Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Systeembeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5034 T 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7439 - Cg - Dienst Beleidsondersteuning
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma bachelor IT

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De dienst beleidsondersteuning is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning en expertise aan de CG en zijn adviseurs bij het bepalen van de monitoring en rapportage-eisen van de genomen strategische beleidsbeslissingen. Ze moeten streven naar het ontwikkelen van de methodologie en de nodige hulpmiddelen voor de opvolging, de rapportage en de evaluatie van het management process afhankelijk van de behoeften van de FedPol. Deze dienst biedt ook ondersteuning aan de mandatarissen en aan de directeurs van de FedPol en begeleidt in het bijzonder de mandatarissen en de directeurs CG bij de praktische uitvoering van het ontwikkelde beleid.

 

De desk Onderzoek is verantwoordelijk voor de opvolging en de exploitatie van de wetenschappelijke onderzoeken en de enquêtes met betrekking tot onze organisatie en bijzondere materies van veiligheid voor de ontwikkeling van methodologieën en de aangepaste hulpmiddelen aan de behoeften van de FedPol voor de opvolging, rapportage en de evaluatie van de management processen.

 

De desk Development is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de methodologieën en de aangepaste hulpmiddelen voor de behoeften van de FedPol voor de opvolging, de rapportage en de evaluatie van de management processen, rekening houdend met de analyses van de onderzoeksdesk.

 

De desk Support garandeert de correcte uitvoering van de methodologieën en van de hulpmiddelen ontwikkeld door de desk Development binnen de entiteiten van de FedPol en begeleidt de mandatarissen en de directeurs CG in deze uitvoering. De desk Support zorgt er dus voor dat de desk Informatie in het bezit is  van de correcte en de nodige informatie voor het nemen van de strategische beslissingen door de CG. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen en het opvolgen van de ontwikkelde projecten binnen de FedPol.

 

De desk Informatie is verantwoordelijk voor de opvolging en de exploitatie van de gegevens met verschillende opvolgingstools en de rapportage ontwikkeld door de desk Development, de specifieke onderzoeken in het domein van veiligheid en vooral DRI. De desk verbindt en organiseert informatie uit verschillende kanalen om te allen tijde de correcte informatie te voorzien en de nodige updates bij het nemen van strategische beslissingen door de CG.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van de informaticasystemen te verzekeren.

 

Waar kom je terecht en wat zal je doen:

 • De dienst beleidsondersteuning is een vrij jonge dienst die, waar nodig, de Commissaris-generaal, de directie, het management ondersteunt en adviseert door problemen te signaleren, te analyseren en oplossingen aan te dragen.
 • De dienst staat in voor de opvolging en rapportering van beleidsopdrachten en doelstellingen.
 • Je geeft gericht advies en doet IT-voorstellen ter verbetering van het beleid en werkprocessen en ontwikkelt en onderhoudt de onderliggende documentatie.
 • Je houdt rekening met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en levert een persoonlijke service, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Je ontwikkelt daartoe de nodige tools in samenwerking en conform de IT-visie en richtlijnen van de directie informatiebeheer van de Federale Politie.
 • Jezelf ontwikkelen – je plant en beheert je eigen groei actief in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en continu nieuwe inzichten, kennis en competenties te verwerven.

 

Als informaticaondersteuning:

 

Taken en activiteiten in het domein van informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 

 • Installeren, monitoren, operationeel draaiende houden en onderhouden van de diverse servers, netwerksystemen en hard- en software
 • Opzetten, uitbreiden en opvolgen van diverse databases, maken van back-ups
 • Instaan voor de operationaliteit van de datawarehousing door het synchroniseren en verwerken van gegevens
 • Verzekeren van de configuratie van de pc’s
 • Opvolgen en actualiseren van configuratiedossiers van servers en licenties
 • Continu verbeteren van de veiligheid van het systeem
 • Maken van analyses, schrijven van programma’s en onderhouden van de zelf geschreven programma’s

 

Als dossierbeheerder:

 

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

 • Verzekeren van het technisch beheer van de informaticamogelijkheden op het niveau van de dienst (bv. SharePoint,…)
 • Toezien op het naleven van de principes van het beheer en het gebruik
 • Beheren en opvolgen van de hard en software binnen de organisatie
 • Beheren van de technische middelen om de continue operationaliteit te verzekeren

 

Als technisch deskundige:

 

Op basis van zijn/haar expertise in zijn/haar activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om het management in staat te stellen goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

 

 • Analyseren van dossiers en/of situaties vanuit een technisch oogpunt
 • Deelnemen aan de vergaderingen en/of projecten binnen het eigen werkdomein
 • Geven van advies inzake specifieke dossiers
 • Formuleren van technisch advies alsook voorzien van technische bijstand, interventies en installaties bij diverse projecten
 • Meewerken aan de opstelling van een investeringsplan inzake informatica

 

Als helpdesk:

 

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 

 • Ondersteunen van personeelsleden in het gebruik van informaticasystemen
 • Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
 • Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
 • Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
 • Optreden als contactpunt met betrekking tot informatica voor interne en externe klanten
 • Verzekeren van een permanentierol zodat de medewerkers ook buiten de diensturen op gepaste ondersteuning kunnen rekenen
Gewenst profiel

PRAKTISCHE KENNIS:

 

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te Voeren.

 

 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

VERWACHTE GEDRAG:

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

 

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

WELK PROFIEL ZOEKEN WE:

 

 • Je bent gefascineerd door ICT en de continue ontwikkelingen er in;
 • je kan IT eerstelijnshulp bieden en standaard hard- en software defecten opsporen en herstellen;
 • Je beschikt over een goede kennis van MS Exchange, documentenbeheerssystemen op beleidsniveau, back-up tools en -principes, O365.
 • Kennis van de GDPR-regelgeving is een pluspunt;
 • Je hebt kennis van programmeertalen (PHP 7.0, Ruby on Rails, Angular2, javascript, ...).
 • Je kan object-georiënteerd programmeren; 
 • Je weet hoe je met databases (MySQL, MS SQL,) moet omgaan; 
 • Je bent een flexibele teamspeler die nauwkeurig en gestructureerd werkt;
 • Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin en werkt zelfstandig;
 • Je hebt een brede kijk op de functionele aspecten, technische concepten en het operationeel beheer binnen ICT;
 • Je neemt deel aan vergaderingen binnen je eigen werkdomein;
 • Je fungeert als contactpunt en helpdesk voor alle IT-gerelateerde vragen binnen de dienst;
 • Je bent niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken om de problemen of interventies zelf aan te pakken;
 • Goede kennis van de tweede landstaal is een pluspunt;
 • Je bent discreet.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview

- Kennistest: organisatie van één of meer uitsluitende testen

- Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BIERLAIRE
Voornaam
Christophe
Functie
Diensthoofd - Chef de service
E-mail
christophe.bierlaire@police.belgium.eu
Telefoon
02/227.51.37
Korps/directie/dienst
CG - Informatieveiligheid & Privacy / Sécurité de l'information et de vie Privée