Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Teamleider Logistiek - onderhoudscontracten

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5009 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg (Wilrijk) 180
2610 Wilrijk
Provincie
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.
De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.

Functiebeschrijving

A. Als omkaderend personeel
De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
Voorbeelden van taken:
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
- Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen
- Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst
- Meedraaien in permanentierol
B. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Instaan voor beleidsvoorbereidend werk om ondersteuning te bieden aan de logistiek en financieel manager
- Uitschrijven van procedures en werkprocessen
- Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
- Verzorgen van contacten met externe partners, hier in bijzonder de verschillende firma’s in onderaanneming
- Geven van advies inzake specifieke logistieke dossiers
- Analyseren van dossiers vanuit een technisch oogpunt
C. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
Voorbeelden van taken:
- Behandelen van dossiers inzake infrastructuur (opvolgen van onderhoudscontracten, wettelijke keuringen en werken uitgevoerd in uitbesteding)
D. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
E. Als logistieke ondersteuning
Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- opvolgens van interventies en onderhoud aan infrastructuur uitgevoerd door onderhoudscontracten/ privé firma's
- opvolgen van keuringsverslagen
- opstellen en bijhouden van een gedetailleerde planning
- opstellen van verslagen van vergaderingen
- opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en formulieren
- uitwerken van presentaties, nota's en brochures
F. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
- verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
- uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
- optreden als contactpunt in logistiek gerelateerde materies voor interne en externe klanten

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.: BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie
UItsluitende proef
Werfreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van Altert
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur middelenbeheer
E-mail
katrien.vanaltert@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 24
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen