Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Diensthoofd Financiën

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4009 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5408 - AMOW
Werkplaats
Dries 77
1780 Wemmel
Provincie
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
contract van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in een economische richting, bij voorkeur met nadruk op accountancy

Voorstelling korps/directie/dienst

Je zal instaan voor het beheren van de financiën, het toezien op de correcte toepassing van de wetgeving en het toepassen en verbeteren van de financiële processen met als doel het gezond financieel beleid van de politiezone AMOW. De financiële processen worden geïntegreerd benaderd met name vanuit de componenten begroting en boekhouding zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement op de boekhouding van de lokale politie (KB 5/9/2001). Je treedt op als centraal aanspreekpunt en go-between tussen de dienst financiën en de korpsleiding.

Je bent flexibel, hands-on en bereid je te verdiepen in de politiefinanciën. Je draagt bij tot de realisatie van de financiële beleidsdoelstellingen van politiezone AMOW. Je werkt als diensthoofd financiën nauw samen met  het diensthoofd personeel en het diensthoofd logistiek.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Bijzonder Rekenplichtige die je bijstaat in de uitoefening van zijn functie en die je bij afwezigheid vervangt.

 

Functiebeschrijving
 • De boekhouding
 • De financiële controle van de lonen en de loonboekingen
 • De opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen
 • De opmaak van het meerjarenplan
 • De budgetcontrole en -opvolging
 • De voorbereiding van de jaarrekening
 • Het advies aan de korpschef omtrent financiële dossiers
 • De financiële analyses
 • De voorbereiding van de financiële dossiers voor het Politiecollege en de  Politieraad
 • Het bijwerken van bestaande extra-comptabele documenten
 • Het formuleren van verbetervoorstellen
 • Het bijwonen van het directiecomité
 • De samenwerking met de medewerkers van de bijzonder rekenplichtige
Gewenst profiel

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van de werking en de organisatie van de geïntegreerde politie op 2 niveaus
 • Kennis van de basisprincipes van overheidsfinanciën
 • Kennis van de wet op de overheidsopdrachten
 • Kennis van het algemeen reglement op de politiecomptabiliteit
 • Kennis van informaticatoepassingen: word, Outlook, Acces
 • Gevorderde kennis van Excel en PowerPoint

Gedragcompetenties

Het is van belang om enkele kerncompetenties te hebben:

 • Integer zijn
 • Kritisch zijn
 • Nauwkeurig en verzorgd kunnen werken
 • Betrokken zijn
 • Beleefd en discreet zijn
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • Discreet zijn

 

We verwachten bovendien dat je als leidinggevende over volgende competenties beschikt:

Adviseren

 • Verwerken van informatie bij de opmaak van nota’s, dossiers, meerjarenplannen,…
 • Situeren van dossiers of problemen in een ruimere context en lange termijnperspectief
 • Betrekken van de juiste personen of instanties bij een dossier of opdracht

Kwaliteitsvol werken

 • Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
 • Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
 • De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd

Klantgerichtheid

 • Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen
 • Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties
 • Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de organisatie
 • Anderen stimuleren om klantgericht te werken

Zelfstandig werken

 • Autonoom en zelfstandig de toevertrouwde opdrachten en taken afhandelen
 • Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden

Probleemoplossend werken

 • Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden
 • Kunnen tot synthese/beoordeling komen
 • Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen
 • Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
 • De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem

 

Wat de attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code.

Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomende 4 kerncompetenties

 • Kunnen samenwerken
 • Kunnen communiceren
 • Zich professioneel opstellen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Respect voor personen en materialen
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voorkomen voor een selectiecommissie.

 

Wervingsreserve van 24 maanden.

 

Contract van 1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving).

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
- Een fitnesszaal
- 1 uur per week voor een door de zone erkende sportactiviteit
- Training on the job: we begrijpen dat je vooropleiding niet specifiek genoeg is en voorzien daarom tijd en begeleiding bij je leerproces
- Uitzicht op een statutaire benoeming
- Een aangename werkomgeving, voorlopig in Wemmel maar een nieuwbouw is gepland in Asse, achter het station
- Lidmaatschap van een grote sociale dienst: SSD.BE
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Kelchtermans
Voornaam
Katrijn
Functie
Bijzonder rekenplichtige
E-mail
katrijn.kelchtermans@police.belgium.eu
Telefoon
02/456.84.84
Korps/directie/dienst
PZ AMOW