Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - ICT Manager

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4009 N 20 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7483 - Csd Ant - Middelen - Informatica
Werkplaats
Boomsesteenweg (Wilrijk) 180
2610 Wilrijk
Provincie
Antwerpen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 

 

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een Master

4 tot 6 jaar ervaring is vereist

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de Geïntegreerde Politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Ze neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

De medewerkers van de sectie coördineren en zich toeleggen op de efficiënte toepassing van de visie en de beleidslijnen die het management op het gebied van ICT en informatie heeft vastgelegd om actief deel te nemen aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant ICT-beleid binnen de CSD en de FGP. De leidinggevenden van de CSD en de FGP alsook de in het arrondissement aanwezige entiteiten van de federale politie op effectieve en efficiënte wijze steun verlenen op het gebied van ICT en informatie om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te waarborgen.

Functiebeschrijving

1Als leidinggevende, een beheersplan uitwerken en opvolgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft bepaald om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken : 

 • Zorgen voor een evenwicht tussen de routinetaken en projectmatige aanpak in het voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Vertalen van de algemene en strategische doelstellingen in operationele doelstellingen.
 • De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
 • Rapporteren aan de hiërarchie met betrekking tot de dagelijkse activiteiten.
 • Zorgen voor een steunaanbod afgestemd op de noden en de behoeften van de klanten.
 1. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.​

Voorbeelden van taken :

 • ​De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
 • De taken onder de ploegleden verdelen op basis van hun competenties.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en indien nodig verbeteringen aanbrengen.
 • De operationele prioriteiten bepalen volgens de vastgelegde richtlijnen of doelstellingen.
 • De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
 1. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken : 

 • ​Plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • De ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers onderzoeken en aangepaste acties voorstellen.
 • De medewerkers op de werkplaats opleiden.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de ploeg.
 • Nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en het aanleren van nieuwe taken.
 • De omstandigheden scheppen die nodig zijn voor de motivering van de medewerkers door hun autonomie en verantwoordelijkheidszin te stimuleren.
 1. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken : 

 • ​De regelgeving omzetten in concrete tools.
 • De ontwerpbeslissingen binnen zijn activiteitendomein voorbereiden.
 • Met zijn middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of de directie.
 • De trends op het gebied van IT volgen.
 • Een expertisecentrum op het gebied van IT ontwikkelen.
 • Alle vragen van de klanten/gebruikers op het vlak van IT beantwoorden.
 • Kennisnemen van de literatuur, de wetenschappelijke studies en de ontwikkelingen op het gebied van IT, ze analyseren en er een relevante samenvatting van maken.
 • Zijn kennis op peil houden door de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van IT te volgen.
 • Met zijn middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de CSD en de FGP.
 • De interne overheden adviseren op het gebied van IT met inachtneming van de geldende normen en rekening houdend met het belang van de organisatie en het individuele belang.
 1. Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken :

 • ​Interne en externe partnerschappen uitbouwen.
 • Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het vlak van IT uitbouwen.
 • De goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners, in het bijzonder DRI, verzekeren.
 • Deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over problemen die verband houden met de activiteitendomeinen.
 • Deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.

F. Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

Voorbeelden van taken :

 • ​De doorstroming van informatie van en naar het personeel op doeltreffende en gebruiksvriendelijke wijze organiseren in samenwerking met de interne en externe partners.
 • Het personeel ertoe aansporen om de nieuwe technologieën (sociale media …) op gepaste wijze te gebruiken.
 • De informatie-uitwisseling bevorderen.
 • De ICT-behoeften verzamelen.
 • Deelnemen aan de ontwikkeling van de meerjarenplanning ICT.
 • De toewijzing van de ICT-middelen opvolgen door de gegevensbanken up-to-date te houden.

G. Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken :

 • ​Alle vragen/verzoeken van de partners en/of klanten of het gebied van IT beantwoorden.
 • De entiteiten die erom verzoeken methodologische steun bieden bij de toepassing van de IT-procedures.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden

selectiecommissie

uitsluitende proef

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Van Altert
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur Middelenbeheer
E-mail
Katrien.vanaltert@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 24
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen