Aller au contenu principal
JobPol website banner

Conseiller - Adjunct diensthoofd Intel analyse en beeldvorming

Date limite d’inscription
Référence
S 4026 N 21 01
Type d’emploi
Statutair
Régime de travail
Voltijds (38 uur / week)
Nombre d’emplois vacants
1
Corps/direction/service
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Lieu de travail
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Province
Antwerpen
Niveau
Adviseur
Niveau d'études
2 cycli / univ. / Master
Conditions de diplôme

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Conditions de diplôme spécifiques

Master diploma vereist.

4 tot 6 jaar relevante ervaring is vereist.

Vidéo
Présentation corps/direction/service

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De dienst Intelligence zorgt voor het geïntegreerd en dynamisch verzamelen en optimaal beheren binnen de FGP van operationele data en informatie en de verwerking hiervan tot operationeel bruikbare intelligence.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het adjunct diensthoofd Intelligence – Analyse en Beeldvorming genereert tactische beelden door de informatie die bij verschillende diensten zit bij elkaar te brengen en informatiegaps te detecteren om vervolgens te bepalen hoe de ontbrekende informatie kan worden verzameld (CID, TechInt, OSINT,...). Hij maakt de verbinding met de onderzoekscluster door te detecteren wat de noden zijn binnen die cluster en zowel reactief als proactief beelden aan te leveren aan de onderzoekscluster

Description de la fonction

Als strategisch deskundige, op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

 • Dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit strategisch oogpunt
 • De samenhang van een beleidsvisie helpen garanderen
 • Bekijken welke beleidskeuzes in een specifieke context gemaakt werden en voorstellen doen aan het directiecomité
 • Actief deelnemen aan de bepaling van tactische keuzes met betrekking tot de prioriteiten van het arrondissement Antwerpen
 • Het bevorderen van de IGPZ en de cultuur van informatiedeling (need to share)

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Problemen en verbeterpunten detecteren in het informatiebeheer
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van zijn kennis en ervaring in het vakgebied (HUMINT, OSINT en TECHINT)
 • De specifieke theoretische en informaticakennis over de uitgeoefende discipline op peil houden en uitbreiden
 • Met akkoord van de hiërarchie, actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie
 • Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van de relaties met externe diensten in zijn vakgebied

Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Als leidinggevende, een beheersplan uitwerken en opvolgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft bepaald om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

 • De operationele prioriteiten bepalen volgens de vastgelegde richtlijnen of doelstellingen
 • De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen en er op toezien dat de diensthoofden de gevraagde kwaliteitscontrole uitvoeren
 • De beleidssynthese van de FGP vertalen naar de dagdagelijkse reguliere werking en naar actieplannen voor de eigen dienst en/of verantwoordelijkheden
 • Deelnemen aan interne en externe overlegvergaderingen  (directievergaderingen, ochtendbriefings, fenomeenoverleg, operationele vergaderingen, …)
 • De intern of extern gevraagde managementvergaderingen van de onderzoeken (magistraten bijvoorbeeld) voorbereiden en hieraan deelnemen volgens de beslissing van de DirJud
 • Aan de directeur rekenschap afleggen onder meer door verslag uit te brengen over de operationalisering van het beleid, over de dagelijkse activiteiten en over de voortgang van de dossiers
 • De strategische doelstellingen vertalen in operationele doelstellingen
 • Waken over de coherentie van de binnen de dienst behandelde materie
 • Waken over de goede samenwerking met de lokale politie en de centrale diensten
 • De directeur adviseren en bijstaan in het ontwikkelen en actualiseren van het aanbod (output) van de FGP
 • Bijdragen aan het permanent streven naar kwaliteitsverbetering bij de uitvoering van de gerechtelijke opdrachten van de FGP onder andere door het organiseren van evaluatiemomenten

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
 • De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers nagaan/in kaart brengen en aangepaste acties voorstellen
 • De medewerkers responsabiliseren
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
 • De nodige voorwaarden creëren om de medewerkers te motiveren door hun autonomie en hun verantwoordelijkheidszin te stimuleren
Profil souhaité

Praktische kennis :

 

Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

 

Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Modalités de sélection dans l'unité

Selectiecommissie

Uitsluitende proef

Wervingsreserve van 24 maanden

Notre offre
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Offre supplémentaire
Indien u specifieke vragen zou hebben over de functie, kan u contact opnemen met de contactpersoon in de vacature.
Information complémentaire
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Nom
Craps
Prénom
Lieve
Fonction
Waarnemend diensthoofd Intel
Email
Lieve.Craps@police.belgium.eu
Corps/direction/service
FGP Antwerpen