Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - Intelligence Advisor ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4036 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7360 - Dri - Intelligence
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Adviseur ICT zijn en houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

​DRI est responsable de la gestion de l’information policière et des moyens ICT.

A ce titre, DRI a notamment en charge la préparation de la politique et des règles de gestion et de traitement de l’information, le développement du concept d’information policière, la définition de standards et de normes techniques, l’implémentation des systèmes d’information et de communication.

Le service Intelligence (Intelligence Division – DINT) développe une stratégie de « management d’information » (MI) et un concept d’« intelligence-led policing » (ILP), et assure la gestion du « change management committee ». Sur base du besoin exprimé par la division Opérations, il propose plusieurs possibilités qui répondent aux besoins des clients.

• Sur le plan du MI, concept qui vise l’utilisation d’une richesse d’information et une intégration et cohérence fonctionnelles à travers des applications, le service assure une politique d’utilisation et de gestion de sources (authentiques ou autres) et la qualité des analyses fonctionnelles.

• Sur le plan ILP, concept qui vise à guider les actions de l’organisation sur base de l’information et de la connaissance, le service assure l’injection du concept d’intelligence dans les produits/ applications/ procédures/ (flux d’)information (p.e. des « alertes ») et un lien fonctionnel (en matière de concept et manière de fonctionner) et/ou d’appui aux différents « intelligence workers » (analystes stratégiques, tactiques, …) au sein de la police.

 

De Business Unit Beleid en Beheer (BIPOL) staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften ten gunste van het management (minister, korpschef, CG, burgemeester), en de ontwikkeling van nuttige tools voor het beheer van strategische gegevens. Het is in samenwerking met het management niveau van de CG en met alle afdelingen die betrokken zijn bij management-of politieke strategie gegevens.

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

Het vertalen van de behoeften van de gebruikers in functionele kenmerken voor de technici en de projectleider teneinde aan de hand van duidelijke technische specificaties de technische en budgettaire haalbaarheid te evalueren en de ontwikkeling mogelijk te maken van de gewenste functionaliteiten.

Een sleutelrol vervullen in de omzetting van de bedrijfsprocessen naar toepassingen. Hij/zij voert het functionele ontwerp van een IT-oplossing uit op basis van een analyse van de door de dienst “Operations" vergaarde behoeften van de klanten en op basis van gegevensanalyse teneinde de matrixlagen “business" en “system" op elkaar af te stemmen.

Door op een efficiënte manier samen te werken met de Aanwezigtelligence, Technical en System Architects, zowel een gelijkvormige ontwikkeling met betrekking tot beschreven functionaliteiten als een samenhang met de algemene functionele architectuur garanderen teneinde de middelen te optimaliseren.

Een schakelrol vervullen tussen de dienst “Operations" en de ontwikkelaars van de dienst “Products" teneinde er voor te zorgen dat de oplossing effectief beantwoordt aan de oorspronkelijk geuite noden.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als functionele ontwerper van informatiesystemen - Via een functionele analyse bestudeert en ontwerpt hij/zij een informatiesysteem dat tegemoetkomt aan de door de dienst “Operations” vergaarde behoeften van de klant. Dit in samenwerking met de diensten “Products” en “Systems” zodat de technische haalbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium wordt onderzocht.

Voorbeelden van taken:

• Gegevensmodellen opmaken

• Schemata uittekenen van “informatieprocessen”

• De authentieke bronnen identificeren en te ontwerpen interfaces in beeld brengen

• De klantenbehoeften vergaard door de divisie “Operations” vertalen naar bruikbare “requirements” voor de ontwikkelaars

• Samenwerken met de diensten “systems” en “products” om de haalbaarheid te verzekeren

 

B. Als vertegenwoordiger van de dienst - Als contactpunt tussen de partners zorgt hij voor een goede doorstroming van de informatie tussen de verschillende divisies (“Products” en “Systems”) en maakt hen duidelijk hoe de functionele analyse dient te worden geïnterpreteerd zodat ze zo spoedig mogelijk en zonder kwaliteitsverlies wordt uitgevoerd.

Voorbeelden van taken:

• Informatie samenbrengen uit verschillende bronnen

• De informatie op elkaar afstemmen en een lijst aan termen hanteren die gemeenschappelijk is voor de ganse directie (DRI)

• De voortgangsstatus van de producten vertalen voor de business units managers

• Samen met de projectleider of business unit manager te gelegener tijd vergaderingen met de klanten bijwonen

 

C. Als organisator - Verslag uitbrengen aan de projectleider teneinde de planning en de opvolging van het project mogelijk te maken en de ontwikkeling op een “agile” (makkelijk hanteerbare) manier te volgen.

Voorbeelden van taken:

• Een planning opstellen voor het uitvoeren van incrementele analyses

• Escaleren van incidenten of problemen die een invloed hebben op de planning die door de andere business units werd gecommuniceerd

• Deelnemen aan vergaderingen “gebruikersgroepen”

• Leiden van de werkvergaderingen met de ontwikkelaars en met de technische teams en rapporteren aan de projectleider of business manager

 

D. Als ICT specialist - In de hoedanigheid van actieve deelnemer het project begeleiden door het meewerken aan en opvolgen van de nodige werkactiviteiten teneinde de uitvoering en implementatie van het bestudeerde systeem te verzekeren, met inbegrip van de veiligheid van de informatie en dit teneinde de continuïteit binnen de organisatie, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en het ter beschikking stellen van verwerkte gegevens te garanderen. Testplannen uitvoeren door testscenario’s en testvoorbereidingen voorafgaand aan de productiefase op te stellen teneinde de stabiliteit en de kwaliteit te verzekeren van de oplossingen die in productie zijn.

Voorbeelden van taken:

• Een bijdrage leveren aan de discussie rond de projectontwikkeling

• Toezien op de samenhang met de andere bestaande projecten

• Een controle uitvoeren van ILP-vereisten

• Vernieuwende oplossingen voorstellen

• Coördineren en opvolgen van het geïmplementeerde informatiesysteem met het oog op het waarborgen van een, zij het evolutief, zij het bijsturend, onderhoud ervan.

• Reële gegevens en reële casussen verzamelen met het oog op het uitvoeren van functionele testen

• Een plan opmaken van testen waarin verschillende testscenario’s zijn opgenomen

• Aansturen en begeleiden van gebruikers tijdens testuitvoeringen

• Verzamelen van testgegevens en ze integreren binnen het verloop van de ontwikkeling .

 

E. Als kennisbeheerder - Zich actief en continu op de hoogte stellen van alle veranderingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden en dit te blijven kunnen doen in het licht van de voortdurende ontwikkelingen binnen dit domein.

Voorbeelden van taken:

• Een verslag opstellen van bepaalde vergaderingen

• Het organiseren van en het deelnemen aan vergaderingen van deskundigen

• Het opvolgen van de technologische evoluties via wetenschappelijke literatuur en via contacten met leveranciers

• Het ontmoeten van leveranciers om op de hoogte te blijven van de vernieuwingen in het ICT domein

• Het uitpluizen van wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn kennisniveau op peil te houden.

• Deelnemen aan congressen en opleidingen • Kennis hebben van potentiële leveranciers en hun bijzonderheden.

Gewenst profiel

Kennis

Politionele organisatie:Niveau Gevorderd

Strategie en beleid:Niveau Gebruiker

Ondersteuning van de werking:Niveau Gebruiker

Steun bij operationele opdrachten:Niveau Basis

Opdrachten van politie:Niveau Basis

Praktische kennis

Conceptualiseren -  Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren -  De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team -  Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag

Relaties leggen -  Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Beïnvloeden -  Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Organisatiebetrokkenheid -  De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

 

Kennis van de tweede landstaal en van het technisch Engels is noodzakelijk.​

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden. 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
KLINCKHAMERS
Voornaam
Patrizia
Functie
Business Unit Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.44.19
Korps/directie/dienst
DRI - BIPOL