Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B1B) - Technische Consulent - Mechanica/Atelierchef

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5036 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7703 - Drl - S - Sec Mat & Veh/Vtg
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Technisch consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Een opleiding en/of kennis wat betreft mecanica hebben en/of een nuttige ervaring

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support (DLSUPPORT) biedt enerzijds gespecialiseerde logistieke diensten aan voorde Brabantse eenheden van de federale politie en, op hun vraag, aan politiezones en anderzijds een nationale steun voor bepaalde specialisaties (wapen, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit drie secties, waarvan het competentiecentrum materieel en voertuigen.

Het competentiecentrum materieel en voertuigen verzekert de herstelling, de inrichting en het onderhoud van voertuigen en politiespecifieke materialen en levert steun bij nationale projecten. Het verzekert ook het preventief en huurdersonderhoud van de infrastructuur en intervenieert bij dringende en gevaarlijke situaties (quickservice, elektriciteit 24/24, loodgieterij 24/24, verwarming 24/24,…). Zij staat ook in voor de inrichting van lokalen (labo’s, salduz, beveiliging, schietstanden,…), specifiek onderhoud en biedt steun op vraag (verhuizingen, opzetten en afbreken van stands bij politie-evenementen).

Functiebeschrijving

Verantwoordelijk zijn voor de supervisie van het werk van de vakmannen van de verschillende vakgroepen. Leiden de ploegen, coördineren, plannen en nakijken de werken. Verzekeren ook de organisatie van de verschillende werven en waken over een correcte uitvoering van de opdrachten met respect voor de planning om een efficiënte en professionele steun aan de klanten te bieden.

Rolen van de functie:

A. Als technische deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :
- dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
- Een steun voor de sectiechef zijn en op zijn vragen antwoorden
- …

B. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :
- planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
- constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team
- de medewerkers opleiden op de werkplaats
- de nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren
- …

C. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :
- een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
- in middelen voorzien voor de operationele werking en toezien op het gebruik ervan
- de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
- voor de securiteitsmaatregelen zorgen
- …

D. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren

Voorbeelden van taken :
- Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen
- De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen
- De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
- de werkplaats ordenen en schoonmaken
- persoonlijk ter beschikking gesteld gereedsschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
- Milieuvoorschriften respecteren
- …

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEVORDERD
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Gezocht profiel :
- Goede communicatieve vaardigheden, kennis van de 2de taal is een pluspunt
- Klantgericht (maar hen ook kunnen uitleggen waarom er iets mis is)
- Oplossingsgericht
- Gestructureerd, georganiseerd, flexibel (meerdere dossiers tegelijk kunnen opvolgen)
- Een netwerk kunnen uitbouwen (firma’s - eenheden)
- Inspanningen willen doen m.b.t. nieuwe IT toepassingen (SAP, Teams, ...)
- Ervaring in de mechanica is noodzakelijk
- Ervaring in personeelsbeheer
- Goed bestand tegen stress

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten : Later te bepalen
Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources