Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Informatiebeheerder voor Computer Crime Unit Brussel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5084 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7430 - Fgp Brussel - Operationele Steun
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

NIV B: Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Een bachelordiploma in de IT 

Vereiste ervaring

Aantoonbare ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste. Une expérience avérée est un plus, mais pas une exigence.

Maximum aantal inschrijvingen
50
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen. 

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP Brussel) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken. 

De RCCU levert operationele en forensische steun aan de onderzoeken op ICT-systemen, strijd tegen ICT-criminaliteit, internetfraude en recherche op het internet, krachtens de principes van informatiegestuurde politiezorg.

Functiebeschrijving

 

Bestaansreden van de functie

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken, enz.

De consulent ICT levert gespecialiseerde forensische en operationele steun aan ICT en cybercrime-onderzoeken. De consulent ICT neemt ook deel aan de permanentierol van de RCCU en kan optreden als onderzoeker zonder specialisatie.

 

Verschillende rollen

Als onderzoeker van de gerechtelijke politie, gerechtelijke informatie verzamelen, personen/misdaden/wanbedrijven/in beslag te nemen voorwerpen opsporen en de bewijzen ervan verzamelen om voldoende licht te werpen op de feiten die het voorwerp uitmaken van het dossier en/of de daders ter beschikking te stellen van de gerechtelijke overheden.

 • De informatie uit de verschillende dossiers controleren en verbanden leggen tussen de verschillende inlichtingen.
 • Verslag uitbrengen bij de gerechtelijke overheid en de hiërarchie.

Als actor belast met operationele steun, steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten

 • Het in beslag genomen informaticamateriaal onderzoeken (pc, tablets, usb-sticks, harde schijven, gps, gsm, …)
 • Steun leveren aan de politieambtenaren/onderzoekers in het kader van huiszoekingen waarbij informaticamateriaal of geautomatiseerde gegevens in beslag worden genomen
 • Steun leveren en overgaan tot de nodige opsporingen en analyses in het kader van onderzoeken in verband met ICT-criminaliteit.
 • Steun leveren en overgaan tot de nodige opsporingen en analyses in het kader van onderzoeken in verband met internetfraude.
 • Steun leveren en overgaan tot de nodige opsporingen en analyses in het kader van onderzoeken in verband met internetcriminaliteit (terrorisme, kinderpornografie, …).

Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken, zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

 • De kwaliteit van het steunwerk RCCU op peil houden en ontwikkelen.
 • De specifieke theoretische en informatica kennis over de uitgeoefende discipline op peil houden en uitbreiden.
 • Actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie RCCU.
 • Deelnemen aan de voorbereiding van gerechtelijke operaties (huiszoekingen) of voortgangsvergaderingen van onderzoeken teneinde aan specifieke vragen in verband met de problematiek ICT te beantwoorden.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De in het kader van zijn RCCU-functie vereiste of voorziene opdrachten uitvoeren.
 • Instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen.
 • Verslag uitbrengen bij zijn hiërarchie, de magistraat, en de aanvragende politiedienst over het verloop van het dossier.

Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

 • De informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken, informatiebronnen.
 • De verzamelde gegevens analyseren.
 • De informatie verspreiden, de gesteunde leider van het onderzoek informeren.
 • De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers die zijn toevertrouwd aan zijn dienst of situaties vanuit technische hoek analyseren.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Deelnemen aan de voorbereiding van gerechtelijke operaties (huiszoekingen, bewakingsopdrachten, observaties, …) of aan voortgangsvergaderingen van onderzoeken om te antwoorden op de specifieke vragen in verband met de materies die onder zijn bevoegdheid vallen
 • Passende maatregelen nemen of geschikte adviezen verstrekken aan de onderzoekers om het behoud van de sporen en aanwijzingen die geanalyseerd moeten worden te garanderen 
 • De nodige opname en backups van de in beslag genomen informaticamateriaal en -gegevens.

Als evenementen- operaties-coördinator, de optimale aanwending van de middelen en de contacten met de geschikte partners verzekeren om de verwezenlijking van de evenementen of operaties te vergemakkelijken en de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.

 • De informatie van het laatste moment met betrekking tot de opdrachten in de planning opnemen.

 

Gewenst profiel

Praktische kennis

 • Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie. 
 • Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 
 • Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwacht gedrag

 • Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke kennisproef

Interview

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Allocation complémentaire Région de Bruxelles-Capitale (Min. 1165 € - Max. 2330 € taxable sur base annuelle)
Allocation supplémentaire pour connaissance de la deuxième langue si brevet Selor ( 3729 € taxable sur base annuelle)
Allocation supplémentaire pour connaissance de l'anglais (932 € taxable sur base annuelle)
Bijkomende toelage Brussels hoofdstedelijk Gewest (Min. €1165 - Max. €2330 belastbaar bedrag op jaarbasis)
Bijkomende toelage kennis tweede landstaal indien Selorbrevet ( € 3729 belastbaar op jaarbasis)
Bijkomende toelage kennis Engels (€932 belastbaar op jaarbasis)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VAN RAEMDONCK
Voornaam
Danny
Functie
Commissaris van politie - Beleid
E-mail
danny.vanraemdonck@police.belgium.eu
Telefoon
02/223 93 45
Korps/directie/dienst
FGP Brussel - PJF Bruxelles