Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - STUDENT - Onthaalbediende

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7482 N 20 1
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7482 - Csd Ant - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diploma

Vereiste ervaring

Minimum leeftijd van 18 jaar oud.

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
 • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
 • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
 • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.
  De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.
  De pijler L&F staat in voor het verzekeren van het facility management ten behoeve van zowel CSD als FGP Antwerpen.
   
   
  BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
   
  Bieden van zowel administratieve als organisatorische ondersteuning aan de dienst in het algemeen en instaan voor het onthaal van bezoekers in het bijzonder ten einde een professioneel en klantgericht onthaal te verzekeren.
Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

 1. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures

om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken:

 

 • Brieven opstellen.
 • Dossiers beheren en volgen op administratief vlak.
 • Zorgen voor de lay-out van de documenten.
 • De inkomende en uitgaande briefwisseling (op papier, via mail, …) beheren (invoer in RIO, verspreiding naar de betrokken personen/diensten, …).
 • Bijdragen tot de praktische organisatie van vergaderingen ten behoeve van de verschillende diensten van de directie.
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

 

 1. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 

Voorbeelden van taken:

 

 • De administratieve opvolging van het administratief beheer et de onderhouden van het materieel van de directie en de diensten.
 • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

 

 1. Als dispatcher, de operationele vragen/informatie ontvangen en via het geschikte kanaal aan de juiste actoren doorsturen om binnen de toegestane termijn aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de klant te beantwoorden.

 

Voorbeelden van taken:

 

 • Berichten ontvangen, doorsturen en invoeren.
 • De klant naar de juiste gesprekspartner doorverwijzen.
 • De ontvangen informatie nauwkeurig en volledig in de ad-hocgegevensbanken invoeren.
 • De ontvangen informatie onder de betrokken diensten verspreiden.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.

Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie gebeurt aan de hand van een voorafgaandelijke selectgie van het curriculum vitae,motivatiebrief en inschrijvingsformulier.

De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek.

Solliciteren kan tot en met 13/3/2020 via:

T.a.v Personeelsdienst

Noordersingel 25-27

2140 Borgerhout

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten

Informatie

Naam
Van Altert
Voornaam
Katrien
Functie
Directeur middelenbeheer
E-mail
katrien.vanaltert@police.belgium.eu
Telefoon
03/ 829 71 24
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen