Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - CALog C – Departement Eerstelijnspolitie - Coördinatie- en Planningscel (CoPlan)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6033 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

NIHIL

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Het Departement van de eerstelijnspolitie groepeert de diensten die een eerstelijnsdienst aan de burgers aanbieden, namelijk de Verkeersdienst en de Interventiedienst.

De Coördinatie- en planningscel (CoPlan) centraliseert alle aanvragen tot operationele inzet van de twee betrokken diensten en zorgt voor de planning ervan.

Gezien de huidige infrastructuur is de Coördinatie- en Planningscel opgesplitst in twee delen, een op het niveau van de Interventiedienst (CoPlan Int) en een op het niveau van de Verkeersdienst (CoPlan Verkeer).

Functiebeschrijving
 • Onder het gezag van de Commissaris van politie Hoofd van de cel en in nauw overleg met het Hoofd van de Interventiedienst of de Verkeersdienst, er meer bepaald voor zorgen dat de cel :
 • alle aanvragen ivm de operationele inzet van de Interventiedienst of de Verkeersdienst centraliseert ;
 • de uurroosters van de voltallige Interventiedienst of Verkeersdienst opstelt en beheert ;
 • actief deelneemt aan de uitwerking en de opvolging van de dienstbulletins van de Interventiedienst of de Verkeersdienst ;
 • de verschillende gegevens ivm de activiteits-/prestatie-indicatoren inzamelt en samenvat, en in het bijzonder deze in verband met de prioriteiten die vooropgesteld werden op zonaal niveau ;
 • samenwerkt en regelmatig overlegt met de coördinatie- en planningscel van de andere afdeling (INT of Verkeer) om de inzet van de twee diensten in het kader van de planning van de operaties te coördineren ;
 • de prestaties van het personeel van de Interventiedienst of de Verkeersdienst ingeeft in Galop ;
 • de opleidingsbehoeften inzamelt;
 • de materiële middelen van de Interventiedienst of de Verkeersdienst beheert, in nauwe samenwerking met de Middenkaders van deze dienst;
 • deelneemt aan regelmatige coördinatievergaderingen georganiseerd tussen de Directeur van het Departement, de Diensthoofden, het Hoofd van de Coördinatie- en planningscel en de twee afdelingen van de Coördinatie- en planningscel;
 • het secretariaat verzekert van de Directeur van het Departement Eerstelijnspolitie;
 • contacten onderhoudt met de dienst Human Resources;
 • het lid van de Cel CoPlan belast met de opdracht “onthaal gebouwen” bijstaat of vervangt;
 • Spontane interesse toont voor de ontwikkelingen en/of veranderingen in de domeinen die hem/haar aanbelangen;
 • Uitzonderlijk kan de CALog C van deze dienst gevraagd worden om prestaties te leveren buiten de kantooruren.
Gewenst profiel

Kennis en competenties:

 • Een goede kennis hebben van de organisatie van de politiezone;
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving, reglementeringen, normen en richtlijnen met betrekking tot zijn/haar competentiegebied en bereid zijn zich op de hoogte te houden ;
 • Een goede kennis hebben van de software Word, Excel en de toepassingen beschikbaar op de Portal (Galop,ISLP,…) ;
 • In staat zijn om theoretische kennis in de praktijk om te zetten;
 • Blijk geven van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie, informatieonderzoek om te kunnen deelnemen aan het ontwerp, de evaluatie van de projecten en het zoeken naar oplossingen binnen zijn/haar competentiegebied;
 • Beschikken over organisatiecapaciteiten ;
 • Begaan zijn met het welzijn van zijn/haar collega’s en zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheden terzake ;
 • Beantwoorden aan het generieke profiel van Consulent / Medewerker ;
 • Voldoen aan de taalvereisten inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :

Niet van toepassing

Vaardigheden :

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de Gemeenschapsgerichte Politiefunctie (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit te verbeteren binnen de zonale infrastructuur; 
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Communicatieve vaardigheden hebben, zowel intern als extern;
 • Over goede luister-, overtuigings-, onderhandelingsvaardigheden beschikken;
 • Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;                                                        
 • Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid;
 • Voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 • In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 • Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan gevolgde opleidingen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden;
 • Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie;
 • De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren;
 • Gemakkelijk contact maken met de bevolking, het personeel, de andere directies en diensten;
 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid ;
 • In staat zijn om prioriteiten te stellen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een schriftelijke test.

Een Selectiecommissie : later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
PEIGNOIS
Voornaam
Thierry
Functie
Premier Commissaire de Police
E-mail
thierry.peignois@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.94.01
Korps/directie/dienst
Directeur du Département Police de 1ère Ligne