Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B1D) - Maatschappelijk assistent bij de cel Professionele risico's

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5007 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7709 - Drp - Pms - Beroepsrisico'S
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Duur
6 maanden
Niveau
Maatschappelijk assistent (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

Competenties

Houder zijn van een rijbewijs B

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel:

 • De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.
 • De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten. 
 • Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.
 • Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.
 • Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.
 • Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie.
 • Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Dienst Loopbaanbeheer van de Directie van het Personeel is, binnen de structuur van de Federale Politie, verantwoordelijk voor de organisatie van de mobiliteit ten voordele van de Geïntegreerde Politie, alsook voor het dagelijkse beheer van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de Federale Politie.

De cel RISKS is belast met het dagelijks beheer van de ziektes, de arbeidsongevallen en de beroepsziektes van de personeelsleden van de Federale Politie alsook alle kwesties die betrekking hebben tot deze materies. Deze cel is eveneens belast met de individuele begeleiding van personeelsleden bij elke administratieve stap verbonden aan een delicaat loopbaanincident (de aanvragen van sociale erkenning,  de alcoholcontracten en de begeleiding in het kader van de langdurige afwezigheden wegens ziekte).

Functiebeschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de dienstchef een sociale begeleiding verzekeren aan de personeelsleden en de coordinatie verzekeren tussen de verschillende instanties.

Teneinde de personeelsleden te ondersteunen met betrekking tot beroepsincidenten waarmee zij geconfronteerd worden.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Analyseren van de werkonbekwaamheden voor een doelgerichte sociale aanpak
 • Contact opnemen met en/of het ontmoeten van personeelsleden betrokken bij sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…)
 • Het vervullen van de nodige stappen teneinde een oplossing te bieden voor de problemen van de personeelsleden

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Zich informeren en de kennis bezitten van de wettelijke teksten inzake sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…)
 • Het analyseren van de situaties van personeelsleden die een probleem ondervinden waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…)
 • Het opstellen van documenten en verslagen
 • Raadgeven en begeleiden van de leidinggevenden inzake de sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…)

 

Als begeleider in het psychosociale domein, mensen bijstaan en begeleiden bij het oplossen van hun psychosociale problemen volgens de vastgelegde procedures of regels en de deontologische code om de medewerkers in staat te stellen hun fysieke en/of psychologische toestand te verbeteren en tot hun welzijn bij te dragen

 • Het ontvangen, begeleiden en oriënteren van personeelsleden betrokken in de sociale materies waarmee de dienst " beroeps risico's " belast is ( alcohol contract, sociale erkenning, arbeidsongeval, beroepsziekte enz…)
 • De medische en psychosociale partners kennen en er de relaties mee onderhouden in het belang van de patiënt

 

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MOSSELMANS
Voornaam
Nathalie
Functie
Conseiller
E-mail
Nathalie.Mosselmans@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.41.99
Korps/directie/dienst
DRP P Risques professionnels