Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent - Maatschappelijk assistent - Stressteam

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5056 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7025 - Drp - Pms - Stressteam
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Maatschappelijk assistent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

Specifieke diplomavereisten

Diploma van Maatschappelijk assistent

 

Rijbewijs B Handgeschakeld

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.

De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten. 

Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.

Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.

Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.

Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie.

Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies. 
 

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het "welzijn op het werk".
 
De medische component ervan verzekert:

Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen: 
een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, personen in bezit van wapens die zich verschansen …),de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's, de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen, een medisch-administratieve steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,

 

Aan de personeelsleden:
een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften, de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie, een medische opvolging en een medisch-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.
 

Op specifieke en gespecialiseerde wijze

de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie,

voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medischeverzorging,…..

 
Wat betreft het Stressteam:

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

Functiebeschrijving

Het Stressteam biedt een onthaal, een begeleiding en een psychosociale en emotionele opvolging aan, aan de personeelsleden van de federale politie en de lokale politie op hun vraag. Het verzekert een wacht met te contacteren en op te roepen personen voor crisisinterventies bij kritieke gebeurtenissen. Tot de missies behoren de primaire, secundaire maar vooral de tertiaire preventie, meestal op individueel niveau, inzake de psychosociale risico's op het werk en hun gevolgen.

Dossierbeheerder

dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Analyseren van de werkonbekwaamheden voor een doelgerichte sociale aanpak.

- Contact opnemen met en/of het ontmoeten van personeelsleden betrokken bij sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…).

- Het vervullen van de nodige stappen teneinde een oplossing te bieden voor de problemen van de personeelsleden.

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Zich informeren en de kennis bezitten van de wettelijke teksten inzake sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…).

- Het analyseren van de situaties van personeelsleden die een probleem ondervinden waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is (alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…).

- Het opstellen van documenten en verslagen.

- Raadgeven en begeleiden van de leidinggevenden inzake de sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…).

Begeleider in het psychosociale domein (zie ook "Eerstelijns psychosociale actor")

mensen bijstaan en begeleiden bij het oplossen van hun psychosociale problemen volgens de vastgelegde procedures of regels en de deontologische code om hen in staat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen

- Het ontvangen, begeleiden en oriënteren van personeelsleden betrokken in de sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…).

- De medische en psychosociale partners kennen en er de relaties mee onderhouden in het belang van de patiënt.

 

Gewenst profiel

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vandenberghe
Voornaam
Corinne
Functie
Adviseur - Sectiechef
E-mail
Corinne.Vanderberghe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.85
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STRESSTEAM