Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - Systeem Beheerder IT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6032 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7363 - Dri - Services
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst". Binnen die context is de dienst Services eveneens het “1ste lijns" aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde “I's" om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken.
De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het 'service management committee' waarbinnen de SLA's van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klantenondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren.

De dienst ziet toe op de 'plan-do-check-act'-cyclus door de 'bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures' aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Meehelpen bij de invoering van de nieuwe systemen en bij het onderhoud van de bestaande. Het beheren van de netwerkgegevens, de toepassingen en het ICT-materiaal teneinde  de gebruikers de mogelijkheid te geven om hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren dankzij een performante en efficiënte IT-omgeving.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 • Backup/restores van gedeelde gegevens
 • Beheer van toegangen tot deze gegevens
 • Beheer van de op de client-pc's geïnstalleerde toepassingen en gegevens
 • Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden
 • Hardwareproblemen oplossen
 • De informaticatoepassingen en -systemen updaten
 • De gegevens in het programma voor de informatica-inventaris opvolgen en bijwerken

 

Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Bieden van eerstelijns bijstand aan gebruikers van de informaticatools en hen de mogelijkheid geven de geleverde middelen op een efficiënte en correcte manier te gebruiken.
 • De onvoorziene computerproblemen oplossen (blokkering, overbelasting, enz.)
 • Eventuele klachten van gebruikers ontvangen
 • Afstemmen op andere diensten om de ICT-problemen te behandelen
 • Deelnemen aan een permanentie

 
Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • De inventarissen regelmatig nakijken
 • Logistieke behoeften inplannen
 • De nodige informatie opvragen bij de verschillende diensten
 • Voorraadbeheersing bezorgen
   

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

 • Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten
 • Het realiseren, ondersteunen en controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten
   

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

 • De goede werking van het gebruikte materiaal controleren
 • Bij toestellen of uitrustingen kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren
 • Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden
 • Defecte of verouderde toestel- of uitrustingselementen vervangen
   
   
  Positionering van de functie :
   
 • De Services Assistant ICT is actief in de netwerken betreffende zijn/haar expertisedomeinen.
 • De Services Assistant ICT staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

 

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

 
Praktische kennis :

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €24850.51 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Cawet
Voornaam
Pascal
Functie
General Services Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.97
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - DISE (Services)