Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent - Systeem beheerder Radio

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5063 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7634 - Dri - Dise - Technical Service Center Ict
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

De kandidaat moet houden zijn van een bachelor diploma ICT

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het "1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde "I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.

De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

Zorgen voor de technische implementatie van de politionele radiocommunicatiestandaarden teneinde de radionetwerken op een efficiënte en geïntegreerde manier operationeel te maken ten gunste van de Geïntegreerde Politie en van de verbindingen met de andere disciplines.

 

Rollen

Ondersteuning informatica - taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- Technische en functionele expertise van Air Connected Terminals (ACT) voor de diensten van de GPI.

- Technische ondersteuning tijdens de politionele verrichtingen.

- Herstellen van accessoires.

- Controleren of uitvoeren van (des)installaties van de ACT’s.

- Nul-onderhoud van de Radio’s.

- Basismetingen van de Radio Frequentie (RF).

- Programmeren van de ACT’s via een programmeertool en DWS.

- Preventief en evolutief onderhoud van de ACT’s.

- Metingen doen van de radiodekking (met NEMO of andere tool).

- Beheer en aanmaak van installatiedossiers voor de radio’s van de Federale Politie.

 

Helpdesk (zie ook "contactpersoon") - technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Bieden van bijstand eerste lijn aan de gebruikers van de radio.

- Opsporen van stoornissen en de geschikte 2de-lijns onderhoudsdienst bepalen.

- Opmaken van Trouble-Tickets voor problemen met de radiodekking (Astrid netwerk) en voor de defecten en storingen met betrekking tot de Mobile Data Terminals (MDT).

- Standaard wissels van de ACT’s voor de Fed Pol.

- Contact met de firma’s in het kader van de onderhoudscontracten.

- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet.

- De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen.

- Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen.

- Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.

- Beheer van incidents.

- De incidenten opsporen en registreren.

- De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen.

- De incidenten bestuderen en diagnosticeren.

- De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen).

- De incidenten in het geheel opnemen en er de monitoring en de opvolging van doen en die ook communiceren.

 

Logistieke ondersteuning - logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Technische en logistieke controle en opvolging van het Transmissie materiaal.

- Het beheren van de radioabonnementen onder toezicht van de Radio Referentiepersoon voor de Operaties.

- Opvolgen en beheren van de stock.

 

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige") - op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.

- Technische begrippen overeenstemmend maken.

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.

- De obstakels van een techniek vaststellen en alternatieven voorstellen.

- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken.

- Technische adviezen opstellen.

 

Informatie-beheerder - de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

- Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten.

- De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega's alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes.

- Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail.

- Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega's en medewerkers adviseren.

- Informatie geven aan de experten in andere domeinen.

 

Vertegenwoordiger - op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

- Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.

- Aanwezig zijn op de geschikte fora.

 

Ploegverantwoordelijke (zie ook "omkaderend personeel") - de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.

- De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers nagaan/in kaart brengen en aangepaste acties voorstellen.

- De medewerkers opleiden op de werkplaats.

- De medewerkers responsabiliseren.

- Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploegen

- Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.

- De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de medewerkers doorgeven.

- Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken.

 

Technicus - de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

- De goede werking van het gebruikte materiaal controleren.

- Kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden aan toestellen of uitrustingen uitvoeren.

- Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden.

- Defecte of verouderde toestel- of uitrustingselementen vervangen.

Gewenst profiel

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
General Services Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.97
Korps/directie/dienst
DRI - DISE (Services) - TSI