Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Directie van de Speciale Eenheden - National Technical and Tactical Support Unit (NTSU - Sectie Cosi Labo)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6011 T 19 14
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.
De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
• Gijzeling ;
• Fort Chabrol ;
• Ontvoering ;
• Afpersing ;
• Technischetactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
• Inkijkoperaties ;
• Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties ;
• Technisch operationele steun intern DSU ;
• Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technischetactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
• Ontwikkeling van technischetactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
• Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
• Beheer radiocommunicatie van DSU

De sectie Cosi/Labo staat in voor de ondersteuning van alle specialiteiten binnen DSU
voor de integratie/camouflage van technische en tactische middelen. Daarnaast levert de sectie steun op het gebied van aangepast materiaal en uitrusting. Hiervoor beschikt de Sec over middelen voor houtbewerking, metaalbewerking, textiel (toekomstig), verf, 3D-Printing, informaticatoepassingen,…
De functie situeert zich binnen de peiler ‘steun’ van NTSU. Dit houdt in dat de leden niet actief op het terrein deelnemen aan operaties, maar daarentegen in-house bijdragen tot het welslagen ervan.

Functiebeschrijving

Als actor binnen de Speciale Eenheden, instaan voor en/of uitvoeren van gespecialiseerde tactieken en technieken ter ondersteuning in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde criminaliteit, steun verlenen in een crisissituatie met hoog gevaarsrisico, en verschaffen van een gespecialiseerde steunverlening aan opdrachten van bestuurlijke politie.
• Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen ;
• Gespecialiseerde technische steun leveren in operaties waarvoor betrokkene het geschikte profiel heeft en dit onder veiligheidsomstandigheden die aanvaardbaar zijn voor betrokkene ;
• Gespecialiseerde steun geven aan interne partners DSU, en in bepaalde gevallen (na overleg met verantwoordelijken) aan externe partners DSU ;

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
• informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen ;
• de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels ;
• dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
• de toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...) ;
• de ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren ;
• op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken ;
• gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank ;
• de verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
• technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen ;
• mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
• Zicht houden op de markt naar bestaande oplossingen voor de meest gangbare problemen, of naar gedeeltelijke oplossingen die gecombineerd kunnen worden tot een operationeel aanvaardbaar eindresultaat ;
• Technische adviezen schrijven.

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
• de goede werking van het gebruikte materiaal controleren ;
• belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen aan de bevoegde persoon melden ;
• Door regelmatige oefeningen zich vertrouwd maken met de functionaliteiten van het beschikbare materiaal ;
• Eigen ontwikkelingen herstellen in geval van problemen.

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
• Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de betrokken sectie aanbelangen ;
• de telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten ;
• Berichten ontvangen en doorgeven aan de betrokken collega's

Gewenst profiel

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden