Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent - Financiën medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5053 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7468 - Csd Hav - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie en steundirectie (CSD HAV) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van de veiligheidsfenomenen, de organisatie van de informatiestroom mbt de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatie- en communicatiecentrum.

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

 

De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'financiën en logistiek' binnen de CSD en FGP.

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

Coördineren, steunen, controleren en uitvoeren van verschillende taken van het financiële proces van de directie teneinde een overzicht van het beheer van de toegekende kredietlijnen te leveren.

Rollen

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige"

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen;
 • Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein;
 • Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein;
 • Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens expertisedomein vereisen;
 • Afstemmen van technische noties gelinkt aan gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer;
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn;
 • Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen;
 • Geven van adviezen m.b.t. organisatiecontrole (CP3) in diens materie;
 • Geven van informatie/opleidingen in zijn domein;
 • Bijstaan van het diensthoofd in zijn analyse van de strategische en operationele dossiers

 

Budgettaire/financiële ondersteuning

Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • Valideren en ingeven van bestelbons in Fedcom binnen de vereiste termijnen;
 • Opvolgen van de beschikbare middelen en de budgettaire realisaties;
 • Beheren en opvolgen van de verschillende toegekende budgettaire enveloppen;
 • Opmaken van de boekhoudkundige documenten
 • Controleren van de facturen door het verband te leggen met de bestelbon in de adequate informaticatoepassing en ze ter ondertekening voorleggen aan de verschillende verantwoordelijken.
 • Het geheel van de facturen controleren.

 

Administratieve ondersteuning

Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 • Opstellen van typebrieven, formulieren, documenten en/of getuigschriften;
 • Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven;
 • Faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst;
 • Klasseren van informatie en documenten (fysiek of elektronisch)
 • Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers;
 • Helpen bij de vertaling van verschillende documenten.

 

Dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie;
 • Formuleren van een conclusie en/of alternatieven mbt het vervolg van de behandeling van het dossier;
 • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels;
 • Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen;
 • De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren;
 • Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers;
 • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures;
 • Samenwerken, op regelmatige basis, met deskundigen van andere expertisecellen, terreinexperten, externe partners,...
 • Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen,...)
 • Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen.

 

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau B

 

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis

Integreren:

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen:

Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieeven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen:

Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag

Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren:

De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen:

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een Selorattest
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DE LEEUW
Voornaam
Kevin
Functie
Diensthoofd middelenbeheer
E-mail
kevin.deleeuw@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.05
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbheer