Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - CONSULENT Lid – Business Consultant

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5011 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7336 - Dgr - Informatie En Ict
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties

Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

 

Er zijn twee vacatures.

De eerste vacature is bij DIOS. In nauwe samenwerking met de geprivilegieerde partners neemt de dienst Operaties (DIOS) de taak op zich om de businessprocessen in kaart te brengen voor de respectievelijke bedrijfsdomeinen.

De dienst is verantwoordelijk voor het account management en verzekert dat de behoeften en wachttijden van de klanten en stakeholders van de directie goed worden begrepen, en in het verlengde liggen van de organisatorische uitdagingen.

De dienst neemt ook het projectmanagement, dus de planning en het prioriteren van projecten, alsook het toezicht op de ‘milestones’ van de verschillende gerealiseerde projecten op zich. Hij zorgt ervoor dat de business managers de projecten binnen hun respectievelijke business units op een coherente wijze beheren.

Hij coördineert de opleiding van de GPI-gebruikers en evalueert de noodzaak om oplossingen te verbeteren. Ten slotte is de dienst verantwoordelijk voor de communicatie over de procedures en producten die werden aangemaakt of uitgewerkt door DRI.

 

De tweede vacature is bij BINOW (Het Nieuwe Werken). BINOW staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften die de ontwikkeling van moderne oplossingen moet toelaten, (o.a. (collaboratieve) IT-processen & -tools), en van een beleid dat aan personeelsleden meer mogelijkheden biedt om hun administratieve (en tot op een zekere hoogte operationele) taken uit te voeren op een zo mobiel, doeltreffend, flexibel en onfeilbaar mogelijke manier.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het verzamelen van de behoeften van de klanten en stakeholders en het voorbereiden van de analyse ervan, ten einde de directie op de hoogte te houden van de informatie behoeften en oplossingen voor te stellen om de directie in staat te stellen gepaste beslissingen te nemen.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als administratieve ondersteuning

Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Verslagen van interne vergaderingen opstellen
 • Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen
 • Dossiers opvolgen
 • De binnenkomende post of mails beheren
 • Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien
 • Faxen en brieven versturen voor een persoon of dienst

B. Als contactpersoon

Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten
 • Berichten ontvangen en doorgeven
 • Zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ondernemingen …)
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels

C. Als plannings-deskundige

de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • Helpen bij de praktische organisatie van evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen
 • De agenda van een persoon of een dienst beheren
 • Vergaderingen plannen, uitnodigingen versturen en de zaal reserveren

D. Als helpdesk

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:

 • het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
 • De klanten duiden welke methodologieën gebruikt worden om behoeften in kaart te brengen en de klanten begeleiden om de behoeften zo duidelijk mogelijk te formuleren.

E. Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen
 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
 • De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
 • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
 • De behandelde dossiers controleren
 • Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier, documenten of andere relevante informatie voor de dienst

 

 

Geef in uw sollicitatie aan voor welke functie u solliciteert.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:GEVORDERD

• Criminele fenomenen - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: GEVORDERD

• Politietechnieken - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

• Analyseren - Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen

door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Betrouwbaarheid tonen - Op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en waarden van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren,

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu