Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Mobiliteitsadviseur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4022 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Master Mobiliteitswetenschappen, Master in de Ingenieurswetenschappen: Logistiek en Verkeer.

Competenties

Omgaan met informatie: vernieuwen

Omgaan met taken: organiseren

Omgaan met medewerkers: ondersteunen

Omgaan met relaties: servicegericht handelen en relaties leggen

Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en objectieven behalen

Organisatiespecifieke cluster: accountability

Voorstelling korps/directie/dienst

De mobiliteitsadviseur is de schakel tussen de dienst verkeerszaken bij de politie en de stedelijke mobiliteitsdienst. Hij/zij heeft een expertise in het mobiliteitsbeleid en verleent deskundige adviezen. Samen met het diensthoofd verkeerszaken en de directeur Verkeer verzorgt hij/zij de afstemming van de basisfunctionaliteit Verkeer bij de politie.

Deze functie wordt uitgevoerd volgens de pijlers van de excellente politiezorg.

Functiebeschrijving

Functionele doelstelling  1 : Onderhouden van goede samenwerkingsverbanden tussen de stedelijke mobiliteitsdienst en de dienst verkeerszaken van de lokale politie.

Doel : goede afspraken tussen de beide diensten maken en naleven zodat de samenwerking optimaal kan verlopen.

Deelactiviteiten:

 • Participeren aan overlegmomenten waar de stedelijke mobiliteitsdienst en de dienst verkeerszaken vertegenwoordigd zijn.
 • Zelfstandig kunnen adviseren van vragen die gesteld worden in het kader van een mobiliteitsstudie.
 • Sturing geven aan het politioneel mobiliteitsbeleid, in afstemming met de stedelijke mobiliteitsdienst.
 • Aanspreekpunt zijn voor de dienst verkeerszaken voor alles wat met het mobiliteitsbeleid te maken heeft.

 

Functionele doelstelling 2 : expertise bij verkeers- en mobiliteitsproblematieken ontwikkelen

Doel : deskundig kunnen adviseren van mobiliteitsvraagstukken.
Deelactiviteiten:

 • Meewerken aan de uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de stad Brugge.
 • Formuleren van deskundige adviezen en voorstellen om een vlotte verkeerscirculatie te bewerkstelligen.
 • Onderzoeken van meldingen en verkeersmoeilijkheden.
 • Deelnemen aan vergaderingen omtrent verkeersproblematieken (informatievergaderingen, inspraakvergaderingen, overlegvergaderingen,…).
 • Instaan voor de administratieve afhandeling van alle taken en opdrachten die inherent zijn aan de dienst.
 • Studiewerk verrichten om de recentste wetenschappelijke, technische en maatschappelijke evoluties op het werkterrein te kennen en die optimaal in het eigen werk te integreren.

 

Functionele doelstelling 3 : participeren in verschillende werkgroepen

Doel : actief meewerken in verschillende werkgroepen rond verkeer en zo de missie, visie en waarden van de organisatie uitdragen.

Deelactiviteiten:

 • Vertegenwoordigen van de belangen van de politiezone en het stadsbestuur in de provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV).
 • Participeren aan het mobiliteitsoverleg.
 • Deelnemen aan verschillende werkgroepen binnen de Groep Brugge (i.e. het formeel samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur, sociaal-medische diensten en de politie) waarin het aspect verkeer betrokken is.

 

 

Gewenst profiel
  1. Kennis en vaardigheden
 • Grondige kennis van de mobiliteitssector.
 • Goede kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst.
 • Goede kennis hebben van alle aspecten van basispolitiezorg.
 • Goede kennis van de basisregelgeving en –reglementering m.b.t. het werkveld mobiliteit.
 • Relevante kennis van algemeen organisatiemanagement, informaticatoepassingen en de geldende personeelsstatuten en wetgevingen.
 • Kunnen toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken.
 • Taken van verschillende opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde kunnen brengen.
 • Managementtechnieken kunnen hanteren en toepassen.
  1. Attitudes
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 • Doordrongen zijn van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie.
 • Het vervullen van een voorbeeldrol.
 • Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 • Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
  1. Beschikbaarheid
 • De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 • Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 • Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.
  1. Varia

         Rijbewijs B vereist.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het organiseren van een eliminerende kennistest, adviserende gedragsgerichte proeven en het houden van een gedragsgericht interview met de selectiecommissie

Eerste selectiedag bij de Lokale Politie Brugge gepland tussen 15 en 26 juni 2020

 

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
STRUBBE
Voornaam
Alain
Functie
Commissaris van politie - Diensthoofd verkeerszaken
E-mail
alain.strubbe@police.belgium.eu
Telefoon
050/44 88 55
Korps/directie/dienst
PZ Brugge - Directie Verkeer - Verkeerszaken