Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent - Teamleader Personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5021 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7467 - Csd Hav - Middelen - Personeelsbeheer
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Deelnemen aan de doeltreffende uitvoering van de door het management bepaalde visie en beleidslijnen inzake HR om actief aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant HR-beleid binnen de CSD en de FGP bij te dragen.

Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

 

 • zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
 • dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
 • technische begrippen in verband met de gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer met elkaar in overeenstemming brengen
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • de reglementering in concrete tools omzetten
 • de ontwerpen van beslissing die van zijn activiteitendomein deel uitmaken, voorbereiden
 • met zijn beschikbare middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie
 • het aanspreekpunt worden voor de gespecialiseerde materies inzake personeelsbeheer onder supervisie en coördinatie van het diensthoofd Personeel

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 

 • de dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
 • dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
 • informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
 • de behandelde dossiers controleren
 • een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

 

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

 

 • het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen
 • met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen
 • aanwezig zijn op de geschikte fora
 • deelnemen aan de lokale en federale netwerken inzake personeelsbeheer

 

Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren

 

 • gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • verslagen van interne vergaderingen opstellen
 • teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
 • dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden
 • de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
 • de lay-out van documenten verzorgen
 • 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
 • dossiers en informatiebrochures samenstellen
 • de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
 • de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
 • de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
 • nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
 • de opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
 • de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

 

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven

 

 • het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
 • de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
 • de contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
 • inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

 

 

Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren

 

 • kritische analyses van de werking van de P-processen maken
 • de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
 • zorgen voor de administratieve opvolging van de personeelsleden, met inbegrip van de gedetacheerde personeelsleden en stagiairs, het beheer van de persoonlijke dossiers en het voeden van de verschillende DB’s van het personeel, in samenwerking met de beheerders in de antennes
 • zorgen voor de opvolging en het beheer van de loopbaan van alle personeelsleden van de CSD, met inbegrip van de stagiairs (van het onthaal tot het vertrek) met de steun van de beheerders in de antennes
 • het beheer en de opvolging van de prestaties van de leden van de CSD en van de FGP coördineren
 • de invoering, uitvoering en opvolging van het evaluatieproces coördineren, inzonderheid door actief de verschillende rollen van het proces waarvoor hij is aangewezen, op zich te nemen
 • erop toezien dat de wetgeving en de administratieve jurisprudentie eenvormig worden toegepast
 • de processen die verband houden met het personeelsbeheer in het arrondissement op elkaar afstemmen en de beheerders in de antennes en personeelsleden de passende richtlijnen verschaffen

 

 

Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau B

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een Selorattest
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
PEIRS
Voornaam
Evelyn
Functie
Sectiechef Personeel
E-mail
evelyn.peirs@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.23.04
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer - Personeel