Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT-consulenten Netwerk Devops bij FGP Oost-Vlaanderen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5042 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7407 - Fgp Oost-Vlaanderen - Operationele Steun
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Minstens een diploma van 1 cyclus/graduaat/bachelor in een studierichting met specialisatie ICT, nieuwe technologieën, digitale netwerken, ….bezitten.

Vereiste ervaring

Geen

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisaties. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen. Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie (FPL en CSI), informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en – technieken.

 

Functiebeschrijving

​De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke Politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren met ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...

Wil je een ethische en sociale dimensie geven aan je loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken. Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we elkaar ontmoeten!

FGP Oost-Vlaanderen/RCCU is op zoek naar 2 ICT-consulenten Netwerk Devops.

De Consulent ICT, technisch deskundige DevOps, die daartoe aangeworven en opgeleid is, ontwikkelt technische oplossingen voor RCCU-onderzoekers om hen in staat te stellen zich volledig aan hun digitaal forensische en cyberdossiers te wijden. Hij bevordert de automatisering in de forensische keten waardoor hij het verschil kan maken in efficiëntie en speelt in op de (toekomstige) behoeften door operationele technische oplossingen te creëren en te implementeren. Hierbij zorgt hij voor de technologische bewaking van de toekomstige behoeften van de onderzoekers van de RCCU in het kader van de strategische visie van het F/RCCU-netwerk en de mogelijke ontwikkelingen die moeten worden bereikt. Hij wisselt ideeën uit met de andere RCCU's in het land om de nationale synergie te bevorderen.

Rollen

Als technisch deskundige:

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
 • Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.
 • Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Programmatie van software - full stack & scripting.
 • Zorgen voor een integratie in de bestaande ICT-oplossingen.
 • Op eigen intiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de steun van de structuur en de directie.

Ondersteuning informatica:

Taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 • De toegangen tot de gegevensbanken creëren & beheren.
 • Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden.
 • Bugfixing toepassen.

Helpdesk:

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
 • De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.
 • Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen.
 • Terugkoppelen naar verbeterprojecten.
Gewenst profiel

Kennis

Politionele organisatie: Niveau Gebruiker

Strategie en beleid: Niveau Basis

Ondersteuning van de werking: Niveau Gebruiker

Opdrachten van politie: Niveau Basis

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwacht gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voorafgaande schriftelijke proef (niet eliminerend) + Interview

Wervingsreserve van 24 maanden

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding
Glijdende uren
Allerlei voordelen via de sociale dienst SSDGPI
Taaltoelage Frans/Engels/Duits igv erkend brevet of behalen van brevet
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Delalleau
Voornaam
Lesly
Functie
Directeur Operaties Steun
E-mail
lesly.delalleau@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
FGP Oost-Vlaanderen/Operationele Steun