Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - Adviseur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4037 N 21 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7666 - Drp - Anpa - Pedagogie En Kwaliteit
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Tijd van de missie
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Een diploma met specialisatie pedagogie is vereist.

Een ervaring van 0 tot 4 jaar is vereist.

Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene directie middelenbeheer en informatie.

 

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie ;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten ;
 • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur ;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet ;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel ;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie ;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Nationale Politieacademie is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de geïntegreerde politie. De pedagogische cel verleent pedagogische steun aan de aspiranten, cursisten, docenten en opleiders en waakt over de coherentie en de coördinatie, met naleving van de algemene en concrete doelstellingen vastgelegd voor de betrokken opleiding.

Het verzekeren van de coherentie en coördinatie tussen de verschillende opleidingsinitiatieven en ervoor zorgen dat de doelstellingen van de verschillende opleidingsinitiatieven bereikt worden. Het bieden van globale en geïndividualiseerde didactische en pedagogische ondersteuning van de leerlingen, in het bijzonder op het vlak van studiebegeleiding, maar ook het bieden van pedagogische en didactische ondersteuning aan het onderwijzend personeel. Tenslotte ook het beheren van de informatiebronnen, van de documentatie en van het didactisch materiaal en het onderzoek naar en de ontwikkeling van innoverende praktijken inzake onderwijs en pedagogie.

Functiebeschrijving

1. Als Technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Het begeleiden van lesgevers in de klas met het opstellen van een begeleidingsverslag en een bespreking ervan om het lesgeven te verbeteren.
 • Het selecteren van de lesgevers om te zorgen voor een evenwicht tussen de expertise van de lesgever en zijn didactische kwaliteiten.
 • Het uitvoeren van de stagebegeleiding van de kandidaten van de functionele opleiding voor opleiders.
 • Het uitvoeren van studiebegeleiding van de studenten zodat ze beter de doelstellingen van de opleiding bereiken en dus de slaagkansen verhogen.
 • Deelnemen aan klassenen studentenraden om advies te geven met betrekking tot het potentieel van de aspirant in opleiding en op te stellen actieplannen.
 • Het organiseren van opvolgingsdagen, studiedagen of themadagen inzake pedagogie voor het onderwijzend personeel van ANPA zodat de lesgevers mekaar ontmoeten en op de hoogte blijven van de evoluties in het politioneel onderwijs.

2. Als Auditor de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelede onderwerpen toepassen en doen toepassen, en audits uitvoeren om een correcte uitvoering van de taken die de organisatie toekomen te garanderen.

Voorbeelden van taken

 • Het evalueren van de verschillende opleidingen om daarna verbeteringsvoorstellen te formuleren in samenspraak met de departementsverantwoordelijken en bijdragen tot een kwaliteitsopvolging van de opleidingen van de politieacademie.
 • Het monitoren van de voortgezette opleidingen en het analyseren van de resultaten op het vlak van impact, relevantie, verworvenheden en transfer en in functie van de resultaten verbeteringsvoorstellen doen.
 • Het uitvoeren van een procesevaluatie van de functionele opleidingen door ervoor aangepaste vragenlijsten te ontwikkelen in functie van het soort opleiding. Nadien de resultaten verwerken en analyseren en verbeteringsvoorstellen doen.
 • De kwaliteitsopvolging van de basisopleidingen door kwaliteitsindicatoren te bepalen in functie van de criteria die gehanteerd worden in het voltijds onderwijs en instrumenten ontwikkelen om deze indicatoren te meten, vervolgens ze analyseren en in functie van de resultaten verbeteringsvoorstellen doen.

3. Als Dossierbeheerder dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Het evalueren en ontwikkelen van erkenningsdossiers voor opleidingen van de Federale Politie om de te bereiken doelstellingen en het competentieprofiel af te stemmen op het te volgen opleidingstraject.
 • Advies geven over de geschiktheid van de opleidingen als antwoord op een vastgestelde problematiek en het omschrijven van het verwachte resultaat van de opleiding op het terrein.
 • Het ontwikkelen en waarborgen van een moderne, legitieme, coherente en harmonieuze pedagogische aanpak voor alle opleidingscycli door toe te zien op de coherentie en de coördinatie tussen de verschillende opleidingsinitiatieven.

  4. Als Gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie. 

Voorbeelden van taken

 • Het evalueren en ontwikkelen van cursusmateriaal gemaakt door de lesgevers en bestemd voor de studenten om de begrijpbaarheid en de studeerbaarheid van de aangeleverde teksten te verhogen.
 • Het evalueren van de examenvragen zodat ze overeenkomen met de leerniveaus van de doelstellingen van de opleiding en het samenstellen van de examens met de verantwoordelijke lesgever om een tot een evenwichtige evaluatie van alle doelstellingen te komen.
 • Het beheer van schriftelijk studiemateriaal zodat het beschikbaar is voor lesgevers en studenten.
 • Advies geven bij de aanschaf en het gebruik van didactisch materiaal en de opstelling van de klaslokalen in samenwerking met de lesgevers en de logistieke dienst.

5. Als Procesanalist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 • Het bedenken en ontwikkelen van innoverende praktijken inzake onderwijs en pedagogie.
 • Benchmarkings met gelijkaardige diensten organiseren (andere pedagogische diensten van politiescholen of van het voltijds onderwijs,…).
 • Opvolgen van de ontwikkelingen op het vlak van onderwijsvernieuwing en afwegen wat van nut kan zijn om de kwaliteit van de politieopleidingen te verbeteren
 • De introductie van een onderwijsvernieuwing voorbereiden en begeleiden om ze succesvol te implementeren in het politieonderwijs.

6. Als Opleider, zorgen voor een goede kwaliteit van de opleidingen van de Nationale Politieacademie 

Voorbeelden van taken

 • Het ontwikkelen en bijwerken van opleidingsinhouden van pedagogisch-didactische aard voor de opleidingen.
 • Behoefteanalyses uitvoeren bij het onderwijzend personeel om opleidingsbehoeften na te gaan op pedagogisch-didactisch vlak.
 • Begeleiden en geven van didactische voortgezette opleidingen en modules uit de functionele opleiding van opleiders.

  

    

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : Later te bepalen.

Kennistest : Later te bepalen.

Aanwervingreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €38093.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Plasschaert
Voornaam
Karen
Functie
Diensthoofd
E-mail
karen.plasschaert@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
ANPA