Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B1B) - Technische consulent - Infra

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5037 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7705 - Drl - S - Sec Facility Management
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Technisch consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Support biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de klanteenheden van de federale politie in Brabant en, op hun vraag, aan politiezones; alsook een nationale steun in het kader van zijn specialisaties (wapens, zware voertuigen…).

Functiebeschrijving

De technische consulent infra staat in voor de supervisie van de werven en het werk van de vakmannen. Hij leidt de ploegen, controleert, coördineert en bereidt de werken voor. Hij verzekert de correcte uitvoering van de opdrachten met respect voor de planning om een efficiënte en professionele steun aan de klanten te bieden.

 

A. Als logistiek uitvoerder, Zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken

 •  Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
 •  De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
 •  Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 •  Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
 •  De milieuvoorschriften respecteren.

 

B. Als ploegverantwoordelijke, De verschillende ploegen voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren

Voorbeelden van taken

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven, medewerkers responsabiliseren
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploegen
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats .
 • De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

 

 C. Als omkaderend personeel De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken

Voorbeelden van taken

 • Een planning opstellen en deze aanpassen naargelang van onvoorziene situaties
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
 • Instructies of concrete opdrachten aan de vakmannen en dispatchers geven en de taken onder de vakmannen verdelen
 • Toezien op het naleven van de veiligheids en hygiëneregels

 

D. Als praktische organisator; Operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om te helpen bij de praktische organisatie van de activiteiten in de dienst

Voorbeelden van taken:

 • Vertalen van technische plannen naar de vakmannen
 • Instructies en duidelijke procedures geven aan de vakmannen en correcte en precieze informatie geven aan de planners.
 • Toezien op de voorraad van het materiaal en gereedschap
 • Toezien op het niet overschrijden van de kosten en de termijnen
 • Deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen

 

E. Als technische deskundige, Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren aan de sectiechef, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
 • De hindernissen van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • Dossiers en situaties aan de dienstchef voorleggen om deze samen te analyseren
 • Een steun geven aan de sectiechef en op zijn vragen beantwoorden…

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurelie
Functie
Chef de service/Diensthoofd DRL/Resources
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources