Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Lid FinLog office management

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5033 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7370 - Cgc (directie Van De Communicatie)
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT: De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de opvolging van het door de commissaris-generaal uitgestippelde communicatiebeleid en voor de ontwikkeling en operationalisering van de algemene (interne en externe) communicatiestrategie van de Federale Politie. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief. Zo onderkent de Federale Politie het belang van de communicatie in onze zeer snel evoluerende informatiemaatschappij. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Het doel is het vertrouwen, zowel intern als extern, en het imago van de Federale Politie te versterken (corporate branding).

Functiebeschrijving

Beschrijving:
Onder leiding van de PLIF coordinator, actief deelnemen aan de
ontwikkelingvan een efficient logistiek en financieel beleid met het oog
op een professioneel en klantgericht beheer van de bedrijfsmiddelen.

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses
uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten
die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat
te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te
helpen bij hun taken.
De ploeg op technisch gebied adviseren en de sectiechef L&F
eindbeslissingen voorstellen.
Steun verlenen bij de coordinatie van de logistieke dossiers.
Adviezen geven in het kader van specifieke logistieke dossiers.
De dossiers van de sectie vanuit technisch oogpunt analyseren.
De werkprocedures en -processen beschrijven.
De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie.
Organiseren van en deelnemen aan de interne of externe
overlegvergaderingen in diens eigen actiedomeinen.k
De contacten met de externe partners zoals de Regie der Gebouwen
verzekeren.
Dossierbeheerder
Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de
geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken
op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt
genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
De dossiers over de verschillende domeinen van de logistiek beheren
(infrastructuur, uitrusting, beheer van het magazijn,
onderhoudspersoneel ...)
Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de
procedures of regels.
De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en
structureren
Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of
procedures.
Een kwantitatieve en kwalitatieve controle uitvoeren van de door
derden uitgevoerde werkzaamheden en de door hen geleverde
diensten, benodigdheden en facturen.
Marktonderzoeken uitvoeren en de investeringsdossiers voorbereiden.
Risicoanalyses maken in zijn activiteitendomein.
Logistieke ondersteuning
logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende
procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking
worden gesteld optimaal te beheren.
Beheer van het materiaal: individueel en collectief materiaal,
verbruiksproducten, relatiegeschenken, ...
Ontvangen van leveringen, deze controleren en instaan voor de
distributie/de opslag ervan.
Opvolgen van de instroom, doorstroom en uitstroom van de uitrusting
in de daarvoor voorziene bestanden.
Ondersteuning bieden in het beheer van het wagenpark, het
individueel en collectief materiaal, infrastructuur, ...
De inventarissen van het meubilair bijhouden.
Logistieke steun bij grote operaties, vergaderingen en
opleidingsmomenten.
Beheer van toegangsbadges, parkeerbadges, dienstkaarten,
treinkaarten, ...
Up-to-date houden van de gegevensbanken nodig voor de logistiek.
Budgettaire/financiele ondersteuning
Budgettaire en/of financiele taken en activiteiten verrichten volgens de
geldende procedures om de financiele middelen die de entiteit ter
beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
Opmaken van prijsaanvragen en contacteren van leveranciers volgens
de wettelijke voorschriften.
Opmaken van ontvangstbewijzen bij het ontvangen van goederen in
de daarvoor voorziene programma's.
De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.
Opmaken van bestelbonnen voor uitrustingsstukken en materiaal in de
keten.
Zorgen voor een correcte behandeling van de opgestelde werkorders
en de relevante documenten eigen aan de werking van de zuil
Logistiek en Financien.
Prospectie voor aankopen.
Contactpersoon (zie ook "helpdesk")
Antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de
complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten
doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord
op hun vraag.
Beantwoorden van mondelinge en/of schriftelijke vragen of
doorverwijzen indien nodig.
Optreden als eerste contactpunt van de dienst.
Uitvoeren van opzoekingen voor interne en externe klanten/partners.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie. Verwachte gedrag :

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

ORGANISATIE VAN DE SELECTIE
Interview: later te bepalen

OPMERKINGEN
Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten is vereist (max. 5 bladzijden).
Portfolio.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Bomal
Voornaam
Géraldine
Functie
Directrice
E-mail
cgc@police.belgium.eu
Telefoon
02/6426573
Korps/directie/dienst
CGC