Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Criminal Intelligence Specialist bij FGP Oost-Vlaanderen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4011 N 21 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7407 - Fgp Oost-Vlaanderen - Operationele Steun
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master vereist.

Vereiste ervaring

Relevante ervaring van 4 tot 6 jaar.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken

Functiebeschrijving

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...
Wilt je een ethische en sociale dimensie geven aan jouw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.

Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

 FGP Oost-Vlaanderen is op zoek naar 1 Adviseur Lid - Criminal Intelligence Specialist - A2".

De Criminal intelligence specialist genereert operationele en tactische beelden door de informatie uit velerlei (grote) databestanden en van verschillende diensten, te verzamelen, te consolideren, te analyseren en te interpreteren. Hij detecteert relaties en informatiegaten. Hij geeft advies hoe de ontbrekende informatie kan worden verzameld (informantenwerking, inzet bijzondere technieken, OSINT, ...)

* Als Informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken

 • De inhoud en kwaliteit van de informatie en, in de mate van het mogelijke, de bron controleren.
 • De in de verschillende bronnen en gegevensbanken gevonden informatie consolideren, analyseren en interpreteren.
 • Informatie synthetiseren en er rapporten, operationele of tactische beelden over maken.
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en).
 • De beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie beoordelen.
 • Informatiegaps detecteren.
 • Bepalen hoe ontbrekende informatie kan verzameld worden (CID, TechInt, OSINT,…).

* Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • De specifieke theoretische en informaticakennis over de uitgeoefende discipline op peil houden en uitbreiden.
 • Problemen en verbeterpunten detecteren in het informatiebeheer.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van zijn kennis en ervaring in het vakgebied (HUMINT, OSINT en TECHINT).
 • Met akkoord van de hiërarchie, actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie.
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de relaties met externe diensten in zijn vakgebied.

* Als Vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.
 • Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora..
 • Het bevoorrechte contactpunt zijn voor de externe partners en overheden voor de items in verband met het informatiebeheer.
 • ...

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve van 24 maanden

 

Toewijzing van de betrekking, afhankelijk van de instemming van de autoriteit

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Voor de A2 "Het geïndexeerde bruto beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A23: 55.503,08€
Glijdende uren + fietsvergoeding + allerlei voordelen via de sociale dienst SSDGPI
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Delalleau
Voornaam
Lesly
Functie
Directeur Operaties Steun
E-mail
lesly.delalleau@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
FGP Oost-Vlaanderen/Operationele Steun