Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Strategisch analist

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4032 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6075 - Csd Halle-Vilvoorde - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten

 

 

 

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

 

Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD HAV) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van veiligheidsfenomenen, de organisatie van de informatiestroom met betrekking tot de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatie- en communicatiecentrum.

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van de CSD en de FGP in het bijzonder, alsook van de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden in het algemeen.  De beleidscel draagt zo fundamenteel bij tot de bepaling van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemene beleid. Het gaat onder andere om de volgende beleidsdomeinen: de strategische analyse, de geïntegreerde projectmatige werking, de procesbegeleiding, de interne en externe communicatie, de arrondissementele beleidscyclus, het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing, het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid…) en de veiligheid van de informatie.

 
 
Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

Als strategisch analist alle analysetechnieken aanwenden om de politionele veiligheidsfenomenen te beschrijven, te evalueren en toe te lichten alsook een grondige kennis verwerven van deze fenomenen en van de gebruikelijke politiemethodes op dit vlak om aanbevelingen te kunnen formuleren voor de personen die het beleid uitstippelen en om het veiligheidsbeleid te kunnen bepalen en ondersteunen voor een doeltreffende beheersing van de veiligheidsfenomenen.

Rollen

Gegevens-beheerder

gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • Alle relevante, kwantitatieve en kwalitatieve, politionele en niet-politionele, gegevens vergaren.
 • Gegevens verwerken en ze analyseren aan de hand van statistische en cartografische software.
 • Voor het Arrondissementeel Informatiekruispunt technieken en methodes ontwikkelen in het kader van de dagelijkse criminaliteitsopvolging.
 • Voorstellen formuleren om de informatiestroom (ISLP, ANG) te verbeteren in samenwerking met het Arrondissementeel Informatiekruispunt.

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • De trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsfenomenen volgen.
 • De trends en ontwikkelingen op het gebied van strategische analysetechnieken volgen.
 • Kennisnemen van de literatuur, de wetenschappelijke studies en de ontwikkelingen op het gebied van audit, ze analyseren en er een relevante samenvatting van maken.
 • Zijn kennis op peil houden door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van strategische analyse te volgen.
 • Voorstellen en/of aanbevelingen met betrekking tot de beleidskeuzes formuleren.
 • De ontwikkeling, methodologische opvolging of evaluatie van de projecten ondersteunen.

Analist

de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken.
 • Analyseren van de werking van de processen vanuit een streven naar optimalisatie
 • Voorstellen voor verbeteringen formuleren of aandachtspunten vaststellen
 • Toezicht houden op en implementeert de nieuwe processen en instructies.
 • Het dienstenaanbod met betrekking tot beleidsondersteuning en procesbegeleiding helpen uitbreiden.

Dossierbeheerder

dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De omvang, ernst, oorzaken en evolutie van de veiligheidsfenomen en de verschijningsvormen ervan (criminaliteit, openbare orde en verkeer) analyseren en onderzoeken welke sociale sectoren erdoor worden getroffen en door welke omgevingsfactoren ze worden beïnvloed op basis van vroegere, huidige en toekomstige gegevens (risicoanalyse).
 • Verbanden leggen tussen de verschillende aspecten van deze veiligheidsfenomenen enertzijds en de contextuele gegevens anderzijds.
 • Jaarlijks een Arrondissementeel Politieel Veiligheidsbeeld en een Arrondissementeel Criminaliteitsbeeld opstellen om het beleid van de procureur, de directeur-coördinator, de gerechtelijk directeur en de zones te ondersteunen.
 • Nieuwe trends en fenomenen opsporen, opvolgen en voor de beeldvorming met betrekking tot deze trends en fenomenen zorgen.
 • De verkregen informatie interpreteren en conclusies en aanbevelingen formuleren.
 • Binnenkomende gegevens analyseren

Vertegenwoordiger

op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Een arrondissementsnetwerk helpen uitbouwen.
 • Deelnemen aan geschikte fora.
 • Deelnemen aan werkgroepen en projecten.
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • Het standpunt van de hiërarchie meedelen/verdedigen tijdens werkgroepen.
 • De goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.
 • Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen op het gebied van strategische analyse uitbouwen.
 
 
Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau A.

 

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis

Vernieuwen -  Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren -  De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen -  Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag

Adviseren -  Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Communiceren -  Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Objectieven behalen -  Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

 

Specifieke vaardigheden:

​​Kennis van cartografie (QGis, mapinfo,...) en/of statistische programma's (bvb. SPSS, 'R', SAS,...) is een pluspunt

 
 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

De kandidaten voor de betrekking van strategisch analist moeten de specifieke selectietesten "strategisch analist" afleggen die door DPRS (rekruterings- en selectiedienst), in samenwerking met DRI/DINT (DRI - Divisie Intelligence) worden georganiseerd.

Enkel de kandidaten die slagen voor de specifieke selectietesten "strategisch analist" zullen kunnen deelnemen aan de selectiecommissie georganiseerd door de CSD Halle-Vilvoorde.

Wervingsreserve: 24 maand

 
 
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €38093.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een selorattest
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BOGAERT
Voornaam
Dirk
Functie
diensthoofd beleidscel
E-mail
dirk.bogaert.1@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.61
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Beleidsondersteuning