Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Juridisch medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5007 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

 

 

 

Specifieke diplomavereisten

Bachelor rechtspraktijk

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, aan een hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de DirCo en de DirJud streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturenDe beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

- de strategische analyse,

- de geïntegreerde en projectmatige werking,

- de procesbegeleiding,

- de interne en externe communicatie,

- de arrondissementele beleidscyclus,

- het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing,

- de veiligheid van de informatie.

In de beleidscel zit ook het Arrondissementeel Expertise en InformatieCentrum (ARIEC) dat werkzaam is in het specifieke domein van de bestuurlijke handhaving

Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Uitbouwen van juridische expertise in het domein van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Juridisch nieuws opvolgen en detecteren van relevante informatie voor interne werking en samenwerking met partners.
 • Verzamelen en analyseren van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer omtrent bestuurlijke aanpak van fenomenen van georganiseerde criminaliteit en rapporteren aan het team.
 • Verzamelen van goede praktijken op juridisch vlak en in samenspraak met het team verspreiden onder het netwerk.
 • In overleg met de jurist ontwikkelen van juridische modeldocumenten en werkingsinstrumenten in het kader van een bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Ondersteunen bij het uitwerken van infosessies/opleidingen over bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

B. Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Ondersteunen in het opvolgen van (juridische) dossiers en projecten.
 • In samenspraak met de jurist opstellen van juridische adviezen.
 • Organiseren van een vlotte opvolging van juridische vragen en opvolgen van contacten met juridische partners op het terrein.
 • Samenstellen van documentatiedossiers allerlei.
 • Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.
 • De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren.
 • De behandelde dossiers controleren.
 • Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
 • Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen.
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.

C. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en de relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten
 • Uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships
 • Uitbouwen en onderhouden van een structurele samenwerking met niet-politionele partners (sectoren die geconfronteerd worden met praktijken die kunnen wijzen op pogingen tot gebruik van de sector als facilitator van illegale activiteiten).
 • Lokale bestuurlijke overheden en politieverantwoordelijken bewust maken van de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Het lokale niveau voortdurend sensibiliseren om de informatiehuishouding goed te organiseren en de coördinatie tussen de verscheidene diensten te optimaliseren.
 • Meedelen van het standpunt van de hiërarchie in vergaderingen en werkgroepen
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op de verschillende fora in het werkdomein
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

D. Als administratieve ondersteuning

Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de  nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • In samenspraak organiseren van vergaderingen met de relevante (juridische) partners.
 • In overleg met de jurist bepalen welke juridische informatie relevant is voor de communicatiemiddelen van het ARIEC (nieuwsbrief, teamswebsite, Yammer, enz.).
 • Samen met collega’s ontwikkelen van communicatie- en promotiemateriaal voor het ARIEC.
 • Helpen bij de opmaak van het jaarrapport.
 • Rapporteren over activiteiten en uitvoering geven aan het beleidsplan en jaaractieplan.
 • Opvolgen van de agenda en functionele mailbox.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.: BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Gunst
Voornaam
Jean-Claude
Functie
Directeur
E-mail
Jean-Claude.Gunst@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 01
Korps/directie/dienst
csd Antwerpen