Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - Real Estate Immo Advisor

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4019 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7627 - Drl - R E - Sec Immo
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek is verantwoordelijk voor een professionele en efficiënte logistieke steun aan alle leden van de geïntegreerde politie. Dit houdt in dat zij kwaliteitsvolle en marktconforme producten, diensten, informatie en infrastructuur levert. Daarbij streeft zij naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met aandacht voor innovatie, flexibiliteit, een optimale prijs - kwaliteit en welzijn. Concreet beheert en organiseert zij de volledige logistieke ketting, van initiële behoefte tot aan de evacuatie van materiaal, gaande van de individuele en functieuitrusting tot voertuigen en infrastructuur. Zij maakt investeringsplannen op, beheert de budgetten, voert overheidsopdrachten uit, stockeert en distribueert materiaal en verleent diverse diensten zoals het beheer van gebouwen en de inrichting en onderhoud van voertuigen. Zij verbindt zich ertoe permanent te zorgen voor optimaal uitgeruste medewerkers.

De dienst Infrastructure Management is verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van grote investeringsprojecten, in samenwerking met de eindgebruikers, de regie der gebouwen en andere externe partners

Functiebeschrijving

De adviseur lid is verantwoordelijk voor de opvolging van diverse investeringsprojecten van onze organisatie zodat deze zo maximaal mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de eindgebruikers.

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Een behoefteprogramma opstellen in nauwe samenwerking met de klant (bepalen nodige oppervlakte, specifieke lokalen, …)
 • Controleren of het opgestelde behoefteprogramma voldoet aan de geldende voorschriften
 • Het behoefteprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de algemeen inspecteur van financiën
 • Een samenvattend document opstellen met een beschrijving van het project, het behoefteprogramma en het advies van de algemeen inspecteur van financiën overmaken aan het SAT binnenlandse zaken en de regie der gebouwen.
 • Opstellen van de plannen in samenwerking met de betrokken interne en externe partners
 • Laten valideren van de plannen en laten tekenen door de verantwoordelijke van de klant en de directeur DRL
 • Tijdig het lastenboek van het project intern voorleggen ter advies
 • Zich informeren over de voortgang van de publicatie, van de analyse van de offertes en de toekenning van de overheidsopdracht
 • De nodige verslagen bekomen (van (werf)vergaderingen bij afwezigheid, van de oplevering, plaatsbeschrijving, …)

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, intern afstemmen met de betrokken diensten om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedereen vast te leggen alsook de verschillende stappen van het project.
 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, vergaderingen organiseren en bijwonen met de verantwoordelijken van het project en de regie der gebouwen om het behoefteprogramma precies te beschrijven, te informeren over de geldende normen opgesteld door de federale politie en andere informatie uit te wisselen.
 • Voorafgaand aan de werken van een project de firma, aan wie de overheidsopdracht is toegekend, informeren van de te respecteren veiligheidsnormen die binnen de federale politie gelden
 • Op regelmatige basis werfvergaderingen organiseren en bijwonen
 • Aanwezig zijn bij de oplevering van een project, eventueel opmerkingen geven en de plaatsbeschrijving goedkeuren
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
 •  Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten

Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

Voorbeelden van taken:

 • Verslagen opstellen van de bijgewoonde vergaderingen
 • Rapporteren aan het diensthoofd
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 •  Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
Gewenst profiel

Kennis :

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn  te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Later te bepalen.

De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.

Wervingsreserve : 24 maanden 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources