Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - medewerker ANPR/RTI

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6003 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie
Antwerpen
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C.

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De SICAD staat in voor het beheer van de politionele operationele informatie en het beheer van de evenementen.

De SICAD/BI (beheer informatie) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie, en dit inbegrepen met de verzameling en centralisatie van de informatie.

De SICAD/BE is een dienst die instaat voor de operationele informatie- en communicatiedienstverlening aan de politie-entiteiten van de federale en lokale politie van het arrondissement op het vlak van calltaking (noodoproepen 101), dispatching en opvolging.

De SICAD omvat een functionaliteit RTI (Real Time Intelligence). Deze functionaliteit is de link tussen de eerder dringende werking van de SICAD/BE en de meer uitgestelde werking van de SICAD/BI en staat in voor:

 • het verzamelen van de gepaste gegevens en versnipperde informatie,
 • het met behulp van kennis, ervaring en aangepaste software verwerken van deze gegevens en informatie op accurate en objectieve wijze tot kwaliteitsvolle inlichtingen,

het tijdig aanbieden aan partners van inlichtingen voor operationele aanwending en

Functiebeschrijving

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • De politionele gegevensbanken zoals gedefinieerd in de WPA Art 44/2 (vb. ANG, CAD) up-to-date houden (vb. Dringende (ont)seiningen) door nieuwe of gewijzigde gegevens, inclusief operationele programmatie van de CAD,
 • de ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren, inclusief de operationele controle van de CT-fiches en gegevens van de gedispatchte entiteiten,
 • op basis van de gegevensbanken en open bronnen (vb. Sociale media) verslagen of lijsten maken en/of het maken hiervan organiseren,
 • het monitoren van gegevens en zo nodig vervullen van een signaalfunctie.
   
  Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hoc procedures na te leven.
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren op de recent ontvangen informatie,
 • verantwoordelijk zijn voor de dringende doorstroming en de verspreiding van de informatie naar de goede partners en gegevensbanken,
 • voorbereiden van briefings en briefen van de medewerkers SICAD/BE (24u rapportering en aandacht vestigingen op bestaande tendensen en fenomenen),
 • dringende opzoekingen uitvoeren en gegevens aanvullen,
 • een eerste verwerking, interpretatie, verrijking, verbetering en exploitatie van alle beschikbare informatie en verspreiding van informatie en inlichtingen,
 • de real time verbanden zoeken tussen de verschillende feiten op basis van de zachte en harde informatie, open bronnen, enz.,
 • uitvoeren van korte termijnanalyses met het oog op de bijwerking van de 24u opvolging en verspreiden,
 • uitvoeren van een omgevingsanalyse op basis van de massale Info in geval van een crisistoestand.
 • Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • De dringende telefoonoproepen/mails beantwoorden en waar mogelijk/noodzakelijk kwaliteitsvol de oproep doorschakelen/mail doorsturen naar de gespecialiseerde personen of diensten,
 • de nodige en dringende documenten/brochures/inlichtingen aan de aanvrager bezorgen en waar mogelijk/noodzakelijk kwaliteitsvol de oproep doorschakelen/mail doorsturen naar de gespecialiseerde personen of diensten,
 • voor interne of externe klanten dringende opzoekingen doen in de gegevensbanken en andere beschikbare bronnen en waar mogelijk/noodzakelijk kwaliteitsvol de oproep doorschakelen/mail doorsturen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
 • Voor zover operationeel nodig, in beurtrol deelnemen aan een te bepalen permanentie (vb. 7 d/7 en 24 u/24 of shiften type verruimde dagdienst, per arrondissement te bepalen door de Dirco),
Gewenst profiel

 

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:GEVORDERD

• Criminele fenomenen - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: GEVORDERD

• Politietechnieken - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

• Analyseren - Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Betrouwbaarheid tonen - Op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en waarden van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informatie

Naam
CP BAKELANTS
Voornaam
Sandrien
Functie
Diensthoofd politiedispatching
E-mail
sandrien.bakelants@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 70 28
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen