel onder meer in het kader van initiatieven inzake Welzijn op het werk (Jaaractieplan Welzijn) ten einde de correcte uitvoering van het door de DirCo uitgestippelde beleid te verzekeren.

 

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten en de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 • Opmaken en up-to-date houden van operationele documentatie
 • Administratieve bijstand verlenen aan de leden van de beleidscel
 • Actief nemen van initiatieven in het kader van het jaaractieplan welzijn
 • Het bijdragen aan het up to date houden van de beleidsdocumentatie en de (beleids)ondersteuning naar de politiezones en/of andere stakeholders
 • Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax)
 • Opstellen van verslagen van interne vergaderingen
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen
 • Formulieren ontwikkelen
 • Dossiers en informatiebrochures ontwikkelen
 • Vergaderingen plannen, uitnodigingen versturen en de zaal vastleggen
 • Opstellen van documenten allerlei

Als praktische organisator operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om te helpen bij de praktische organisatie van de activiteiten van de dienst.

 • Instaan voor het agendabeheer van de dienst
 • Nemen van initiatieven inzake welzijn op het werk
 • Opvolgen en actualiseren van de operationele dossiers
 • Reserveren en/of voorzien van logistieke middelen

Als contactpersoon antwoorden op alle vragen van interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Beantwoorden van telefonische, digitale of schriftelijke vragen van klanten
 • Opzoekingen doen voor interne of externe klanten
 • Verzekeren van de opvolging van de steunaanvragen en inzet van het CIK
 • Geven van uitleg aan klanten inzake de procedures en indien nodig bieden van een oplossing op maat van de klant. 
Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau C

Specifieke vereisten voor de betrekking:

PRAKTISCHE KENNIS:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

VERWACHT GEDRAG:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een Selorattest
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BOGAERT
Voornaam
Dirk
Functie
Diensthoofd beleidscel
E-mail
dirk.bogaert.1@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.61
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Beleidsondersteuning