Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Adjunct manager politiedispatching

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4006 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie
Antwerpen
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
 • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
 • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
 • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement/beheer evenementen (SICAD/BE – CIC) is een dienst dat instaat voor de operationele informatie- en communicatie dienstverlening aan de politie-entiteiten van de federale en lokale politie van het arrondissement op vlak van calltaking (noodoproepen 101), dispatching en opvolging.

Functiebeschrijving

1.    Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken
 •  Aansturen en begeleiden van de medewerkers binnen de dienst
 • Geven van feedback en formuleren van werkpunten
 • In samenspraak met het personeelslid bepalen van persoonlijke ontwikkeltrajecten
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten
 • Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken.
 • Responsabiliseren van de medewerkers

2.    Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Organiseren van de calltaking, dispatching en coördinatie om de uitvoering van de wettelijke opdrachten te waarborgen
 • Opstellen van een planning en deze aanpassen al naargelang de situatie
 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
 • Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen

3.    Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken

Voorbeelden van taken:

 • Beoordelen van steunaanvragen van de partners en aftoetsen van de haalbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inzet van de beschikbare middelen, zowel op personeels- als materieel vlak
 • Verzekeren van de controle en de technisch operationele opvolging van het ASTRID netwerk
 • Instaan voor de operationele ondersteuning bij supralokale en buitengewone gebeurtenissen zowel op vlak van bestuurlijke als gerechtelijke politie
 • Instaan voor de crisisbeheersing ingeval van rampen
 • Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit technisch oogpunt en formuleren van verbetervoorstellen
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties
 • Identificeren van de knelpunten van een methode en alternatieven voorstellen

4.    Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Vertalen van het standpunt van de hiërarchie tijdens vergaderingen en werkgroepen
 • Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende nationale en internationale overlegfora
 • Uitbouwen van een netwerk en onderhouden van relaties met interne en externe partners binnen en buiten het gerechtelijk arrondissement
 • Optreden als operationeel contactpunt voor de verschillende partners
 • Vertegenwoordigen en/of vervangen van het diensthoofd
 • Uitbouwen en onderhouden van contacten en relaties met interne en externe partners om een doeltreffende informatie-uitwisseling te bekomen en bij te dragen aan een positief organisatie-imago

5.    Als procesanalist

De processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.
Voorbeelden van taken:

 

 • Er op toezien dat alle operationele processen op het vlak van calltaking, dispatching en coördinatie permanent onder controle blijven
 • Ontwikkelen van nieuwe processen om tegemoet te komen aan nieuwe functionele en technische behoeften
 • Uitvoeren van kritische analyses van de werkingsprocessen vanuit een streven naar optimalisatie
 • Bewaken van de interne sturingsprocessen in nauwe samenwerking met de leidinggevenden binnen de directie om de operationele processen en de ondersteunende processen optimaal te ondersteunen

6.    Als auditor

De richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken opgelegd aan de organisatie.
Voorbeelden van taken:

 • Uitvoeren van CAF/EFQM analyses of risicoanalyses
 • Opstellen van analyseverslagen
 • Uitvoeren van werkingsaudits op verzoek
 • Formuleren van verbetervoorstellen met betrekking tot de werking van de dienst
 • Verzekeren van de naleving van de protocols en richtlijnen
   
Gewenst profiel

Kennis

Strategie en beleid:Niveau Gebruiker

Ondersteuning van de werking:Niveau Gebruiker

Steun bij operationele opdrachten:Niveau Gevorderd

Criminele fenomenen:Niveau Gevorderd

Opdrachten van politie:Niveau Gevorderd

Praktische kennis

Conceptualiseren -  Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren -  De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team -  Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag

Beïnvloeden -  Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Bakelants
Voornaam
Sandrien
Functie
Diensthoofd politiedispatching
E-mail
sandrien.bakelants@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 70 22
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen