Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Jurist van de bureau Kennis en Expertise

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4002 N 19 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6974 - Ssgpi - Sociaal Secretariaat
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Master in de rechten.

Maximum aantal inschrijvingen
40
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI is een autonome organisatie die verantwoordelijk is voor de loonadministratie van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie (www.ssgpi.be). Daarnaast waakt het SSGPI over de correcte toepassing van het geldelijk statuut van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Het bureau kennis en expertise (KCE) biedt steun bij complexere vraagstukken, levert een gespecialiseerd klantenadvies, staat in voor het netwerkbeheer met andere diensten en directies om steeds op de hoogte te blijven van (op til staande) wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het geldelijke statuut van de geïntegreerde politie en aanverwanten.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

- Ondersteuning van het management en van de dossierbeheerders van de loonadministratie (geldelijk statuut, sociaalzekerheidsrecht, fiscaal recht, arbeidsovereenkomstenwet,…)

Dit houdt in:
o ondersteuning bij complexe dossiers;
o beantwoorden van juridische vragen inzake de materie;
o aanreiken van templates en procedures;
o analyseren van juridische problemen en nieuwigheden
o opleidingen verstrekken inzake nieuwe regelgeving;
o verspreiden van informatie inzake (nieuwe) regelgeving, jurisprudentie;
o opstellen van nota’s, FAQ en handleidingen.

- Adviesverlening aan de klanten van het SSGPI bij complexe vragen inzake personeelsdossiers en interpretatie van de regelgeving. Je volgt de behoeften van de klanten op inzake juridisch advies.
- Contacten met de bevoegde diensten zoals de juridische dienst van de federale politie, FOD Sociale Zekerheid, RSZ, Federale Pensioendienst, FOD Financiën, FOD BOSA, …
- Uitwerken van voorstellen tot vereenvoudiging en standaardisatie (van bijv. templates, besluiten, procedures,…);
- Continue opvolging van de regelgeving.

Functiebeschrijving

A. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren
volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken
op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen
of dat het dossier wordt afgewerkt.

Als jurist belast zijn met de correcte toepassing en interpretatie van het geldelijk statuut.

Daartoe verstrekt de jurist juridische adviezen in die materie ten behoeve van de
geïntegreerde politie om ervoor te zorgen dat de dossierbeheerders van de loonadministratie (leden SSGPI, personeelsdiensten van de geïntegreerde politie,…) het geldelijk statuut binnen het wettelijk en reglementair kader toepast.

Voorbeelden van taken:
- juridische opzoekingen (wetten, reglementaire teksten, parlementaire voorbereidingen, rechtspraak en rechtsleer)
- juridische analyse van een concrete vraag en het formuleren van een wettelijk of reglementair correcte conclusie
- verstrekken van heldere (te weten verstaanbaar voor juristen en niet juristen) mondelinge en/of schriftelijke juridische adviezen
- opstellen van nota’s, FAQ’s, handleidingen
- …

B. Als technische deskundige, op basis van zijn expertise in zijn
activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het
management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de
leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de
medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:
- opbouwen van een doorgedreven expertise inzake het geldelijk statuut;
- bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de literatuur, goede praktijken en verdere ontwikkelingen en implicaties in het domein;
- adviseren inzake bestaande of nieuwe procedures.
- de relevante documenten inzake het geldelijk statuut verzamelen, bundelen en ter beschikking stellen
- …
C. Als informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of ad hocprocedures na te leven.

Dossiers analyseren en controleren op juistheid en correctheid (overeenstemming met regelgeving) teneinde de besluitvorming te ondersteunen en alle elementen weer te geven tot het nemen van beslissingen.

Als jurist belast zijn met de verspreiding van informatie, het verstrekken van duidelijke, correcte, praktische en up-to-date opleidingen inzake het geldelijk statuut.

Voorbeelden van taken:
- juridische opzoekingen (wetten, reglementaire teksten, parlementaire voorbereidingen, rechtspraak en rechtsleer)
- opstellen van opleidings- en informatietools (powerpointpresentatie, syllabus, …)
- up-to-date houden van de opleidings- en informatietools
- relevante informatie/opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep.
- …

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.
Kennistesten: Later te bepalen.
Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Knapen
Voornaam
Agnetha
Functie
Personeelseverantwoordelijke
E-mail
ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74
Korps/directie/dienst
SSGPI-SRT