Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B1D) - Maatschappelijk assistent lid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5008 N 20 04
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Parttime
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6754 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Dst - Sociale Dienst
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Maatschappelijk assistent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties
 • Professionele bachelor sociaal werk: maatschappelijk werk
 • Goede kennis van informaticatoepassingen en multimedia (MS Office pakket)
 • Over een rijbewijs B beschikken
 • Vlot zijn in zijn eigen landstaal, kennis van de tweede landstaal is een pluspunt
 • Sociaal engagement : het vermogen empathisch en sociaal voelend het maatschappelijke probleemveld aan te pakken vanuit een vaktechnische achtergrond
 • Elementaire kennis van de sociale kaart
 • Projectmatig kunnen werken, zelfstandig conceptualiseren en organiseren
Vereiste ervaring

Nihil

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het doel van de vzw SSD is bijdragen tot het welzijn van het personeel van de Geïntegreerde Politie.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Bijdragen tot het psychosociaal welzijn van het personeel door het bieden van psychosociale begeleiding/coaching, informatie, financiële hulp en juridisch advies.

Functiebeschrijving

A. Als begeleider in het psychosociale domein, mensen bijstaan en begeleiden bij het oplossen van hun psychosociale problemen om hen instaat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen.

Voorbeelden van taken:

 • Analyseren van de (psychosociale, relationele, financiële, juridische, administratieve,…) hulpvraag
 • Samen met de hulpvrager zoeken naar oplossingen voor de ervaren moeilijkheden.
 • Verstrekken van sociale informatie, psychosociale hulpverlening, bemiddeling en administratieve sociale hulp en eventueel doorverwijzen naar andere diensten.
 • Voorstel tot financiële hulp aan de sociale commissie.
 • Doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.
 • Cliënten en familieleden opvangen.
 • De nodige administratieve documenten overhandigen.
 • Informatie of uitleg vragen bij verschillende bronnen.
 • ...

B.  Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

 • Huisbezoek afleggen.
 • Verzorgen van permanenties.
 • Het contact leggen/onderhouden met interne en externe diensten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken van cliënten.
 • De cliënten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de cliënten te helpen.

C. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
 • Presentaties opstellen.
 • Formulieren ontwikkelen.
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen.
 • Dossiers en informatiebrochures samenstellen.
 • Projecten, evenementen en opleidingen organiseren.
 • Actieve deelname aan team-en overlegvergaderingen.

D.  Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wort afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Opvolgen van financiële dossiers.

E. Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Opzoeken en bijhouden van de evoluties behorende tot het vakdomein.
Gewenst profiel

Kennis:

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis:

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag:

 • Cliëntgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de cliënten bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Onderhoud

Gelieve eveneens uw dossier door te sturen :

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Parttime : 36u/week
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Collard
Voornaam
Annabelle
Functie
Directeur Psychosociale Ondersteuning
E-mail
dirind@ssd.be
Telefoon
0499/80.72.00
Korps/directie/dienst
6754 - DGR - DRP - EXTERNE DIENSTEN - SOCIALE DIENST