Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - Criminal Intelligence Specialist - FGP Brussel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4026 T 21 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6458 - Federale Gerecht. Politie Arr Brussel-Hoofdstad
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master

Relevante ervaring van 4 tot 6 jaar vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP Brussel) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Functiebeschrijving

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...

Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.
Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FGP Brussel is op zoek naar 2 adviseurs - Criminal Intelligence Specialist

De criminal intelligence specialist genereert operationele en tactische beelden door de informatie uit velerlei (grote) databestanden en van verschillende diensten, te verzamelen, te consolideren, te analyseren en te interpreteren. Hij detecteert relaties en informatiegaten. Hij geeft advies hoe de ontbrekende informatie kan worden verzameld (informantenwerking, inzet bijzondere technieken, OSINT,...).

Rollen

Als Informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven. Voorbeelden van taken

 • De inhoud en kwaliteit van de informatie en, in de mate van het mogelijke, de bron controleren.
 • De in de verschillende bronnen en gegevensbanken gevonden informatie consolideren, analyseren en interpreteren.
 • Informatie synthetiseren en er rapporten, operationele of tactische beelden over maken.
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en).
 • De beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie beoordelen.
 • Informatiegaps detecteren.
 • Bepalen hoe ontbrekende informatie kan verzameld worden (CID, TechInt, OSINT,…).
 • ...

Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. Voorbeelden van taken

 • De specifieke theoretische en informaticakennis over de uitgeoefende discipline op peil houden en uitbreiden.
 • Problemen en verbeterpunten detecteren in het informatiebeheer.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van zijn kennis en ervaring in het vakgebied (HUMINT, OSINT en TECHINT).
 • Met akkoord van de hiërarchie, actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie.
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de relaties met externe diensten in zijn vakgebied.

Als Vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie. Voorbeelden van taken

 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.
 • Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora..
 • Het bevoorrechte contactpunt zijn voor de externe partners en overheden voor de items in verband met het informatiebeheer.

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meer (schriftelijke) testen

Selectiecommissie

 

Toewijzing van de betrekking, afhankelijk van de instemming van de autoriteit

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Le salaire brut indexé de départ est fixé à l’échelle barémique A23 : 55.503,08 €
Allocation complémentaire Région de Bruxelles-Capitale (Min. 1165 € - Max. 2330 € imposable sur base annuelle)
Allocation supplémentaire pour connaissance de la deuxième langue si brevet Selor ( 3729 € imposable sur base annuelle)
Allocation supplémentaire pour connaissance de l'anglais (932 € imposable sur base annuelle)
Bijkomende toelage Brussels hoofdstedelijk Gewest (Min. €1165 - Max. €2330 belastbaar bedrag op jaarbasis)
Bijkomende toelage kennis tweede landstaal indien Selorbrevet ( € 3729 belastbaar op jaarbasis)
Bijkomende toelage kennis Engels (€932 belastbaar op jaarbasis)
Het geïndexeerde bruto beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A23: 55.503,08 €
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Van Raemdonck
Voornaam
Danny
Functie
Commissaris van politie - Beleid
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223.93.45
Korps/directie/dienst
FGP Brussel - PJF Bruxelles