Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5014 N 21 25
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7649 - Drp - P - Administratief Beheer Van Personeel
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
12 maanden
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel:

 • De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.
 • De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten. 
 • Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.
 • Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.
 • Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
 • Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie.
 • Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Dienst Loopbaanbeheer van de directie van het personeel (DGR-DRP) is, binnen de structuur van de Federale Politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de Geïntegreerde Politie, alsook voor het dagelijks beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de Federale Politie.

Binnen deze dienst is de sectie personeelsbeheer belast met alle taken toegewezen aan de werkgever met betrekking tot het loopbaanbeheer en het beheer van de administratieve loopbaan (afwezigheden, bevorderingen, ontslag, …) ten behoeve van de centrale en gedeconcentreerde diensten van de Federale Politie.

Functiebeschrijving

De sectie personeelsbeheer belast met alle taken toegewezen aan de werkgever met betrekking tot het loopbaanbeheer en het beheer van de administratieve loopbaan (afwezigheden, bevorderingen, ontslag, …) ten behoeve van de centrale en gedeconcentreerde diensten van de federale politie

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Het uitvoeren van de baremische bevorderingen van de personeelsleden van de federale politie indien aan de voorwaarden wordt voldaan
 • Analyseren en uitvoeren van elk verzoek tot verlof of afwezigheden
 • Analyseren en uitvoeren van alle verzoeken tot detachering of individuele herplaatsing komende van de entiteiten van de federale politie
 • Het op vraag van het personeelslid invullen van alle attesten met betrekking tot de loopbaan vanuit de hoedanigheid van werkgever.
 • Elke vorm van dossier voorbereiden met betrekking tot loopbaanincidenten waarmee een personeelslid van de federale politie in aanraking kan komen
 • In samenwerking met de cel "Affectaties", bepaalde geldelijke rechten (toelagen, …) die verbonden zijn aan een nieuwe affectatie toekennen.
 • De opvolging van de arbeidsovereenkomsten van de contractuele personeelsleden van de federale politie verzekeren
 • Alle dossiers met betrekking tot het einde van de loopbaan (Pensioen, neerlegging ambt of pensioen) voorbereiden

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Rechtmatig advies geven, zowel schriftelijk als mondeling een antwoord bieden op (technische) vragen van de klanten, partners, collega's van de dienst
 • Technisch advies geven gebaseerd op de praktische en theoretische kennis voor wat betreft het loopbaanbeheer van het personeel
 • Concrete voorstellen aan de hiërarchische meerdere formuleren om het loopbaanbeheer te verbeteren
 • Interne en externe gebruikers van de dienst helpen

 

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • De administratieve opvolging en het klasseren van de informatie verzekeren
 • Het verzamelen, produceren en coderen in databanken van gegevens met betrekking tot het loopbaanbeheer.
 • Elk incident in de loopbaan coderen in de databank van het personeelsbeheer
 • Alle informatie dat inlichtingen kan verschaffen aan de sociale zekerheid coderen in het DIMONA systeem

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

  • Op een proactieve manier contact nemen met de entiteiten van de federale politie over alle nuttige informatie met betrekking tot een personeelslid
  • Adequaat reageren op elke vraag komende van het SSGPI of het CallCenter van de federale politie.
  • Samenwerken met alle diensten van de directie van het personeel in het kader van een proces/procedure die op enigerlei wijze raken aan het loopbaanbeheer
  • Doorverwijzen naar de bevoegde persoon of dienst in geval van outplacement
  • Op zoek gaan naar alle informatie die mogelijks kan beantwoorden op een gestelde vraag met betrekking tot het loopbaanbeheer of met betrekking tot een individueel specifiek dossier gevraagd door een personeel beheerder in de gedeconcentreerde diensten
Gewenst profiel

Praktische kennis :

 

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Similon
Voornaam
Ariane
Functie
CSL
E-mail
ariane.similon@police.belgium.eu
Telefoon
02/6426648
Korps/directie/dienst
DRP P GESTION DU PERSONNEL