Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Privacy

1. Privacyverklaring en privacybeleid

Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van eventuele persoonsgegevens die u meedeelde bij uw bezoek aan de website www.jobpol.be om u eventueel in te schrijven voor een public relations-evenement of om u kandidaat te stellen voor een job bij de Federale

Politie evenals gegevens die u meedeelde bij iedere vorm van communicatie tussen deze instantie in deze context.
Deze verklaring dient om uit te leggen hoe de Federale Politie omgaat met uw persoonsgegevens en dat ze vertrouwelijkheid garandeert. U stemt toe met het gebruik van uw gegevens onder de voorwaarden van deze verklaring wanneer u de Federale Politie contacteert omwille van een van bovenstaande redenen.
DRP behoudt zich het recht voor om de verklaring te allen tijde te wijzigen.
De versie die momenteel van toepassing is, kan steeds geraadpleegd worden op www.jobpol.be onder ‘Privacy’ (onderaan, rechts)

2. Doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens

2.1. De website www.jobpol.be

De website www.jobpol.be is louter informatief. Er worden geen persoonsgegevens verzameld bij een gewoon bezoek aan de website buiten de gegevens die vermeld staan in onze rubriek ‘Cookies’ die onderaan, rechts op elke pagina te vinden is.
Dat maakt het ook mogelijk om:

• Te antwoorden op algemene vragen over de rekrutering van de politie;
• Statistieken op te stellen

2.2. Uw inschrijving voor public relations-evenementen

DPRS verzamelt een aantal persoonsgegevens bij uw inschrijving om:

• u relevante informatie te bezorgen gekoppeld aan uw specifiek profiel in plaats van algemene informatie door te geven;
• het voor u mogelijk te maken zich te kunnen inschrijven voor informatiesessies of voor opendeurdagen die georganiseerd worden bij politie-instellingen die ‘public relations-evenementen’ genoemd worden;
• om u te kunnen contacteren indien nodig;
• de verzamelde gegevens te kunnen analyseren om fouten op de website te kunnen corrigeren om het systeem te verbeteren of om informatie recht te zetten die erin verschijnt;
• om een veiligheidsscreening te kunnen uitvoeren bij inschrijvingen voor een public relations-evenement.

2.3. Uw eventuele kandidatuur bij de Geïntegreerde Politie

Kandidaten voor een job bij de politie of voor een basisopleiding dienen een inschrijvingsformulier in te vullen en verschillende andere documenten te bezorgen zoals een kopie van het hoogst behaalde diploma.
Deze extra gegevens dienen om:

• na te gaan of u voldoet aan alle legale voorwaarden om bij de politie binnen te raken;
• uw kandidatuurdossier te kunnen beheren;

• selectieproeven te kunnen organiseren en om u hiervoor te kunnen uitnodigen;
• een veiligheidsscreening omtrent uw persoon te kunnen uitvoeren;
• uiteindelijk uw kandidatuur te verwerpen of om u aan te werven.

3. Gebruikte middelen

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door verschillende al dan niet geïnformatiseerde middelen die noodzakelijk zijn om te kunnen slagen voor de cognitieve en fysieke testen evenals voor de taaltesten, het moraliteitsonderzoek e.d.
Ter herinnering: dit ‘moraliteitsonderzoek’ dat ook ‘Onderzoek van de omgeving en de antecedenten’ genoemd wordt, wordt uitgevoerd door de Lokale Politie van uw woonplaats en dient ervoor na te gaan of u van onberispelijk gedrag bent en dat u geen risicofactoren vertoont die een aanwerving bij de politie in de weg staan (artikel 12 3° van de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten).
Uw persoonsgegevens evenals uw behaalde resultaten voor selectieproeven worden gecentraliseerd in een overkoepelend systeem waarin uw kandidatuurdossier beheerd wordt.
Deze verwerkingen worden allemaal geregistreerd in het interne verwerkingsregister voor persoonsgegevens van de politie conform artikel 30 van de GDPR.

4. Rechtmatigheid van de verwerking door DPRS

De rechtmatigheid van de verwerkingen door DPRS is gebaseerd op artikel 6.1 van de GDPR en meer bepaald op volgende paragrafen:

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

De regels i.v.m. rekrutering worden beschreven in de volgende teksten:

a. Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (EXODUSWET of ST3).

b. Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol of ST6/1).

c. Koninklijk besluit betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen (ST20).

d. Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol ST 7).

5. Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens DPRS

De Federale Politie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door DPRS en wordt vertegenwoordigd door de Directeur van het personeel van de Federale Politie.
Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens en de verwerking ervan door DPRS, stuur dan een e-mail naar drp@police.belgium.eu of stuur een brief naar Kroonlaan 145A 1050 Brussel t.a.v. DGR/DRP.

6. Data Protection Officer

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van DPRS, over de bescherming van uw privésfeer of indien u een klacht heeft, contacteer dan de Data Protection Officer van de Directie van het personeel van de Federale Politie via drp.dpo@police.belgium.eu of stuur een brief naar Kroonlaan 145A 1050 Brussel t.a.v. Federale Politie DGR/DRP/Privacy.
U dient een kopie van uw identiteitskaart of van uw paspoort toe te voegen aan iedere aanvraag via e-mail of gewone post zodat de Directie van DRP of de Data Protection Officer uw identiteit kan controleren.

7. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

7.1. Bij online surfen

De verzamelde gegevens zijn:

1. IP-adres
2. DNS-adres
3. Browser
4. Schermresolutie
5. De pagina die u bezocht net voor u de website van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie raadpleegde

7.2. Bij inschrijving voor een public relations-evenement

Bovenop de voornoemde gegevens uit paragraaf 7.1 wordt verzameld:

1. Naam
2. Voornaam
3. E-mailadres
4. Vast of mobiel telefoonnummer
5. Adres (straat, postcode, gemeente)

7.3. Bij kandidaatstelling

De gegevens die verzameld worden via het sollicitatieformulier op www.jobpol.be zijn:

• persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam,…);
• uw contactgegevens (Thuisadres, telefoonnummer,…);
• uw elektronische identificatiegegevens (e-mailadres,…);
• persoonlijke details (geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat,…);
• uw beschikbaarheden voor selectieproeven;
• een aantal algemene gegevens (rijbewijsnummer, kopie van uw hoogst behaalde diploma,…);
• uw professionele basisgegevens als u al bij de politie werkt (eenheid, categorie, kader,..);
• de referenties van de job waarvoor u solliciteert als u zich kandidaat gesteld heeft voor een functie binnen het administratieve en logistieke kader.

8. Gegevens verzamelen uit authentieke bronnen

Hou er rekening mee dat de informatie uit de paragrafen 7.2 en 7.3 die hierboven vermeld worden, gecontroleerd wordt door het Rijksregister van de natuurlijke personen en de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

9. Gegevens verzamelen op andere manieren

Conform de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten verzamelt en houdt de de dienst Rekrutering en Selectie rekening met:

• alle beschikbare informatie die overgedragen werd door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en door het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse;
• alle beschikbare informatie i.v.m. gemeentelijke administratieve sancties opgelegd voor een gemengde inbreuk;
• de gerechtelijke gegevens die meegedeeld worden door de politiediensten mits toestemming van de bevoegde gerechtelijke instanties;
• andere gegevens en gevalideerde informatie waar de politiediensten over beschikken.

10. Hoe beschermen wij uw gegevens?

DPRS heeft een aantal organisatorische, materiële, elektronische en administratieve procedures ingesteld die regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt worden om de gegevens te beschermen tegen iedere onbevoegde toegang en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze gegevens te beschermen.
Het personeel van DPRS dat toegang heeft tot gegevens die personen kunnen identificeren moet deze informatie beschermen conform deze verklaring en mag deze informatie enkel gebruiken voor de doeleinden die bepaald worden in deze verklaring.
Mocht DPRS een contract afsluiten met een onderaannemer, dan wordt een onderaannemer gekozen die voldoende veiligheidsmaatregelen garandeert voor de verwerking van gegevens.

Hij dient eveneens een contract te ondertekenen om respect voor deze maatregelen te garanderen en hij dient zich ook persoonlijk verantwoordelijk stellen.
In dit geval ondertekenen de externe onderaannemers een contract van DPRS op grond waarvan ze wettelijk verplicht zijn de wet na te leven inzake bescherming en verwerking van persoonsgegevens, meer bepaald de GDPR en de Kaderwet.

11. De personen die toegang hebben tot uw gegevens

Uw persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden door de personeelsleden van:

• de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie;
• de verschillende diensten die deels betrokken zijn bij de selectieprocedure (de dienst veiligheidsscreening, de politiezone waarin de kandidaat woonachtig is (voor het moraliteitsonderzoek), de dienst arbeidsgeneeskunde (medische geschiktheid), de erkende politiescholen (fysieke geschiktheid en cognitieve testen),…)
• de onderaannemers (psychotechnische testen, persoonlijkheidstesten,…).

Tot slot kan de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie gevraagd worden uw gegevens over te maken op vraag van een administratieve of gerechtelijke overheid conform de wet (bijvoorbeeld: een controle- of inspectieorganen, een onderzoeksrechter,…).
De persoonsgegevens die u verstrekt bij een rekruteringsprocedure worden nooit buiten de politie gebruikt behalve in bovengenoemde gevallen.

12. Hoelang worden de verzamelde gegevens bewaard?

12.1. De toegang tot de website www.jobpol.be

De verzamelde gegevens worden bewaard tot de statistieken opgesteld zijn.
Uw gegevens zullen verwijderd worden uit de databank zodra u dit aanvraagt via de procedure die daarvoor voorzien werd (zie ‘Wat zijn uw rechten?’ hieronder).

12.2. Uw inschrijving voor public relations-evenementen

De persoonsgegevens worden bewaard tot het evenement plaatsgevonden heeft. Ze worden verwijderd zodra de statistieken opgesteld zijn.
Uw gegevens zullen verwijderd worden uit de databank zodra u dit aanvraagt via de procedure die daarvoor voorzien werd

.
12.3. Gegevens die verzameld werden bij een sollicitatie voor een job bij de politie

12.3.1. Als u aangenomen wordt bij de politie (Federaal of Lokaal)

Uw gegevens worden overgebracht en geïntegreerd in het beheersysteem voor het personeel van de politie. Ze worden er bewaard en aangevuld door uw loopbaangegevens. Dit systeem is ook opgenomen in het interne register voor verwerking van persoonsgegevens van de Geïntegreerde Politie.

Een deel van uw papieren dossier wordt toegevoegd aan uw persoonlijk dossier. Het andere deel wordt 10 jaar bewaard.

12.3.2. Als u niet aangenomen wordt (niet-slagen, opgave, wervingsreserve,…)

Enkel de strikt noodzakelijke gegevens worden bewaard om de volgende redenen:

1. Het aantal kandidaturen van een persoon kunnen nakijken (Een persoon mag zich maximaal drie keer kandidaat stellen; (Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten.));

2. De bewaartermijnen kunnen verzekeren die voorzien worden in selectielijst van de Federale Politie van 2011 die opgesteld werd in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief;

3. Een wervingsreserve aanleggen;

4. Vrijstellingen verlenen voor verschillende proeven conform het KB van 30 maart 2001.

Zie de selectielijst van de Federale Politie, uitgewerkt in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief op:

http://www.arch.be/docs/surv-toe/POLFED_TT_2011_v7_DEF.pdf

13. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens

U heeft ieder moment het recht een kopie te vragen van uw persoonsgegevens om na te gaan of ze correct zijn en om ze te laten aanpassen/aanvullen indien nodig.
Op grond van artikel 14 van de wet van 31 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is dat recht niet van toepassing op het moraliteitsonderzoek dat onderworpen is aan het regime van onrechtstreekse toegang.
U heeft eveneens het recht om aan DPRS te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 20 van de GDPR (het recht op overdraagbaarheid van gegevens).
U kan ook vragen uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen of dat ze slechts beperkt gebruikt worden. Er dient opgemerkt te worden dat verwijdering of beperkt gebruik van de gegevens enkel mogelijk is als ze niet gebruikt worden op het moment van de aanvraag (bijvoorbeeld: u heeft zich ingeschreven voor een opendeurdag en vraagt of uw gegevens verwijderd kunnen worden. Dit is niet mogelijk tenzij u zich uitschrijft aangezien uw identiteit vermeld wordt op de deelnemerslijst van de opendeurdag. Als u alsnog wenst deel te nemen aan het evenement, dan kan u enkel een aanvraag indienen tot verwijdering zodra het evenement voorbij is).
Last update : 07/08/2020
U dient een aanvraag ter verwijdering van persoonsgegevens in te dienen via recruitement@police.belgium.eu of via briefwisseling op het volgende adres: Kroonlaan 145A 1050 Brussel t.a.v. Dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie.
U dient een kopie van uw identiteitskaart of een kopie van uw paspoort toe te voegen aan iedere aanvraag via e-mail of via gewone post zodat de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie uw identiteit kan controleren.
Deze kopie wordt vernietigd na verwerking van uw aanvraag.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Bij de politie is dat het Controleorgaan op de politionele informatie, Leuvensesteenweg, 48 – 1000 Brussel – Tel.: 02/549.94.20 – Fax: 02/549.94.49 – Website http://organedecontrole.eu/index.php/nl/welkom

14. Cookies

U kunt de rubriek ‘Cookies’, over het Beleid van de dienst Rekrutering en Selectie inzake cookies, terugvinden naast de rubriek over deze privacyverklaring.