Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Ingenieur - Ingenieur lid R&D “Steun voor speciale technieken”

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4061 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6053 - Dir Van De Speciale Eenheden
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Ingenieur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Specifieke diplomavereisten

MASTER INGENIEUR met een technische orientatie (elektriciteit, elektronica, elektromechanica, informatica, ...)

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.

Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.

DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:

- Gijzeling

- Fort Chabrol

- Ontvoering

- Afpersing

- Technische-tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd

- Inkijkoperaties

- Interceptie, detectie, identificatie en localisatie van communicaties

- Technisch operationele steun intern DSU

- Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische-tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier

- Ontwikkeling van technische-tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen

- Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens

- Beheer radiocommunicatie van DSU.

Functiebeschrijving

DSU is op zoek naar een …

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken... Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken. Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties?  Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FUNCTIEBESCHRIJVING  

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidingevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken

Als analist, de processens, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

OPMERKINGEN

De sectie "Electronic R&D" werkt vooral ter ondersteuning van de operationele secties van DSU en in het bijzonder de secties van NTSU. Op basis van de noden van deze secties begint R&D in eerste instantie te onderzoeken indien er een reeds bestaande oplossing beschikbaar is, intern of commercieel, eventueel mits bepaalde aanpassingen of modificaties. Indien dit echter niet het geval is zal R&D de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een specifieke oplossing op maat op zich nemen. Dit gaat van het ontwerpen, prototyping, realisatie, steun aan de eindgebruikers tot eventuele aanpassingen.

Teneinde een kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen is de sectie R&D op zoek naar een nieuwe medewerker (burgerpersoneel) met de volgende kwaliteiten:

- in staat zijn om zowel individueel als in teamverband (zowel met burger- als operationeel personeel) op projecten van uiteenlopende aard (urgentie, duurtijd, enz) te werken.

Noodzakelijk, kennis hebben van:

+ voeding en batterijen
 + ontwerp en fabricage van PCB's
 + analoge en digitale elektronica
 + microcontrollers en hun programmering
 + hardware hacking & reverse engineering
 + telecommunicatie: RF en antennes

- indien mogelijk ook kennis hebben van audio, video, automotive, domotica, beveiligings- an alarmsystemen, ...

- kennis hebben van de gangbare informaticaprogramma's, zowel administratief als specifiek gericht naar het programmeren

- bij voorkeur reeds praktische ervaring hebben inzake meettechnieken en realisatie

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Autodidact en creatief

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Kennistesten: organisatie van één of meerdere geschiktheidstesten met een eliminerend karakter

- Selectiecommissie: nader te bepalen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving
NTSU_R&D_ING_A2.pdf (709.56 KB)

Informatie

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Hoofdcommissaris
Telefoon
02/554 46 62
Korps/directie/dienst
Directie Speciale Eenheden