Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Sectiechef - Coordinator tucht en klachten

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4003 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen. 

Competenties

Master in criminologie of rechten is een pluspunt.

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

DGR/TIWK, een Federale Politiedienst die belast is met het toezicht op de interne werking en de kwaliteit, heeft tot doel om, overeenkomstig de omzendbrief CP3, specifieke of structurele risico's op te sporen om de bevoegde overheden in staat te stellen deze risico's beter te begrijpen en eventuele vastgestelde disfuncties te corrigeren teneinde de kwaliteit en het beheer van de organisatie aan te passen of te verbeteren. DGR/TIWK is verantwoordelijk voor het onderzoeken van individuele en organisatorische disfuncties met behulp van een proactieve of een reactieve aanpak. DGR/TIWK is meer bepaald verantwoordelijk voor het beheer van de klachten, de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel en de tuchtdossiers met betrekking tot personeelsleden van de Federale Politie, die afhangen van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Commissaris-Generaal of de 3 directeurs-generaal.

Functiebeschrijving

De functie van tucht-en klachtencoördinator bij TIWK omvat het beheer en de supervisie van het werk van de onderzoekers en de dossierbeheerders, evenals de kwaliteitscontrole van de dossiers (tucht-, klachten-, voorlopige schorsingen bij ordemaatregel-), teneinde een ondersteunende rol te kunnen verzekeren aan de leidend ambtenaar.

 

A. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :

 • Instaan voor de opvolging van de juiste uitvoering van de taken die betrekking hebben op de dossiers, binnen de vastgestelde termijn en volgens de geldende procedures, maar ook van de redactionele kwaliteit van de dossiers.
 • De vatting van de stukken van elk dossier controleren in de gegevensdragers waaronder RIO.
 • Instaan voor de evaluatie van de dossierbeheerders (consulenten).
 • Regelmatig verslag uitbrengen aan de leidend ambtenaar.
 • ...

 

B. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :

 • De dossierbeheerders en de onderzoekers begeleiden en superviren bij het dagelijkse beheer van hun dossiers en bij de voorbereiding van de zittingen voor de Tuchtraad.
 • De dossierbeheerders en de onderzoekers constructieve feedback geven en hen op de verbeterpunten wijzen om hun prestatie te sturen en, indien nodig, bij te sturen.
 • De dossierbeheerders en de onderzoekers responsabiliseren voor de uitvoering van hun taken.
 • Met de dossierbeheerders en de onderzoekers regelmatig vergaderingen beleggen om de informatie over de dossiers en goede praktijken te delen, vraag- en antwoordsessies organiseren.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 • De nieuwe dossierbeheerders en de onderzoekers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren.
 • De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de dossierbeheerders en de onderzoekers doorgeven.
 • De dossierbeheerders en de onderzoekers helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken in verband met hun dossiers.
 • Het welzijn van de dossierbeheerders en de onderzoekers verzekeren.
 • In het belang van de dossierbeheerders en de onderzoekers een coherent en doordacht beleid voeren op het vlak van humanresourcesmanagement.

 

C. Als planningsdeskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Voorbeelden van taken :

 • De nieuwe tuchtdossiers en klachten verdelen onder de dossierbeheerders en onderzoekers in functie van de werklast van elkeen.
 • De functionele mailbox “dgr.complaints” toezicht houden.
 • De coördinatie verzekeren van de taken die verband houden met de opvolging van de dossiers door de dossierbeheerders en de onderzoekers.
 • Toezicht houden op het werk van de dossierbeheerders en de onderzoekers.
 • De continuïteit van de dossiers verzekeren en indien nodig, in functie van ziekte of verloven van de dossierbeheerders en onderzoekers, de lopende dossiers herverdelen.
 • De agenda’s van de personeelsleden beheren (verloven, rust, aanvragen telewerk).
 • ...

 

D. Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken :

 • In overleg met de collega van de andere taalrol het jaarverslag over de 'tucht- en klachtenstatistieken' voorbereiden en opstellen en deze, in voorkomend geval, voorstellen.
 • In overleg met het secretariaat de tabellen 'tucht' en 'klachten' bijhouden om de vragen van de partners (Comité P, AIG, parketten ...) professioneel en snel te beantwoorden.
 • De binnen de dienst gebruikte typedocumenten updaten.
 • ...
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.: GEVORDERD
 • Politietechnieken - Niv.: GEVORDERD

 

Praktische kennis :

 • Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
 • Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en –waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.
 • Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

 

Verwachte gedrag :

 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Liners
Voornaam
Alain
Functie
Jur Crim
E-mail
alain.liners@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.61.91
Korps/directie/dienst
DGR - TIWK