Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - CALog B - Consulent -Diensthoofd personeelsdienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5052 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politiezone "Zuid" (Anderlecht-Sint-Gilis-Vorst)

Functiebeschrijving

 - leidt en beheert de dienst overeenkomstig de door de Dir.HR vastgelegde strategie ;

- verzekert zich van de goede uitvoering van de algemene strategie binnen zijn activiteitensfeer, zoals deze van toepassing is binnen de politiezone ;

- legt regelmatig rekenschap af bij de Dir.HR ;

- is verantwoordelijk voor het intern beheer van het personeel binnen zijn directie en houdt toezicht op het verrichte werk ;

- is de referentiepersoon voor de andere directies en diensten ;

- is verantwoordelijk voor de vorming binnen zijn domein en meldt aan de dienst vorming alle bijzondere noden ter zake ;

- neemt op zijn gebied actief deel aan de algemene informatiecyclus zoals deze is vastgelegd binnen de politiezone ;

- is verantwoordelijk voor de evaluatie van de leden van zijn directie.

- het beheer van het personeel (statuut, verlof, ziektes, pensioenen, promoties,

  mobiliteit, enz…) ;

- het beheer van de evaluatiedossiers en de opvolging van de evaluatiecyclussen ;

- tussenpersoon met het Sociaal Secretariaat GPI (SSGPI) ;

- tussenpersoon met de externe dienst arbeidsgeneeskunde (EDPB) en de medische

  controledienst van de federale politie ;

- verspreiding van informatie en advies betreffende het statuut van het personeel ;

- het beheer van de aanwervingprocedures (externe of via de mobiliteitsprocedure) ;

- het beheer van de interne mutatieprocedures (invullen van de vacante posten, de

  opvolging van de kandidaturen, publicatie van de mutaties) ;

- op voorhand de betrokken diensten verwittigen wanneer een personeelslid de politie-

  zone verlaat of het voorwerp uitmaakt van een interne mutatie teneinde toe te laten al

  het materiaal dat hem ten persoonlijke titel werd toegekend te recupereren ;

- het inzamelen, de input en het beheer van de individuele prestaties van de personeels-leden, de controle op de wettelijkheid, alsook de overmaking van deze gegevens naar de SSGPI ;

- uitwerking van beraadslagingsprojecten voor het  College en de Politieraad

 

 

Gewenst profiel

-   bekwaam zijn om binnen zijn domein het politiekorps te vertegenwoordigen ;
-   een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies, de syndicaten en de overheden ;
-   beschikken over zin voor interne en externe communicatie ;
-   blijk geven van een grote beschikbaarheid in functie van de te beheren evenementen ;
-   blijk geven van integriteit ;
-   blijk geven van discretie ;
-   beschikken over een open geest ;
-   zin hebben voor organisatie en opnemen van verantwoordelijkheden ;
-   prioriteiten kunnen opsporen en formuleren ;
-   vermogen om, binnen zijn activiteitendomein, projecten te concipiëren en tot een goed einde te brengen ;

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
JACOBS
Voornaam
Lyn
Functie
Diensthoofd Human Resources
E-mail
lyn.jacobs@police.belgium.eu
Telefoon
02/559.81.90
Korps/directie/dienst
Zone "Zuid"