Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - plaats Calog A adviseur logistiek & financiën / juridisch advies (klasse 2)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4002 N 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5904 - Waasland-Noord
Werkplaats
Gravenplein 7
9120 Beveren
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

Competentieprofiel generieke functie 'adviseur-expert / beheerder'  (zie bijlage 1 : Positie en generieke functies 10/03/2005 - N - onderhandeld)

Diploma met een juridische achtergrond heeft een meerwaarde

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Waasland-Noord

Beveren - Sint-Gillis-Waas - Stekene

Functiebeschrijving

Functieprofiel

 

Plaats in de organisatie

 

 • alle leden van het operationeel en administratief en logistiek kader oefenen hun taak uit onder leiding en gezag van de korpschef en / of conform art 120 WGP.
 • de medewerkers Calog A die de respectievelijke afdelingen / diensten leiden zoals dit voorzien is in het organigram en / of een staffunctie vervullen, ressorteren rechtstreeks onder de korpschef.
 • alle leden van het operationeel en administratief en logistiek kader kunnen ingezet worden in alle vestigingen van de politiezone.
 • alle leden van het operationeel en administratief en logistiek kader worden geëvalueerd conform de wettelijke regelgeving ter zake en het door het BOC goedgekeurde overzicht van evaluatoren / evaluatieadviseur / eindverantwoordelijke

 

 • Algemene functie-inhoud
   
 • in ondersteuning uitvoeren van alle taken, opdrachten en administratie eigen aan de werking van het korps, de afdeling / dienst / team / functie.
 • vervullen vaneen schakelfunctie tussen de uitvoerende medewerkers van hun afdeling / dienst / team en de leiding van het korps, dit zowel op vlak van taakuitvoering, als op vlak van interne bedrijfsvoering.
 • in ondersteuning van korpsleiding voorbereiden, opvolgen, evalueren en bijsturen korpsbeleid en –beheer.
 • plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken als hiërarchisch oversten conform het evaluatiesysteem van het korps.
 • de functie van stafmedewerker voor korpschef en / of korpsleiding met gedelegeerde autonomie, verantwoordelijkheid en beslissingsmacht uitoefenen.
 • leiding en beheer van het korps, de afdeling / dienst / team onder gezag van de korpschef.
 • samen met korpschef brugfunctie vervullen tussen het politiekorps en de gerechtelijke en bestuurlijke overheden en diensten.
 • leggen verantwoording af m.b.t. hun eindverantwoordelijkheid binnen het korps, de afdeling / dienst / team t.a.v. de korpschef.
 • operationele- en beleidsondersteuning aan korpschef en / of korpsleiding.
   
  Specifieke functie-inhoud
   
 • diensthoofd van en eindverantwoordelijkheid over dienst ‘logistiek & financiën / juridisch advies’.
 • focus op de activiteiten, werking en medewerkers van de eigen afdeling / dienst / team.
 • het voeren van een modern personeelsbeleid en -beheer (HRM), conform de organisatiestrategie, naar de medewerkers van de eigen afdeling / dienst / team.
 • in hoofdzaak (niet limitatief) instaan en verantwoordelijk voor:
  • financieel en logistiek beleid en beheer van de PZ.
  • adviesfunctie m.b.t. de aangelegenheden eigen aan de dient ‘logistiek & financiën’ en juridische aspecten in brede zin (overheidsopdrachten, personeelsstatuut, besluitvorming, ed.) naar korpschef en korpsleiding toe.

 Algemeen functieprofiel

 • taakuitvoering conform de missie, visie en waarden van het korps en de principes en filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
 • zich schikken naar interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps.
 • bereid zijn tot het volgen van opleidings- en vormingssessies.
 • voldoende theoretische en praktische kennis van en ervaring in het werk, in het bijzonder met de taken verbonden aan de eigen afdeling / dienst / functie.
 • streven naar maximale samenwerking, zowel met interne als met externe partners en belanghebbenden.
 • bereidheid om in een beperkt wisselend uurrooster te werken indien de goede werking van het korps dit noodzaakt (door diensthoofd bepaald).
 • bereidheid tot het werken in een wisselend systeem van bereik- en terugroepbaarheid.
 • kunnen organiseren en plannen van activiteiten / afdeling / dienst / team rekening houdend met:
 • de input aan opdrachten;
 • de beperkingen van de beschikbare personeelscapaciteit;
 • de afstemming van de werking van de eigen afdeling / dienst / team op deze van de andere afdelingen / diensten / teams van het eigen korps en / of deze van andere partners.
 • voorbeeldfunctie naar andere korpsleden toe.
 • coachend leidinggeven waarbij medewerkers ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief, creativiteit en zelfontplooiing, zonder dat hierbij de resultaatsgerichtheid (efficiëntie en effectiviteit) uit het oog verloren wordt.

 

 

 

Gewenst profiel
 • taakuitvoering conform de missie, visie en waarden van het korps en de principes en filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
 • zich schikken naar interne richtlijnen en werkingsprocedures van het korps.
 • bereid zijn tot het volgen van opleidings- en vormingssessies.
 • voldoende theoretische en praktische kennis van en ervaring in het werk, in het bijzonder met de taken verbonden aan de eigen afdeling / dienst / functie.
 • streven naar maximale samenwerking, zowel met interne als met externe partners en belanghebbenden.
 • bereidheid om in een beperkt wisselend uurrooster te werken indien de goede werking van het korps dit noodzaakt (door diensthoofd bepaald).
 • bereidheid tot het werken in een wisselend systeem van bereik- en terugroepbaarheid.
 • kunnen organiseren en plannen van activiteiten / afdeling / dienst / team rekening houdend met:
 • de input aan opdrachten;
 • de beperkingen van de beschikbare personeelscapaciteit;
 • de afstemming van de werking van de eigen afdeling / dienst / team op deze van de andere afdelingen / diensten / teams van het eigen korps en / of deze van andere partners.
 • voorbeeldfunctie naar andere korpsleden toe.
 • coachend leidinggeven waarbij medewerkers ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid, initiatief, creativiteit en zelfontplooiing, zonder dat hierbij de resultaatsgerichtheid (efficiëntie en effectiviteit) uit het oog verloren wordt.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : later te bepalen

Gelieve een CV toe te voegen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informatie

Naam
Mares
Voornaam
Leo
Functie
korpschef
E-mail
leo.mares@police.belgium.eu
Telefoon
03/376.22.70
Korps/directie/dienst
PZ Waasland-Noord