Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - Medewerker Financiën

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6004 N 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7492 - Csd Ovl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

 

Vereiste ervaring

geen

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.

PLIF/Logistiek van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Logistiek neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'logistiek' binnen de CSD en de FGP.

PLIF/Financiën van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Financiën neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'financien' binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

Administratieve ondersteuning

Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde documenten opstellen voor de dienst.

- Verzorgen van inkomende en uitgaande informatiestromen (briefwisseling, e-mail, telefoon, fax)

- Beheren van de administratieve dossier van de directie en bijhouden van het klassement

- Opzoeken en verzamelen van informatie en deze kunnen aanreiken indien gevraagd.

- Zorgen voor het onthaal van bezoekers

- Opvolgen van lopende dossier om een algemene administratieve ondersteuning te bieden.

- Instaan voor opzoekwerk alsook inzamelen en verwerken van data- en cijfermateriaal.

- Uitvoeren van administratieve onderzoeken.

 

Budgettaire/financiële ondersteuning

Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Opmaken van prijsaanvragen en contacteren van leveranciers volgens de wettelijke voorschriften.

- Opmaken van ontvangstbewijzen bij het ontvangen van goederen in de daarvoor voorziene programma’s.

- De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.

- Opmaken van bestelbonnen voor uitrustingsstukken en materiaal in de keten.

- Zorgen voor een correcte behandeling van de opgestelde werkorders en de relevante documenten eigen aan de werking van de zuil Logistiek en Financiën.

- Prospectie voor aankopen.

 

Contactpersoon (zie ook "helpdesk")

Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Beantwoorden van mondelinge en/of schriftelijke vragen of doorverwijzen indien nodig.

- Optreden als eerste contactpunt van de dienst.

- Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de dienst en hulp verlenen met als doel het oplossen van problemen

- Instaan voor het onthaal van bezoekers (interne en externe klanten, partners, …)

- Uitvoeren van opzoekingen voor interne en externe klanten/partners.

 

Logistieke ondersteuning

Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Beheer van het materiaal: individueel en collectief materiaal, verbruiksproducten, relatiegeschenken, …

- Ontvangen van leveringen, deze controleren en instaan voor de distributie/de opslag ervan.

- Opvolgen van de instroom, doorstroom en uitstroom van de uitrusting in de daarvoor voorziene bestanden.

- Ondersteuning bieden in het beheer van het wagenpark, het individueel en collectief materiaal, infrastructuur, …

- De inventarissen van het meubilair bijhouden.

- Logistieke steun bij grote operaties, vergaderingen en opleidingsmomenten.

- Beheer van toegangsbadges, parkeerbadges, dienstkaarten, treinkaarten, …

- Up-to-date houden van de gegevensbanken nodig voor de logistiek.

Gewenst profiel

Niveau C lid

 

Kennis:

Politionele organisatie:Niveau Gebruiker

Ondersteuning van de werking:Niveau Gebruiker

Praktische kennis

Informatie verwerken -  Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Kennis overdragen -  Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

Verwachte gedrag:

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren -  Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Respect tonen -  Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Glijdende werkuren
Statutaire betrekking
Fietsvergoeding
Voordelen via Sociale Dienst
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Mevrouw Tembuyser
Voornaam
Daisy
Functie
Sectiechef - Financieel Manager
E-mail
daisy.tembuyser@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 14 38
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/PLIF/F