Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - Lid ICT binnen CG/Informatieveiligheid & Privacy

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4055 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7395 - Cg - Informatieveiligheid En Privacy
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in de computerwetenschappen

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De dienst CG-ISPO (Information Security and Privacy Office) valt rechtstreeks onder het Commissariaat-generaal. Hij berust op twee grote pijlers: informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) moet de dienst de normen en een gestandaardiseerde aanpak bepalen inzake veiligheid van de informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op de Federale Politie of op heel de Geïntegreerde Politie. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van de evolutie van de wetgeving ter zake en adviseert de verschillende betrokken partijen. De homologatie van de systemen voor geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 behoort eveneens tot zijn bevoegdheden.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De technologische evoluties (ICT) volgen en technische ondersteuning bieden in het kader van de ontwikkeling van de normen en standaarden zodat de commissaris-generaal, in overleg met de VCLP, een efficiënt en werkzaam beleid op het vlak van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan uitwerken.

De leidinggevenden en de medewerkers adviseren om ervoor te zorgen dat iedereen het op het vlak van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgewerkte beleid correct begrijpt en optimaal toepast.

Als Data Protection Officer (DPO) op onafhankelijke wijze toezien op de toepassing van de reglementeringen over de persoonlijke levenssfeer en ervoor zorgen dat de organisatie de veiligheidsmaatregelen toepast.

Als expert inzake informatieveiligheid de organisatie adviseren om aan de veiligheidsdoelstellingen, nl. de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de systemen en van de verwerkte informatie, te voldoen.

Als veiligheidsofficier belast met de informatieveiligheid, deelnemen aan de doorlichting van de geclassificeerde systemen om ze te homologeren of die homologatie te behouden. 

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Uit eigen beweging of op verzoek conformiteitscontroles verrichten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 • De klachten, misbruiken en inbreuken met betrekking tot de regels voor de bescherming van persoonsgegevens beheren.

 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
Voorbeelden van taken:

 • De dienst ISPO en zijn diensthoofd in zijn verschillende functionaliteiten vertegenwoordigen.
 • In samenwerking met de betrokken directies (DRI ...) en de VCLP de opdrachten van de Data Protection Officer en meer in het bijzonder het aspect informatieveiligheid verzekeren.
 • Zorgen voor het deel informatieveiligheid van het DPO-netwerk en het coördineren.
 • Deelnemen aan de verschillende interne en externe (nationale en internationale) fora over informatieveiligheid.
 • In contact staan met de Lokale Politie bij de uitwerking van de richtlijnen die van toepassing zijn op de Geïntegreerde Politie.
 • In contact staan met de belangrijkste autoriteiten belast met de bescherming van gegevens, en in het bijzonder de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de beleidsontwikkelingen en voor de door het Commissariaat-generaal uitgevoerde verwerkingen.
 • Lid zijn van het DPO-netwerk en lid-expert van het veiligheidscomité van de politiediensten.
 • In het kader van deze activiteiten de goede samenwerking bevorderen met de andere in dit domein bevoegde diensten (DRI, DGR-Jur, CGI, CG/FIW/Screening …).
 • Zowel intern als extern een nuttig netwerk van referentiepersonen in het activiteitendomein ontwikkelen.
 • Deelnemen aan colloquia en/of opleidingen en seminars volgen in het activiteitendomein.

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Op onafhankelijke wijze de opdracht van DPO verzekeren, in het bijzonder wat de adviezen over de informatieveiligheid betreft.
 • Antwoorden op alle complexe vragen van de hiërarchie of van de personeelsleden over zijn activiteitendomein.
 • Technische en functionele adviezen geven op verzoek van de overheid of de interne en externe partners in zijn activiteitendomein, onder andere in het kader van de normen over de informatieveiligheid, zoals de ISO-normen 27001, 27002, 27005 …
 • Hulp bieden voor alle vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens, onder andere in het kader van de overheidsopdrachten en de contracten met derden en contacten onderhouden met de betrokken directies en diensten (DRI, DRP, DRL …).
 • De visie en de beleidslijnen in zijn activiteitendomein helpen uitwerken door de overheid op passende wijze te adviseren.

 

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

Voorbeelden van taken:

 • De overheid een beleid inzake informatieveiligheid en bescherming van (persoonlijke) gegevens en een actieplan voorstellen rekening houdend met de risico's, prioriteiten en beschikbare middelen om de gepaste maatregelen te treffen.
 • Richtlijnen uitwerken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer die van toepassing zijn op de Federale Politie of de Geïntegreerde Politie.
 • Toezien op de correcte toepassing van de geldende regelgeving op het gebied van bescherming van gegevens, onder andere in het kader van de inventaris van de gegevensbanken en de aangifte ervan.
 • Nagaan of de medewerkers de richtlijnen en reglementen correct begrijpen en toepassen en ze indien nodig vertalen zodat iedereen ze begrijpt.
 • Opleidingen over informatieveiligheid en gegevensbescherming ontwikkelen en geven.
 • Deelnemen aan de uitwerking van een code voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de Geïntegreerde Politie.

 

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken:

 • De technische en reglementaire aspecten betreffende de informatiebescherming ontwikkelen.
 • De toepassing van het beleid en van de procedures inzake de gegevensbescherming evalueren en opvolgen.
 • De risico's in het kader van de gegevensverwerking evalueren wanneer de impact ervan groot is.
 • De geschikte maatregelen uitwerken om de vastgestelde risico’s aan te pakken en te beperken.
 •  Tools ontwikkelen waarmee de kwaliteit van de toepassing van de gegevensbeschermingsprocedures kan worden verbeterd.
Gewenst profiel

Praktische kennis:

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwacht gedrag:

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: later te bepalen

Kennistest: organisatie van één of meer uitsluitende testen

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Telewerk / Teletravail
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BIERLAIRE
Voornaam
Christophe
Functie
Diensthoofd - Chef de service
E-mail
christophe.bierlaire@police.belgium.eu
Telefoon
02/227.51.37
Korps/directie/dienst
CG/Informatieveiligheid & Privacy - Sécurité de l’information et vie privée