Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Afdelingshoofd MANAGEMENT VAN MIDDELEN

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4001 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5449 - Oostende
Werkplaats

8400 Oostende
Provincie
West-Vlaanderen
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring van 2 jaar is een meerwaarde.

Voorstelling korps/directie/dienst

POLITIE OOSTENDE
RECHT DOOR ZEE

Lijndraaiersstraat 5
8400 Oostende

Functiebeschrijving

Basisdoelstelling van de dienst

De afdeling Management van Middelen moet ervoor zorgen dat de collega’s op het werkveld hun taak in een goede werkomgeving en met goed materiaal kunnen doen.

Meer concreet doen ze dit door de nodige financiële middelen te voorzien (begroting), aankopen d.m.v. overheidsopdrachten te doen, gebouwen te beheren,… .  

 

Functie-inhoud

Leiding geven aan de afdeling Management van Middelen

 • Instaan voor de dagelijkse leiding.
 • Ervoor zorgen dat het takenpakket op een professionele manier aangepakt en verdeeld wordt onder de medewerkers;
 • De medewerkers coachen, instrueren, evalueren en bijsturen waar nodig.

De logistieke en financiële processen ondersteunen

De diensten onder het afdelingshoofd staan in voor de voorbereiding en uitvoering van de logistieke en financiële processen. Het afdelingshoofd moet de diensten ondersteunen door de krijtlijnen te bepalen, prioriteiten te stellen, expertise mee te helpen uitbouwen en waar nodig de knopen door te hakken.

Concreet:

          Inzake het logistiek beheer:

 • Coördineren van de aankopen en bestellingen van materiaal conform de wetgeving op overheidsopdrachten;
 • Coördineren van het onderhoud van de gebouwen, de materialen en het voertuigenpark;
 • Zorgen voor een administratieve en technische controle van de uitgaven (controleert de leveringen en viseert de betreffende documenten/facturen).

        Inzake het financieel beheer:

 • Analyseren van de begroting en tendensen vaststellen;
 • Het opstellen van een meerjarenplanning;
 • Het opvolgen van de boekhouding;
 • Optreden als expert bij begrotingsbesprekingen.

Verantwoordelijkheid inzake grote investeringsprojecten

 • Verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van infrastructuurwerken en advies verlenen inzake de infrastructuur van de politiezone;
 • Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de complexe aankoopdossiers of overheidsopdrachten, coördineren en leiding geven.

Beleidsadvisering

 • Uitwerken van een geïntegreerd financieel en aankoopbeleid waarbij de beschikbare middelen afgestemd worden op de algemene strategie van het korps.
 • Advies op vlak van logistiek, gebouwen en financiën;
 • Proactief analyses doen van de logistieke en financiële processen met oog op optimalisatie;
 • Actief participeren in interne en externe overlegorganen;
Gewenst profiel

DIPLOMAVEREISTE

 • masterdiploma.
   

ERVARING

 • een relevante ervaring van 2 jaar is een meerwaarde.

KERNCOMPETENTIES

 • Klantgericht handelen
 • Kijkt naar wat leeft binnen het werkveld en wat als probleem wordt ervaren;
 • Zoekt naar constructieve oplossingen;
 • Communiceert op een positieve en open manier.
   
 • Samenwerken
  Kan in het korps, zowel binnen de afdeling als over de afdelingen en directies heen, samenwerken, door:
 • Open communicatie te bevorderen;
 • Het groepsgevoel en een samenwerkingsklimaat te stimuleren;
 • Conflicten te vermijden of op te lossen.
   
 • Integer handelen
  Handelt integer in overeenstemming met de deontologische code, is discreet, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   
 • Zichzelf ontwikkelen
  Staat in voor de eigen ontwikkeling door:
 • Opleidingen te volgen of zichzelf bij te scholen;
 • Kritisch te zijn ten opzichte van het eigen functioneren;
 • Lessen te trekken uit gekregen opmerkingen.

 

COMPETENTIES SPECIFIEK VOOR DE FUNCTIE

 • Leiderschap en communicatie
 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerkers van de dienst en stuurt medewerkers aan:
 • Geeft ruimte aan de medewerkers voor initiatief, creativiteit en zelfontplooiing zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen.
 • Is aanwezig op de werkvloer als leidinggevende en durft verantwoordelijkheid nemen.
 • Vindt een evenwicht tussen delegeren en zelf taken uitvoeren.
 • Is als leidinggevende een onderdeel van het team.
 • Is onderdeel van de directie Beheer en draagt ook de visie uit.
 • Vanuit de ondersteunende rol van de Directie Beheer: communiceert overtuigend en poogt om tot win-win situaties te komen bij overleg, kan compromissen sluiten.
 • Informatie integreren
 • Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken en onderzoekt mogelijke alternatieven.
 • Legt verbanden tussen informatie van verschillende bronnen.
 • Weegt alternatieven af vooraleer tot een doordacht advies of conclusie te komen.
 • Besluitvaardig
 • Kan werk structureren en prioriteiten bepalen.
 • Kan, binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid, correcte beslissingen nemen. Houdt hierbij rekening met:
 • Een afwegingen van de voor-en nadelen, alsook met de verschillende alternatieven;
 • De doelstellingen van de organisatie.
 • Onderneemt acties die voortvloeien uit de genomen beslissingen en die bijdragen tot de vooropgestelde objectieven.
   
 • Adviseren
 • Geeft, zowel mondeling als schriftelijk, een inhoudelijk correct advies.
 • Past advies aan de noden van de gesprekspartner aan.
 • Bouwt een relatie op met anderen op basis van geloofwaardigheid en expertise.
   
 • Coping
 • Blijft kalm, ook in crisissituaties of moeilijkere werkomstandigheden.
 • Toont zelfvertrouwen bij ondernemen van acties.
 • Neemt kritiek niet persoonlijk op en plaatst deze in het juiste kader.

 

 • Vakkennis

         De adviseur heeft een grote affiniteit met het financiële werkgebied.

        Hij moet in staat zijn om een kennis te verwerven en toe te passen inzake:

 • De structuur en de werking van de politiediensten en van de wet op de geïntegreerde politie;
 • Algemeen management (op strategisch niveau kunnen denken);
 • Gebouwenbeheer;
 • De wetgeving op overheidsopdrachten;
 • De wetgeving op de politiecomptabiliteit;
 • Financieel management.

       De adviseur moet voldoende informaticavaardig zijn om de beschikbare informatie te verwerken en bij te houden.
       Hij kan vlot overweg met office programma’s ( MS Office, internet en intranet).

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Meer weten?

Contactpersoon: Katleen Pierloot, directeur Beheer
Adres: Lijndraaiersstraat 5 - 8400 Oostende
E-mail: Katleen.Pierloot@police.belgium.eu
Tel : 059/307.405

Informatiesessie

Op woensdag 29 juli 2020 wordt om 18.30 u voor alle belangstellenden een informatievergadering aangeboden. Gelieve vooraf in te schrijven via e-mail naar PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Een gevarieerde taakinhoud.
Een dynamische werkomgeving waarin zelfstandigheid en zin voor initiatief gepromoot wordt.
Aanvangswedde tussen 3.754,76 euro en 5.565,40 euro bruto per maand. Wil je een simulatie van je wedde, mail dan naar PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu. Alle overheidservaring telt mee, alsook relevante ervaring uit de privé tot 10 jaar.
•Gratis openbaar vervoer - goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus, trein en tram).
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
PIERLOOT
Voornaam
Katleen
Functie
Directeur Beheer
E-mail
Katleen.Pierloot@police.belgium.eu
Telefoon
059 307405
Korps/directie/dienst
PZ Oostende