Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Logistiek Manager

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4015 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7382 - Csd Oost-Vlaanderen - Middelenbeheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Relevante ervaring vereist tussen 4 en 6 jaar​

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geintegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.

PLIF/Logistiek van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake logistiek verzekerd wordt
voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Logistiek neemt
eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'logistiek' binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

Als omkaderend personeel (zie ook "ploegverantwoordelijke"): De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hierarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
- Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers.
- De taken onder de leden van de ploeg verdelen op basis van hun competenties.
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en indien nodig verbeteringen aanbrengen.
- Bepalen van de operationele prioriteiten volgens de vastgelegde richtlijnen of doelstellingen.
- De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
- Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties.

Als plannings-deskundige: De uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.
- Het coordineren van interne en externe aanvragen, en hun doeltreffende en kwaliteitsvolle opvolging binnen de uitbestede tijd.
- Zorgen voor de samenhang van de aangeleverde oplossingen en antwoorden voor de verschillende interne en externe vragen.
- Het door het diensthoofd vastgelegde beheersplan opvolgen.
- Deelnemen aan interne overlegvergaderingen.
- Aan de hierarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.

Als ploegverantwoordelijke (zie ook "omkaderend personeel"): De collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
- Plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
- Detecteren ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en voorstellen aangepaste acties.
- De medewerkers opleiden op de werkplaats.
- Ingrijpen in geval van problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de ploeg.
- Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.
- De omstandigheden scheppen die nodig zijn voor de motivering van de medewerkers door hun autonomie en verantwoordelijkheidszin te stimuleren.

Als procesbeheerder: Zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficient beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.
- Helpen bij de opmaak van de jaarlijkse begroting van de CSD en de FGP.
- De richtlijnen op het vlak van de opvolging en de beheersing van de uitgaven toepassen.
- De noodzakelijke informatie voor de opmaak van de begroting vergaren.
- De investeringsplannen van het materiaal opstellen, uitvoeren en opvolgen.
- De behoeften aan verbruiksproducten, meubilair, collectief materiaal (fotokopieerapparaten, beamer, gps, dienstvoertuigen ...) en
informatica- en telefoniemateriaal verzamelen en opvolgen.

Als technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige"): Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses
uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
- Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen (in partnerschap met de bevoegde diensthoofden)
- De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.
- Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren.
- Technische adviezen opstellen.

Als helpdesk (zie ook "contactpersoon"): Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Alle vragen/verzoeken van de partners en/of klanten op budgettair, financieel en logistiek gebied beantwoorden.
- De entiteiten die erom verzoeken methodologische steun bieden bij de toepassing van de financiele, budgettaire en logistieke procedures.

Als vertegenwoordiger: Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
- Interne en externe partnerschappen uitbouwen.
- Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen uitbouwen.
- Deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over thema's in de activiteitendomeinen.
- Deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.

Gewenst profiel

Sectiechef Logistiek: Calog personeel - Adviseur - niveau A2

Praktische kennis:

- Conceptualiseren: Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

- Beheren: De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstelllingen.

- Bouwen van een team: Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

 

Verwachte gedrag:

- Relaties leggen: Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

- Beïnvloeden: Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

- Klantgericht optreden: Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Organisatiebetrokkenheid: De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

- Stress beheren: Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels, en tegenwerking.

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Statutaire betrekking
Glijdende werkuren
Fietsvergoeding
Collectieve voordelen via Sociale Dienst
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
De Langhe
Voornaam
Iris
Functie
Diensthoofd - Coördinator Middelenbeheer
E-mail
iris.delanghe@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 04
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen / PLIF