Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent - coördinator Aalsters Verwerkingscentrum

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5042 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5440 - Aalst
Werkplaats
Beekveldstraat 29
9300 Aalst
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die in welke in aanmerking worden genomen voor aanwerving in de betrekking van niveau B;
 • Studieniveau: 1 cyclus / graduaat / bachelor.
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politie Aalst

Beekveldstraat 29

9300 Aalst

 

Functiebeschrijving

Als ploegverantwoordelijke, de collega’s voor wie hij/zij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • Is verantwoordelijk voor de vlotte werking van het Aalsters Verwerkingscentrum binnen de directie Netwerken. Het AVC staat in voor de verwerking van GAS binnen de politiezone;
 • Aard en taakbeschrijving AVC:
  • Vaststelling van GAS-overtredingen met betrekking tot overlast, fout parkeren/stilstaan en het autovrije stadsgedeelte;
  • Verwerking van GAS met betrekking tot bovenstaande vaststellingen;
  • Overmaken van de opgestelde PV’s aan de sanctionerend ambtenaar GAS;
  • Vaststelling, verwerking en doorsturen van GAS-snelheid overtredingen;
  • Deze dienst staat eveneens in voor volgende administratieve taken:
   • Aanspreekpunt voor GAS binnen de politiezone;
   • Overleg met de verschillende partners (stad, sanctionerend ambtenaar, technologische partners);
   • Opstellen statistische rapporten met betrekking tot GAS;
   • Afhandelen van betwistingen en andere vragen van overtreders;
   • Correcte archivering van alle ontvangen en opgestelde documenten;
   • Triage en doorsturen van vaststellingen die niet voldoen aan de GAS-voorwaarden;
 • De medewerkers opvangen, opleiden en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken;
 • Dagelijkse operaties van het AVC plannen naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen initiatief en opvolgen van de taakuitvoering van de teamleden;
 • Verzekeren van een evenwichtige verdeling van de werklast;
 • Dagelijks leiding geven aan het team en briefen van de taakverdeling aan de medewerkers van het GVC;
 • Toezien op de kwaliteit van het geleverde werk en bewaken van de uitvoeringstermijnen;
 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren;
 • In samenspraak met het personeelslid persoonlijke ontwikkeltrajecten bepalen;
 • Constructieve feedback geven en werkpunten formuleren zowel naar de medewerkers van het AVC als naar de hiërarchische oversten;
 • Deelnemen aan overleg met de partners van het AVC;
 • Meewerken aan missies, taken en projecten van andere departementen binnen de organisatie;
 • Beheren van de ter beschikking gestelde middelen;
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten met betrekking tot arbeidsverhoudingen of de werking van het team.
   
Gewenst profiel

Kennis:

 • Algemene kennis van de politionele organisatie;
 • Algemene kennis inzake de opdrachten van politie;
 • Kennis van het activiteitendomein: functies situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen.
 • Algemene kennis inzake strategie en beleid;
 • Algemene kennis van de deontologische code;
 • Algemene kennis van de werking van de lokale overheden;
 • Algemene kennis van relevante wetgeving die binnen het AVC van toepassing is (o.a. GAS, verkeerswetgeving, stadsreglement);
 • Algemene kennis van politietoepassingen, PC en softwareprogramma’s: o.a. kennis van Microsoft-computerprogramma’s (Word, Excel, , Powerpoint, Outlook, Teams en Sharepoint);
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik.
   
  Kerncompetenties:
 • Samenwerken: zich kunnen identificeren met het team; kennis en informatie op een transparante manier en dienst overschrijdend delen en de teamgeest bevorderen teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken teamresultaten;
 • Ondersteunen: het team ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten;
 • Resultaatgerichtheid tonen: de inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken door doel- en oplossingsgericht en op de meest efficiënte manier alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen;
 • Problemen oplossen: onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van ervaring en kennis.
   
  Vaardigheden:
 • Mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van de courante taken;
 • Leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren, alle nuttige informatie inwinnen;
 • Schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren;
 • Informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen, juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen;
 • Sociale omgang – hoffelijkheid: persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie;
 • Administratieve vaardigheden;
 • Plannen en organiseren: bekwaam om planmatig en doeltreffend te werken;
 • Orde, stiptheid en nauwgezetheid: bekwaam om de eigen activiteiten op een ordelijke, stipte en correcte manier uit te voeren;
 • Flexibiliteit: bekwaam om rekening te houden met wijzigende omstandigheden en nieuwigheden en het gedrag en de aanpak daarop af te stemmen;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken: bekwaam om zelfstandig te werken en om constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel te werken;
 • Zin voor initiatief: bekwaam om vooruit te denken en proactief stappen te ondernemen;
 • Discreet: in staat vertrouwelijke en persoonlijke informatie op een confidentiële en gepaste wijze te behandelen;
 • Relatie bekwaam: bekwaam om contacten te leggen en te onderhouden;
 • Stressbestendig;
 • Kritische ingesteldheid: bekwaam om met een kritische ingesteldheid een situatie, probleem, kans te bekijken;
 • Inzet en positieve ingesteldheid: bekwaam en de wil om zich enthousiast en op een positieve wijze in te zetten;
 • Klantvriendelijk.
   
  Verwacht gedrag:
 • Klantgericht optreden: rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden;
 • Samenwerken: groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen;
 • Dialogeren: de kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen;
 • Zichzelf ontwikkelen: de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken;
 • Inzet tonen: zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Vernieuwingsgericht – op zoek gaan naar nieuwe manieren om informatie effectiever en efficiënter te verzamelen, exploiteren, analyseren en verspreiden.
 • Discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
  • Beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie zal bestaan uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
teambuilding
sportmodaliteiten

Informatie

Naam
Van Wijmeersch
Voornaam
Wim
Functie
Adviseur - CALog A
E-mail
wim.vanwijmeersch@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
PZ Aalst