Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Lid - CG/Informatieveiligheid & Privacy

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5033 T 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7395 - Cg - Informatieveiligheid En Privacy
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
30
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De dienst CG-ISPO (Information Security and Privacy Office) valt rechtstreeks onder het Commissariaat-generaal. Hij berust op twee grote pijlers: informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

In overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) moet de dienst normen en een gestandaardiseerde aanpak bepalen inzake veiligheid van de informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op de Federale Politie of op heel de Geïntegreerde Politie. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van de evolutie van de wetgeving ter zake en adviseert de verschillende betrokken partijen. De homologatie van de systemen voor geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 behoort eveneens tot zijn bevoegdheden.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

 

De dienst CG-ISPO (Information Security and Privacy Office) valt rechtstreeks onder het Commissariaat-generaal. Hij berust op twee grote pijlers: informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

In overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) moet de dienst normen en een gestandaardiseerde aanpak bepalen inzake veiligheid van de informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op de Federale Politie of op heel de Geïntegreerde Politie. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van de evolutie van de wetgeving ter zake en adviseert de verschillende betrokken partijen. De homologatie van de systemen voor geclassificeerde informatie overeenkomstig de wet van 11 december 1998 behoort eveneens tot zijn bevoegdheden.

 

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 
Voorbeelden van taken:

 • De administratieve opvolging van de dossiers van de dienst CG-ISPO verzekeren (naleving van de termijnen, naleving van de procedures, verdeling onder de collega's en/of onmiddellijke verwerking ...).
 • Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier, erop toezien dat de nuttige documentatie op het juiste moment beschikbaar is.
 • De briefwisseling van de dienst (ACK's, modelnota's …) opstellen.
 • Documentatie verzamelen en werkdossiers voorbereiden.
 • De lay-out van documenten verzorgen en updaten.
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen.
 • De mails van de dienst CG-ISPO beheren (behandelen, sorteren, beantwoorden …).
 • Vergaderverslagen opstellen, mails en brieven naar een persoon of een dienst versturen.
 • Binnenkomende brieven/mails ... onder de leden van de dienst CG-ISPO verdelen.
 • De agenda beheren.
 • De praktische organisatie van de vergaderingen op zich nemen (de zaal reserveren en voorbereiden, zorgen voor de catering, de uitnodigingen versturen, het nodige ICT-materiaal ter beschikking stellen ...).
 • De inkomende en uitgaande correspondentie beheren (invoeren in RIO, aan de betrokken personen/diensten bezorgen …).
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
 • De verplaatsingen regelen (pool chauffeurs).
 • Verantwoordelijk zijn voor het 'frontoffice' van de dienst CG-ISPO.

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
 

Voorbeelden van taken:

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorschakelen naar de gespecialiseerde personen of diensten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
 • Berichten ontvangen en doorgeven.
 • De klanten in contact brengen met de juiste personen of diensten.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de personen/diensten die erom vragen (ze updaten en als het om een papieren document gaat, de beschikbare voorraad beheren).
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
 • De vragen van de klanten analyseren en ze beantwoorden. Als ze niet tot het bevoegdheidsdomein behoren, de vragen structureren en aan de gespecialiseerde persoon bezorgen.
 • De behandelde dossiers controleren.
 • Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
 • Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
 • De hiërarchie inlichten over de eventuele problemen in verband met de dagelijkse werking van de dienst om ze snel te kunnen oplossen.
 • Klachten melden om de problemen snel te kunnen oplossen en de klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden.

 

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
 

Voorbeelden van taken:

 • De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (structuur van de dossiers).
 • Een documentatieplatform ontwikkelen, bijhouden en toegankelijk maken.
 • Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank (Teams, RIO ...).
 • De behandeling van de ingevoerde stukken opvolgen.
 • Opvolgingsrapporten opstellen.
 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen ter zake en indien nodig opleidingen volgen.

 

Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.
 

Voorbeelden van taken:

 • De nuttige informatie onder de leden van de diensten CG-ISPO verspreiden via de geschikte kanalen (mail, briefwisseling, terbeschikkingstelling van documentatie …).
 • Een samenvattend document maken om informatie gemakkelijk terug te vinden (op de 'G', op SharePoint, in RIO …).
 • De inhoud van de informatie controleren en aanpassen.
 • Voor een goede informatiedoorstroming tussen de leden van de dienst zorgen.
Gewenst profiel

Praktische kennis:

 

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

 

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

 

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwacht gedrag:

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

 

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

 

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Telewerk
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
BIERLAIRE
Voornaam
Christophe
Functie
Diensthoofd - Chef de service
E-mail
christophe.bierlaire@police.belgium.eu
Telefoon
02/227.51.37
Korps/directie/dienst
CG/Informatieveiligheid & Privacy - Sécurité de l’information et vie privée