Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent - Intelligence Consultant ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5012 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7360 - Dri - Intelligence
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd.

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties

Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

Goede kennis van telefoonnetwerken is een pluspunt.

Goede kennis van Fallback mechanismen is een pluspunt.

 

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Intelligence (Intelligence division - DINT) ontwikkelt een "management information" (MI) strategie naast een "intelligence-led policing" (ILP) concept, en staat in voor het beheer van het " change management committee ". Op basis van de behoefte uitgedrukt door de dienst Operaties stelt deze meerdere mogelijkheden voor die beantwoorden aan de behoeften van de klanten.

Op het vlak van MI, een concept dat is gericht op het gebruik van een schat aan informatie en op een functionele integratie en interne samenhang door middel van toepassingen, zorgt de dienst voor een gebruiksbeleid en middelenbeheer (al dan niet authentieke gegevensbronnen) en voor kwaliteit van de functionele analyses.

Op het vlak van ILP, een concept dat is gericht op het sturen van de organisatiewerking op basis van informatie en kennis, staat de dienst in voor het injecteren van het concept 'intelligence' in de producten/ toepassingen/ procedures/ informatiestromen (b.v. 'waarschuwingen') en voor een functionele link (op conceptueel vlak en op gebied van de werking) ter ondersteuning van verschillende 'intelligence workers' (strategische analisten, tactische analisten, …) binnen de politie.

Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ……)
 • De operationele en administratieve dossiers beheren
 • Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • De behandelde dossiers controleren

 

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Inventariseren van de procedures/processen
 • Verbeteringsvoorstellen voor de actuele procedures/processen op basis van deskundigheid en ervaring
 • De normalisatie van de gebruikte methodologie rechtvaardigen
 • De normalisatie van de gebruikte methodologie rechtvaardigen
 • Scénario's voorstellen
 • Organigrammen opstellen
 • Functionele schema's opstellen
 • De verwachtinge van de gebruikers vertalen in technische specificaties met inachtname van de bestaande normen binnen de organisatie
 • Deelnemen aan consensusdiscussies
 • Deelnemen aan de realisatie van de planning

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Ondersteuning van projectbeheer ICT
 • Ondersteuning van software ontwikkelaars
 • Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten
 • Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen

 

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

 • Volgens de procedures en regels orde brengen in en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst
 • De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...)
 • De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
 • Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
 • Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

 • De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen en het aanpassen indien nodig
 • De in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie analyseren
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)
 • De dossiers of situaties analyseren vanuit een informatief oogpunt
 • De verschillende producten van informatiebeheer in overeenstemming brengen
 • Een situatie analyseren door een SWOT- analyse uit te voeren

 

 

Positionering van de functie :

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Police Operations (Politieoperaties- BIOPS). Deze staat in voor de coördinatie van de behoeften op het vlak van informatie voor wat betreft alle politieoperaties op het terrein, meer bepaald de strategische en methodologische coördinatie van de informatie- en communicatiediensten van het arrondissement

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistest en interview.

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DE DECKER
Voornaam
Bob
Functie
Business Unit Manager (BIOPS)
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 64 32
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - DINT - BIOPS