Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Medewerker Operationele Misdrijfanalyse

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5031 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7407 - Fgp Oost-Vlaanderen - Operationele Steun
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisaties. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter.

Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie (FPL en CSI), informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken.

Functiebeschrijving

De consulent operationele steun levert efficiënte en doeltreffende administratieve steun aan de operationele leden in hun gerechtelijke opdrachten om de goede uitvoering ervan te verzekeren.

 

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Gewenst profiel

Actor belast met operationele steun: Steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.

- De Ops leden steunen bij de uitvoering van hun operationele taken (bv.: beeldvorming, retransciptie van videoverhoren, administratieve steun bij de voorbereiding van buitenlandse of binnenlandse zendingen, vatting van gegevens, administratieve steun bij belangrijke inbeslagnemingen, transport van bijzondere stukken, steun bij het beheer van arrestanten, zoals de bestelling van maaltijden, …) , onder leiding van de bevoegde autoriteit.

Gegevens-beheerder: Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...).

- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken.

- Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank.

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.

Administratieve ondersteuning: Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

- Dossiers administratief beheren en opvolgen.

- Binnen de entiteit de coördinatie van het documentatiebeheer verzekeren, daaronder begrepen de archivering van stukken van de entiteit.

- De overste bijstaan in zijn verschillende opdrachten

- De ondersteuning van het diensthoofd verzekeren bij het beheren van de dienst (met name inzake logistiek en middelenbeheer)

- Het beheer verzekeren van de routinematige opvolging

- De lay-out van documenten verzorgen.

- De binnenkomende informatie kwalitatief toekennen (fax, post, e-mails, …).

- Dossiers en informatiebrochures samenstellen.

- Formulieren ontwikkelen.

- Faxen en brieven versturen voor een persoon of een dienst.

- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.

- Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.

Logistieke ondersteuning: Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Het logistiek beheer verzekeren ten behoeve van het diensthoofd en de personeelsleden (bevoorrading CS (Labo, …), inventarissen materiaal, …)

- Het vervoer van goederen en/of van personen verzekeren.

- De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

- In logistiek materiaal voor de dienst voorzien of het reserveren.

- Deelnemen aan opdrachten van logistiek beheer van het 1e niveau van de cellen van facility management.

Ondersteuning HRM: HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

- Deelnemen aan opdrachten van personeelsbeheer van het 1e niveau van de cellen van facility management.

- De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.

Contactpersoon (zie ook "helpdesk"): Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Het telefonisch en fysiek onthaal verzekeren van de entiteit (=invalspunt). De functionaliteit “onthaal” kan slaan op de screening en begeleiding van personen die niet tot de dienst behoren, de ontvangstname van pakjes, steun aan het beheer van arrestanten zoals met name het bestellen van maaltijden, de toekenning en registratie van toegangsbadges tot het kwartier

- De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of diensten.

- De klanten (externe/interne bezoekers) oriënteren / doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.

- Berichten ontvangen en doorgeven.

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.

- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.

- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.

- Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview + schriftelijke test (niet-eliminerend)

Wervingsreserve van 24 maanden

WERKPLAATS: Gent (Groendreef 181, 9000 Gent), Oudenaarde (Bergstraat 32 , 9700 Oudenaarde) of Dendermonde (Kroonveldlaan 30,9200 Dendermonde)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Statutaire betrekking
Glijdende werkuren
Fietsvergoeding
Collectieve voordelen via de Sociale Dienst
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Delalleau
Voornaam
Lesly
Functie
Diensthoofd Operationele Steun
E-mail
lesly.delalleau@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
FGP Oost-Vlaanderen/Operationele Steun