Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Beleidsmedewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5006 N 21 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

 

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, aan een hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de DirCo en de DirJud streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturen. De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

- de strategische analyse,

- de geïntegreerde en projectmatige werking,

- de procesbegeleiding,

- de interne en externe communicatie,

- de arrondissementele beleidscyclus,

- het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing,

- de veiligheid van de informatie.

In de beleidscel zit ook het Arrondissementeel Expertise en InformatieCentrum (ARIEC) dat werkzaam is in het specifieke domein van de bestuurlijke handhaving.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Ondersteunen op vlak van organisatorische, beleidsmatige, procesmatige en administratieve aspecten en/of projecten en opvolgen ervan ten einde bij te dragen tot de voorbereiding, opvolging en uitwerking van het algemeen beleid. De ondersteuning gebeurt prioritair ten voordele van de leden van de CSD en het ARIEC in de beleidiscel.

Functiebeschrijving

Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Ondersteunen van de projectleider in omvangrijke projecten.
 • Ondersteunen van interne en externe communicatie van CSD en FGP Antwerpen.
 • Opvolgen van de evolutie van communicatietools en aanbevelingen doen met betrekking tot het gebruik ervan.
 • Ondersteunen bij de opmaak van het jaarverslag.
 • Ondersteunen bij de ontwikkeling van de opdrachtbrief en daaraan gekoppeld de verschillende doelstellingen.
 • Meehelpen bij het voorbereiden van beleidsdocumenten allerlei en instaan voor het verzamelen van relevante informatie in deze context.
 • Ondersteunen in en opvolgen van de uitvoering van beleidsplannen en actieplannen.
 • Uitwerken en bijhouden van allerhande stuurborden.

Als informatiebeheerder

De relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hoc-procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

 • De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de uitgedragen boodschap via de verschillende informatievectoren mee ontwikkelen.
 • Als data officer, mee instaan voor de organisatie en het beheer van de infoportaal van de federale politie Antwerpen.
 • De informatie opzoeken in de verschillende documentarie bronnen en de gevonden informatie analyseren.
 • De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen en deze op de juiste platformen plaatsen (Sharepoint, Teams, Yammer, Linked In, …).
 • De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.

Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen.
 • Opvolgen van de voortgang van de toegewezen dossiers en vervullen van signaalfunctie naar Dirco.
 • Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst
 • Als vertegenwoordiger

  Op een professionele manier de contacten en de relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

  Voorbeelden van taken:

 • Deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten.
 • Uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships.
 • Meedelen van het standpunt van de hiërarchie in vergaderingen en werkgroepen.
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op de verschillende fora in het werkdomein.
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • Als administratieve ondersteuning

  Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de  nodige documenten ter beschikking te stellen.

  Voorbeelden van taken:

 • In samenspraak met de DirCo en de andere leden van de beleidscel en van het ARIEC, organiseren van vergaderingen en evenementen met de relevante partners.
 • Opvolgen van de agenda en de functionele mailbox.
 • Instaan voor de verslaggeving op diverse overlegfora.
 • Beheren van de werkinstrumenten van de beleidscel.
 • Ondersteunen in de opvolging en verwerking van dossiers.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.: BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Gunst
Voornaam
Jean Claude
Functie
Directeur
E-mail
Jean-Claude.Gunst@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 01
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen