Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Medische proef

Deze proef duurt ongeveer een halve dag en wordt enkel te Brussel georganiseerd. Tijdens het medisch geschiktheidsonderzoek wordt de medische geschiktheid van de kandidaat voor de uitoefening van een functie bij de politie nagegaan.

Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek dat gelijk is voor alle kandidaten. Dit standaard medisch onderzoek wordt aangevuld met bijkomende klinische, paramedische of technische onderzoeken indien de medische toestand van de kandidaat dit vereist om een beslissing te kunnen nemen. Indien nodig kunnen verslagen van recente of vroegere onderzoeken of behandelingen door een specialist of een tandheelkundige worden gevraagd.

Praktisch verloop

Betreffende het praktisch verloop van dit onderzoek kunnen volgende nadere inlichtingen worden verstrekt:

  • Je biedt je best aan in een correcte kledij en je hebt respect voor de regels van de persoonlijke hygiëne.
  • Voor een vlot verloop van de administratieve formaliteiten, verbonden aan het onthaal, heb je je identiteitskaart en schrijfgerief bij de hand.
  • Je let erop dat de medische vragenlijsten nauwkeurig ingevuld zijn.
  • Je biedt je aan met een verzorgd gebit en met gehoorgangen die vrij zijn van oorstoppen.
     

Waaruit bestaat de voorafgaande gezondheidsbeoordeling ?

- biometrisch nazicht: meting van de gestalte en het lichaamsgewicht. De minimaal vereiste lengte bedraagt 152 cm. Indien u kleiner bent dan 152 cm wordt u medisch ongeschikt verklaard. De BMI (Body mass index : het lichaamsgewicht uitgedrukt in kilogram gedeeld door het kwadraat van de lengte uitgedrukt in meter) moet tussen de 17 en 30 liggen. Indien de BMI meer dan 30 bedraagt wordt u tijdelijk medisch ongeschikt verklaard totdat uw BMI onder 30 gedaald is. Indien de BMI meer dan 30 bedraagt ten gevolge van een grote spiermassa wordt het vetpercentage gemeten. Indien dit normaal is, vormt een BMI boven de 30 geen probleem.

- oogonderzoek: De minimaal vereiste gezichtsscherpte bedraagt 8/10 aan ieder oog afzonderlijk. Het dragen van een bril of lenzen is hierbij toegestaan. Bij dergelijke situatie wordt de gezichtsscherpte ook zonder bril of lenzen gemeten. Deze moet minimaal 1/10 bedragen aan ieder oog afzonderlijk. De basiskleuren (rood, groen en geel) dienen vlot onderscheiden te kunnen worden.  Het nachtzicht moet minimaal 2/10 bedragen met beide ogen samen.  Het gezichtsveld mag geen defecten of vernauwingen vertonen. Aan kandidaten die lenzen dragen wordt gevraagd hun lensdoosje en lensvloeistof mee te brengen.

Indien u twijfelt of u aan deze criteria voldoet, raden we u aan een oogarts te raadplegen en de eventuele correctie aan te schaffen of aan te passen.  Indien u niet aan deze criteria beantwoordt, wordt u medisch ongeschikt verklaard.  Een laseroperatie aan de ogen evenals intraoculaire lenzen zijn toegelaten.

- onderzoek van het gehoor: Er wordt aangeraden om  zich de dagen voor het onderzoek niet bloot te stellen aan sterke geluiden (vb concert). Op de frequenties 500, 1000 en 2000 Hertz mag het gemiddeld gehoorverlies, gemeten aan elk oor afzonderlijk en zonder gehoorapparaat, niet meer bedragen dan 30 dBA.  Bij een verlies hoger dan 30 dBA wordt u medisch ongeschikt verklaard.  Het dragen van een  gehoorapparaat (uitwendig of implant)  is niet toegelaten.

- urineonderzoek: De aanwezigheid van o.a. suikers, eiwitten en bloed in de urine wordt nagegaan. Bij aanwezigheid van eiwitten en bloed in de urine moet een urologische controle uitgevoerd worden. Vrouwelijke kandidaten die verwachten hun regels te hebben tijdens het medisch onderzoek, kunnen  het resultaat van een routine urineonderzoek van maximum twee weken oud meebrengen.  Bij gekende fysiologische aanwezigheid van rode bloedcellen in de urine wordt gevraagd een medisch attest hiervan mee te brengen. Bij aanwezigheid van suikers moet een controle op suikerziekte uitgevoerd worden (nuchtere glycemie en Hba1C). Gelieve het verslag hiervan mee te brengen. 

- klinisch onderzoek: Iedere kandidaat wordt aan een standaard medisch onderzoek onderworpen.  Al naar gelang de medische voorgeschiedenis kunnen bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden. Kandidaten die gedurende het voorbije jaar een ingreep ondergaan hebben, ernstig ziek geweest zijn of die aan een chronische aandoening lijden moeten zich tijdens het medisch onderzoek voorzien van een medisch verslag van een recente controle (niet ouder dan 6 maanden voor het medisch onderzoek.  De bloeddruk bedraagt maximaal 140/90 mm Hg. Bij een hogere bloeddruk wordt u tijdelijke medisch ongeschikt verklaard totdat de bloeddruk goed geregeld is. Bloeddrukverlagende medicatie is toegelaten.  Een schildklieraandoening (vb hypothyroidie) moet goed geregeld zijn met een hormonale behandeling.  Een bloedcontrole, minder dan een jaar oud, is vereist tijdens het medisch onderzoek.  Astma moet goed onder controle zijn.  Bij (voorgeschiedenis van) astma is een verslag met het resultaat van recente longfunctieproeven (niet ouder dan 6 maanden voor het medisch onderzoek) (tabellen en grafieken inbegrepen) noodzakelijk. Breuken, verstuikingen, ontwrichtingen moeten genezen zijn om medisch geschikt verklaard te kunnen worden. Zo niet wordt u tijdelijk medisch ongeschikt verklaard. Bij aanwezigheid van een hartgeruis of een voorgeschiedenis van hartproblemen moet u zich voorzien van een verslag van een controle bij een hartspecialist met o.a. het resultaat van een echocardiografie en een maximale inspanningsproef.  De aanwezigheid van epilepsie en suikerziekte met de inname van insuline lijden tot een medische ongeschiktheid.  Kandidaten die lijden aan suikerziekte behandeld met medicatie kunnen medisch geschikt verklaard worden indien de diabetes goed geregeld is. Een recente labocontrole (minder dan drie maanden oud) met het resultaat van een nuchtere glycemie en HbA1c moet voorgelegd worden tijdens het medisch onderzoek.  Bij een voorgeschiedenis van kanker moet de kandidaat minstens 1 jaar in volledige remissie zijn na het einde van de behandeling.  Een medisch verslag van een recente controle (niet ouder dan 6 maanden voor het medisch onderzoek) met tevens het resultaat van een maximale inspanningsproef is vereist tijdens het medisch onderzoek.

- elektrocardiogram: Dit wordt afgenomen boven de 50 jaar en indien er medische redenen hiertoe zijn. 

- bloedafname: Dit gebeurt enkel indien er medische aanwijzingen hiertoe zijn. Je hoeft niet nuchter te blijven voor het medisch onderzoek.

We raden u aan zich te voorzien van de vereiste verslagen tijdens het medisch onderzoek.  Zo niet moet u ze nadien opsturen wat automatisch uw selectieprocedure zal vertragen.

Indien u niet aan de vereiste medische criteria voldoet of kunt voldoen na aanpassing van uw medische toestand zal u medisch ongeschikt verklaard worden.

Klik hier om meer informatie te bekomen over de medische voorwaarden.

Eindbeslissing

Na die proef wordt beslist of je:

  • geschikt
  • tijdelijk ongeschikt
  • of ongeschikt bent.

Je ontvangt een formulier met de genomen beslissing in verband met je medische geschiktheid voor een functie bij de politie. Een beslissing tot medische ongeschiktheid is steeds gemotiveerd.